«Δήλωση συγκατάθεσης για επέμβαση και χορήγηση αναισθησίας»


Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος προτείνει στα μέλη να συμπληρώνουν το παρακάτω έγγραφο σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναισθησίας, ώστε και ο ιδιοκτήτης του ζώου να ενημερώνετε για τους κινδύνους της αναισθησίας και ο κτηνίατρος να είναι καλυμμένος σε περιπτώση εμφάνισης απρόβλεπτων καταστάσεων. Το έγγραφο μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή .doc Δήλωση Συγκατάθεσης για Επέμβαση και Χορήγηση Αναισθησίας από εδώ:Έμβλημα ΠΚΣ
Π
ΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ Σ
ΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος εξουσιοδοτώ τον Κτηνίατρο: _______________________________ να χορηγήσει γενική αναισθησία στο ζώο μου και να προχωρήσει στη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης: __________________________________________ και κάθε παρέμβασης η οποία θα κριθεί αναγκαία κατά τη διάρκεια αυτής.

Κατά τη διάρκεια κάθε αναισθησίας ή χειρουργικής επέμβασης, παρά το υψηλό ποσοστό ασφάλειας της σύγχρονης αναισθησίας, ακόμα και σε περίπτωση πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου του ζώου, υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών οι οποίες κυμαίνονται από ελαφριές μέχρι απειλούμενες τη ζωή. Ο προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος συστήνεται, μειώνει τον κίνδυνο της αναισθησίας, χωρίς να τον εκμηδενίζει, εντοπίζοντας πιθανά υποβόσκοντα προβλήματα, τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά κατά τον κλινικό έλεγχο, και περιλαμβάνει ακτινολογικό έλεγχο, αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο του αίματος και ειδικές ορολογικές εξετάσεις (Ehrlichia canis, Leishmania).

Ο υπογράφων, έχοντας πλήρη συνείδηση και κατανοώντας πλήρως το νόημα και το περιεχόμενο των εξηγήσεων που μου δόθηκαν σχετικά με την αναγκαιότητα, το σκοπό, τη φύση, τις πιθανές επιπλοκές ή ανεπιθύμητες ενέργειες και τους κινδύνους της συνιστώμενης από τον κτηνίατρο χειρουργικής επέμβασης και της αναισθησίας στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί το ζώο μου, δηλώνω ότι δίνω ανεπιφύλακτα σ' αυτόν τη συγκατάθεση μου, να προβεί στη χορήγηση αναισθησίας, τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης και κάθε παρέμβασης η οποία θα κριθεί αναγκαία κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο ζώο μου,

αφού γίνουν προεγχειρητικά σ’ αυτό οι αναγκαίες εξετάσεις.

χωρίς να γίνουν προεγχειρητικά σ’ αυτό οι αναγκαίες εξετάσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΥ

Είδος: .............................................. Φυλή : .........................................

Γένος: .............................................. Ηλικία: .........................................

Αρ.Microchip: .................................................


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ

Ονοματεπώνυμο: ......................................................................................

Διεύθυνση: ...............................................................................................

Ημερομηνία Υπογραφή ιδιοκτήτη του ζώου

που παρέχει τη συγκατάθεση

επιστροφή