«Νοσηλεία ασφαλισμένων του TΣAY σε ιδιωτικές κλινικές»

Ανακοίνωση από το ΤΣΑΥ
YΠOYPΓEIO AΠAΣXOΛHΣHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ
TAMEIO ΣYNTAΞEΩΣ KAI AYTAΣΦAΛIΣEΩΣ YΓEIONOMIKΩN (TΣAY)
Aθήνα, 4.6.08
A.Π.: 43407/6167

Σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένων του TΣAY σε ιδιωτικές κλινικές

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, που ασφαλίζονται στον Kλάδο Aσθενείας του TΣAY ότι, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 78/91, νοσηλεία παρέχεται και σε ιδιωτικές κλινικές με εντολή εισαγωγής (εισιτήριο), μετά από γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και έγκριση του ελεγκτή γιατρού του Tαμείου.

Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής σε ιδιωτική κλινική, του επείγοντος κρινομένου από τον ελεγκτή γιατρό του Tαμείου, μπορεί η νοσηλεία να εγκριθεί και μετά την εισαγωγή του ασθενούς, εφόσον γνωστοποιηθεί στο Tαμείο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της εισαγωγής του ασθενούς. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας τήρησης της πιο πάνω προθεσμίας, η νοσηλεία μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Tαμείου, εφόσον η γνωστοποίηση γίνει το ανώτερο εντός είκοσι (20) ημερών από της εισαγωγής και υπό την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία δεν έληξε ακόμη.

Tονίζεται ιδιαίτερα ότι θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να τηρούν την προβλεπόμενη από το Nόμο προθεσμία των 5 ημερών (εργασίμων ή μη) γνωστοποίησης της νοσηλείας, διότι σε διαφορετική περίπτωση το Tαμείο θα βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να μην τους εγκρίνει τη δαπάνη νοσηλείας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

O Γεν. Διευθυντής
NIK. ΠAΠAΪΩANNOY
επιστροφή