«Απάντηση ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στην 2η επιστολή του Π.Κ.Σ. για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

Αθήνα, 4/9/09

Α.Π.: 43554/ΓΓΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Απάντηση στην 737 επιστολή του Π.Κ.Σ.


Σε απάντηση της επιστολής με αρ. πρωτ. 737/31/08/09 σας ενημερώνουμε ότι:

Ο κλάδος των κτηνιάτρων συμπεριλήφθηκε στην προκήρυξη για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορικού –Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του συνόλου των δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκήσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας του κλάδου σας. Η προδημοσίευση της προκήρυξης αυτής έγινε 25η Μαΐου του τρέχοντος έτους:

Στην περίπτωση κατά την οποία είχε συμπεριληφθεί ο κλάδος των κτηνιάτρων στην δράση για την «Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, θα είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν περιορισμένου εύρους δαπάνες, οι οποίες αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού Η/Y, λογισμικού και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρερχομένων από αυτούς υπηρεσιών και όχι να υποβάλουν πλήρη επενδυτική πρόταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη δράση είναι μικρότερα και κυμαίνονται από 10.000,00ευρώ – 40.000,00ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% για όσους έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν από την 01/01/2004 και 6.250,00ευρώ – 25.000,00ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 80%, για όσους έχουν κάνει έναρξη μετά από την 01/01/2004.

Η συμμετοχή του κλάδου σας στην προκήρυξη για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης μεγαλύτερου εύρους δαπανών όπως για τη δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, των λειτουργιών και των διοικητικών διαδικασιών, την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη καινοτομιών και την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορική. Επιπλέον, τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι διευρυμένα και κυμαίνονται από 20.000,00 ευρώ έως 200.000, 00 ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 55% ή 66%, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Παράλληλα, μέσω αυτού του προγράμματος ο κτηνίατρος έχει τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και 40% του ποσού της επιχορήγησης, ενώ σημαντική μπορεί να φανεί σε ορισμένους συναδέλφους σας η ευχέρεια που είχε ο επαγγελματίας να έχει ξεκινήσει τις δαπάνες, αν οι κτηνίατροι δεν περιληφθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελεύθερων επαγγελματιών, δεν θα είναι επιλέξιμες. Όπως γνωρίζετε, μέλη του Συλλόγου σας ασκούν στο πλαίσιο παροχής ιατρικών υπηρεσιών και εμπορική δραστηριότητα συναφών με το επάγγελμά τους προϊόντων.

Θέλουμε, να σας ενημερώσουμε, ότι για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη δράση δεν είναι προϋπόθεση η απασχόληση ή πρόσληψη προσωπικού, ούτε η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Με βάση αυτά και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του συνόλου των δραστηριοτήτων του κλάδου των κτηνιάτρων το ΥΠ.Οι.Ο. αποφάσισε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την ενίσχυση των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, με επιλέξιμο προϋπολογισμό που μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 200.000,00 ευρώ και ενίσχυση από 55% έως 65%.

Τέλος επιθυμούμε να σας υπογραμμίσουμε ότι το ΥΠ.Οι.Ο. περιέλαβε για πρώτη φορά τους κτηνιάτρους σε συγχρηματοδοτούμενο με κοινοτικούς πόρους Πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη σημασία του επαγγέλματός σας και της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Ο Γενικός Γραμματέας

Σπ. Ευσταθόπουλος
επιστροφή