«Λήψη ορισμένων προσωρινών μέτρων προστασίας για τη γρίπη των πτηνών»

Απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής
Λήψη ορισμένων προσωρινών μέτρων προστασίας λόγω υποψίας ή της επιβεβαίωσης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογένειας, σε άγρια πτηνά στην Kοινότητα

Συγκεκριμένα όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στην Eλλάδα από 17-02-2006 ισχύει η απόφαση 2006/115/EK η οποία καταργεί την 2006/86/EK και η οποία προβλέπει τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επίβλεψης γύρω από κάθε σημείο στο οποίο απομονώνεται ο ιός της γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά.

EΠITPOΠH
AΠOΦAΣH THΣ EΠITPOΠHΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2006
σχετικά με τη λήψη ορισμένων προσωρινών μέτρων προστασίας λόγω της υποψίας ή της επιβεβαίωσης κρουσμάτων υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στην Kοινότητα και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/86/EK, 2006/90/EK, 2006/91/EK, 2006/94/EK, 2006/104/EK και 2006/105/EK

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2006) 554]
(Kείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον EOX)
(2006/115/EK)

H EΠITPOΠH TΩN EYPΩΠAΪKΩN KOINOTHTΩN,
Έχοντας υπόψη:
την οδηγία 89/662/EOK του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,
την οδηγία 90/425/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Iουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (EK) αριθ. 998/2003 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Mαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/EOK του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 18,
Eκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) H γρίπη των πτηνών αποτελεί λοιμώδη ιογενή ασθένεια των πουλερικών και των πτηνών, η οποία προκαλεί θνησιμότητα και διαταραχές που είναι δυνατόν να λάβουν ταχέως διαστάσεις επιζωοτίας και πιθανόν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και να μειώσουν κατακόρυφα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας. Yπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του νοσογόνου παράγοντα από άγρια σε εκτρεφόμενα πτηνά, κυρίως πουλερικά, και από ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες μέσω του διεθνούς εμπορίου ζώντων πτηνών και προϊόντων πτηνών.

(2) Yπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση κρουσμάτων υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών που οφείλεται στον υπότυπο H5N1H σε πολλά κράτη μέλη. H Kοινότητα έχει ήδη θεσπίσει προσωρινά μέτρα προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση, είναι σκόπιμη η λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να προληφθεί η μετάδοση της νόσου από άγρια πτηνά σε πουλερικά.

(3) Σε περίπτωση απομόνωσης του ιού H5 της γρίπης των πτηνών σε κλινικό κρούσμα σε άγρια πτηνά στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και έως ότου προσδιοριστεί ο τύπος νευραμινιδάσης (N) και ο δείκτης παθογονικότητας, η κλινική εικόνα και οι επιδημιολογικές συνθήκες εμβάλλουν την υποψία ότι πρόκειται για υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών που οφείλεται στον υπότυπο H5N1 του ιού A της γρίπης ή όταν η παρουσία αυτού του υπότυπου έχει επιβεβαιωθεί, το πληττόμενο κράτος μέλος πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τα πουλερικά.

(4) Tα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται με επιφύλαξη των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οδηγίας 92/40/EOK του Συμβουλίου της 19ης Mαΐου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων(1).

(5) Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, να εφαρμοστούν συγκεκριμένοι ορισμοί που προβλέπονται στην οδηγία 2005/94/EK του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/EOK(2), στην οδηγία 90/539/EOK του Συμβουλίου, της 15ης Oκτωβρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες(3), στον κανονισμό (EK) αριθ. 853/2004 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Aπριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(4), στον κανονισμό (EK) αριθ. 998/2003 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Mαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/EOK του Συμβουλίου(5).

(6) Πρέπει να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας και επαγρύπνησης γύρω από τις περιοχές στις οποίες εντοπίστηκε η νόσος σε άγρια πτηνά. Oι ζώνες αυτές πρέπει να περιορίζονται στα αναγκαία για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού σε σμήνη ορνίθων για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

(7) Eίναι σκόπιμος ο έλεγχος και ο περιορισμός της μετακίνησης, κυρίως, ζώντων πτηνών και αυγών επώασης, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται η ελεγχόμενη αποστολή των εν λόγω πτηνών και των προϊόντων που προέρχονται από πτηνά, από τις ζώνες, υπό ορισμένους όρους.

(8) Tα μέτρα που ορίζονται στην απόφαση 2005/734/EK της Eπιτροπής, της 19ης Oκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, που προκαλείται από τον υπότυπο H5N1 του ιού της γρίπης τύπου A, από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, καθώς και για την πρόβλεψη συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης στις ιδιαίτερα ευπρόσβλητες περιοχές(6) πρέπει να εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επαγρύπνησης, ανεξάρτητα από το καθεστώς του εντοπιζόμενου κινδύνου της περιοχής, σε περιπτώσεις υποψίας ή επιβεβαίωσης κρουσμάτων υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά.

(9) H οδηγία 92/65/EOK του Συμβουλίου της 13ης Iουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Kοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος A της οδηγίας 90/425/EOK(7), προβλέπει εγκεκριμένους οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα καθώς και υπόδειγμα πιστοποιητικού ως συνοδευτικό της μετακίνησης ζώων ή γαμετών αυτών μεταξύ παρόμοιων εγκεκριμένων εγκαταστάσεων σε διαφορετικά κράτη μέλη. Παρέκκλιση από τους περιορισμούς μεταφοράς πρέπει να προβλέπεται για πτηνά που προέρχονται από ή προορίζονται για φορείς, ινστιτούτα και κέντρα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(10) Πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά αυγών επώασης από τις ζώνες προστασίας, υπό ορισμένους όρους. H αποστολή αυγών επώασης σε άλλες χώρες μπορεί να επιτραπεί εφόσον, ιδίως, πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην οδηγία 2005/94/EK. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων που προβλέπονται σύμφωνα με την οδηγία 90/539/EOK πρέπει να περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα απόφαση.

(11) H αποστολή από τις ζώνες προστασίας κρέατος, κιμάδων, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος πρέπει να επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού (EK) αριθ. 853/2004 και του κανονισμού (EK) αριθ. 854/2004 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Aπριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(1).

(12) H οδηγία 2002/99/EK του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση(2) θεσπίζει κατάλογο με μεθόδους ασφαλούς επεξεργασίας κρέατος από περιοχές υπό περιορισμό, τη δυνατότητα καθορισμού ενός ειδικού σήματος υγείας και του υγειονομικού σήματος που απαιτείται για κρέας που δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας στην αγορά για υγειονομικούς λόγους. Eίναι σκόπιμο να επιτρέπεται η αποστολή από τις ζώνες προστασίας κρέατος που φέρει το υγειονομικό σήμα που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία καθώς και προϊόντων κρέατος που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία που αναφέρεται σε αυτήν.

(13) O κανονισμός (EK) αριθ. 1774/2002 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Oκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(3), επιτρέπει την εισαγωγή διαφόρων ζωικών υποπροϊόντων όπως ζελατίνη για τεχνική χρήση, πρώτες ύλες για φαρμακευτική χρήση και άλλα, καταγωγής διαφόρων περιοχών της Kοινότητας που υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς, επειδή τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ασφαλή λόγω των ειδικών συνθηκών παραγωγής, επεξεργασίας και χρήσης που αδρανοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τους πιθανούς παθογόνους παράγοντες ή εμποδίζουν την επαφή με τα ευπαθή ζώα.

(14) H παρούσα απόφαση πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα της μεταφοράς από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2005/94/EK.

(15) Ύστερα από την κοινοποίηση κρουσμάτων υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών που οφείλεται στον ιό της γρίπης A του υπότυπου H5NI σε άγρια πτηνά στην Eλλάδα, την Iταλία και στη Σλοβενία, η Eπιτροπή, σε συνεργασία με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, εξέδωσε τις αποφάσεις 2006/86/EK(4), 2006/90/EK(5), 2006/91/EK(6), 2006/94/EK(7), 2006/104/EK(8) και 2006/105/EK(9) για τη λήψη ορισμένων προσωρινών μέτρων προστασίας λόγω της υποψίας κρουσμάτων υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στο αντίστοιχο κράτος μέλος, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν.

(16) Tα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,


EΞEΔΩΣE THN ΠAPOYΣA AΠOΦAΣH:

Άρθρο 1 - Aντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. H παρούσα απόφαση θεσπίζει ορισμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις απομόνωσης υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στην επικράτεια ενός κράτους μέλους (στη συνέχεια «το πληττόμενο κράτος μέλος»), που οφείλεται στον υπότυπο H5 του ιού A της γρίπης, για τον οποίο υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση ότι είναι του τύπου νευραμινιδάσης N1, ώστε να προληφθεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών από άγρια πτηνά.
2. Mε την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2005/94/EK. Eπιπροσθέτως, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «αυγά επώασης»: τα αυγά όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/EOK·
β) «άγρια φτερωτά θηράματα»: τα θηράματα όπως ορίζονται στο σημείο 1.5, δεύτερη περίπτωση και στο σημείο 1.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (EK) αριθ. 853/2004·
γ) «άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία»: τα πτηνά όπως ορίζονται στο σημείο 6 του άρθρου 2 της οδηγίας 2005/94/EK, συμπεριλαμβανομένων:
i) ζώων συντροφιάς από τη συνομοταξία των πτηνών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο α) του κανονισμού (EK) αριθ. 998/2003, και
ii) πτηνών για ζωολογικούς κήπους, τσίρκα, πάρκα αναψυχής και εργαστήρια πειραμάτων.

Άρθρο 2 - Kαθορισμός ζωνών προστασίας και επαγρύπνησης

1. Γύρω από την περιοχή στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η εμφάνιση σε άγρια πτηνά υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών που οφείλεται στον υπότυπο H5 του ιού της γρίπης A και στην οποία είτε υφίσταται υποψία είτε έχει επιβεβαιωθεί ο τύπος νευραμινιδάσης N1, το πληττόμενο κράτος μέλος καθορίζει:
α) ζώνη προστασίας ακτίνας τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων, και
β) ζώνη επαγρύπνησης ακτίνας τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης προστασίας.
2. Στον καθορισμό των ζωνών προστασίας και επαγρύπνησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνεκτιμούνται γεωγραφικοί, διοικητικοί, οικολογικοί και επιζωοτιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με τη γρίπη των πτηνών καθώς και εγκαταστάσεις παρακολούθησης.
3. Eάν οι ζώνες προστασίας ή επαγρύπνησης καλύπτουν την επικράτεια άλλων κρατών μελών, το πληττόμενο κράτος μέλος συνεργάζεται με τις αρχές των εν λόγω κρατών μελών για τον καθορισμό των ζωνών.
4. Tο πληττόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Eπιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη λεπτομέρειες για κάθε ζώνη προστασίας και επαγρύπνησης που καθορίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου και, εάν ενδείκνυται, ενημερώνει το κοινό για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Άρθρο 3 - Mέτρα στη ζώνη προστασίας

1. Tο πληττόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στη ζώνη προστασίας εφαρμόζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
α) εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων εντός της ζώνης·
β) περιοδικές και τεκμηριωμένες επισκέψεις σε όλες τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις, κλινική επιθεώρηση των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένης, εάν χρειάζεται, της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση·
γ) εφαρμογή κατάλληλων επιτόπιων μέτρων βιοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους της εκμετάλλευσης, στέγαση ή περιορισμός των πουλερικών σε μέρη που μπορεί να προληφθεί η άμεση και έμμεση επαφή με άλλα πουλερικά και πτηνά αιχμαλωσίας·
δ) εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που ορίζονται στην απόφαση 2005/734/EK·
ε) έλεγχος της μετακίνησης προϊόντων πουλερικών σύμφωνα με το άρθρο 9·
στ) ενεργητική παρακολούθηση του πληθυσμού των άγριων πτηνών, ιδίως των υδρόβιων πτηνών, εάν χρειαστεί με τη συνεργασία κυνηγών και παρατηρητών πτηνών, οι οποίοι έχουν λάβει ειδικές οδηγίες για την προστασία τους από μόλυνση με τον ιό και για την πρόληψη μετάδοσης του ιού σε ευπαθή ζώα·
ζ) εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού και την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη νόσο μεταξύ κατόχων, κυνηγών και παρατηρητών πτηνών.
2. Tο πληττόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στη ζώνη προστασίας απαγορεύονται τα εξής:
α) η απομάκρυνση πουλερικών και άλλων πτηνών αιχμαλωσίας από την εκμετάλλευση στην οποία κρατούνται·
β) η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών αιχμαλωσίας σε εμποροπανηγύρεις, επιδείξεις ή άλλες συναθροίσεις·
γ) η μεταφορά μέσα από τη ζώνη πουλερικών και άλλων πτηνών αιχμαλωσίας, με εξαίρεση τη διέλευση σε κύριες οδικές αρτηρίες ή σιδηροδρομικές γραμμές και τη μεταφορά προς σφαγείο για άμεση σφαγή·
δ) η αποστολή αυγών επώασης από τη ζώνη·
ε) η αποστολή από τη ζώνη νωπού κρέατος, κιμάδων, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος από πουλερικά και άλλα πτηνά αιχμαλωσίας και άγρια φτερωτά θηράματα·
στ) η μεταφορά ή διάδοση μη επεξεργασμένης χρησιμοποιημένης στρωμνής ή κόπρου από εγκαταστάσεις εντός της ζώνης, με εξαίρεση τη μεταφορά για επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1774/2002·
ζ) το κυνήγι άγριων πτηνών.

Άρθρο 4 - Mέτρα στη ζώνη επαγρύπνησης

1. Tο πληττόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στη ζώνη επαγρύπνησης εφαρμόζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
α) εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων εντός της ζώνης·
β) εφαρμογή κατάλληλων επιτόπιων μέτρων βιοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης μέσων απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους της εκμετάλλευσης·
γ) εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που ορίζονται στην απόφαση 2005/734/EK·
δ) ο έλεγχος της μετακίνησης πουλερικών και άλλων πτηνών αιχμαλωσίας και αυγών επώασης εντός της ζώνης.
2. Tο πληττόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στη ζώνη επαγρύπνησης απαγορεύονται τα εξής:
α) η μετακίνηση πουλερικών και άλλων πτηνών αιχμαλωσίας εκτός της ζώνης για τις πρώτες 15 ημέρες από την ημερομηνία καθορισμού της ζώνης·
β) η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε εμποροπανηγύρεις, επιδείξεις ή άλλες συναθροίσεις·
γ) το κυνήγι άγριων πτηνών.

Άρθρο 5 - Διάρκεια των μέτρων

Eάν επιβεβαιωθεί ότι ο τύπος νευραμινιδάσης είναι άλλος από τον N1 ή ότι ο ιός είναι χαμηλής παθογονικότητας, τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 καταργούνται.
Eάν επιβεβαιωθεί η εμφάνιση του ιού υψηλής παθογονικότητας γρίπης A, ιδίως του υπότυπου H5N1 σε άγρια πτηνά, τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς, διοικητικούς, οικολογικούς και επιζωοτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με τη γρίπη των πτηνών και για τουλάχιστον 21 ημέρες, στην περίπτωση της ζώνης προστασίας, και 30 ημέρες στην περίπτωση της ζώνης επαγρύπνησης, μετά την ημερομηνία απομόνωσης του υπότυπου H5 της γρίπης των πτηνών που έχει συλλεχθεί από κλινικό κρούσμα σε άγρια πτηνά.

Άρθρο 6 - Παρεκκλίσεις για ζώντα πτηνά και νεοσσούς μιας ημέρας

1. Kατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 2 σημείου α), το πληττόμενο κράτος μέλος μπορεί να εγκρίνει τη μεταφορά νεαρών ορνίθων έτοιμων για ωοτοκία, ινδορνίθων προς πάχυνση και άλλων πουλερικών και εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων προς εκμεταλλεύσεις υπό επίσημο έλεγχο που βρίσκονται είτε στη ζώνη προστασίας είτε στη ζώνη επαγρύπνησης.
2. Kατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 2 σημείο α) και του άρθρου 4 παράγραφος 2 σημείο α), το πληττόμενο κράτος μέλος εγκρίνει τη μεταφορά:
α) πουλερικών για άμεση σφαγή, συμπεριλαμβανομένων των ακατάλληλων προς αναπαραγωγή ορνίθων προς σφαγείο που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας ή επαγρύπνησης ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, προς σφαγείο που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή εκτός των εν λόγω ζωνών·
β) νεοσσών μιας ημέρας από τη ζώνη προστασίας προς εκμεταλλεύσεις υπό επίσημο έλεγχο στην επικράτεια του, υπό την προϋπόθεση ότι στην εγκατάσταση προορισμού δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά ή πτηνά αιχμαλωσίας, εκτός των πτηνών συντροφιάς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σημείο γ) στοιχείο i) τα οποία στεγάζονται χωριστά από τα πουλερικά, και ότι η μεταφορά γίνεται υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2005/94/EK και τα πουλερικά πάραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού για 21 ημέρες·
γ) νεοσσών μιας ημέρας από τη ζώνη επαγρύπνησης σε εγκαταστάσεις υπό επίσημο έλεγχο στην επικράτειά του·
δ) νεαρών ορνίθων έτοιμων για ωοτοκία, ινδορνίθων προς πάχυνση και άλλων πουλερικών και εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων από τη ζώνη επαγρύπνησης σε εγκαταστάσεις υπό επίσημο έλεγχο στην επικράτειά του·
ε) πτηνών συντροφιάς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σημείο γ) στοιχείο i), προς εγκαταστάσεις στην επικράτεια της XYZ στις οποίες δεν εκτρέφονται πουλερικά, εάν το φορτίο αποτελείται από πέντε ή λιγότερα πτηνά σε κλουβί, κατά παρέκκλιση των εθνικών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 τρίτη παράγραφος της οδηγίας 92/65/EOK·
στ) πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σημείο γ) στοιχείο ii) από οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα και προορίζονται για οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 92/65/EOK.

Άρθρο 7 - Παρεκκλίσεις για αυγά επώασης

1. Kατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ), το πληττόμενο κράτος μέλος εγκρίνει:
α) τη μεταφορά αυγών επώασης από τη ζώνη προστασίας προς ορισθέν εκκολαπτήριο εντός της επικράτειας του·
β) την αποστολή αυγών επώασης από τη ζώνη προστασίας σε εκκολαπτήρια που βρίσκονται εκτός της επικράτειας του πληττόμενου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:
i) τα αυγά επώασης συλλέχτηκαν από σμήνη τα οποία:
­ δεν εμβάλλουν υποψία μόλυνσης με τη γρίπη των πτηνών, και
­ έχουν υποβληθεί, και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, σε ορολογική έρευνα για τη γρίπη των πτηνών κατάλληλη για την ανίχνευση επιπολασμού της νόσου 5 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % και
ii) ικανοποιούνται οι όροι του άρθρου 26 παράγραφος 1 σημεία β), γ) και δ) της οδηγίας 2005/94/EK.
2. Tα υγειονομικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος IV της οδηγίας 90/539/EOK του Συμβουλίου, τα οποία συνοδεύουν φορτία αυγών επώασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο β), τα οποία αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν τη διατύπωση:
«Tο παρόν φορτίο είναι σύμφωνο με το υγειονομικό καθεστώς που προβλέπει η απόφαση 2006/115/EK της Eπιτροπής».

Άρθρο 8 - Παρεκκλίσεις για κρέας, κιμάδες, παρασκευάσματα κρέατος, μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας και προϊόντα κρέατος

1. Kατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 2 σημείο ε), το πληττόμενο κράτος μέλος μπορεί να εγκρίνει την αποστολή από τη ζώνη προστασίας:
α) νωπού κρέατος πουλερικών, συμπεριλαμβανομένου κρέατος στρουθιονιδών, που προέρχεται από την εν λόγω ζώνη ή εκτός αυτής και έχει παραχθεί σύμφωνα με το άρθρο II και τα μέρη II και III του παραρτήματος III του κανονισμού (EK) αριθ. 853/2004 και έχει υποστεί ελέγχους σύμφωνα με τα μέρη I, II, III και τα κεφάλαια V και VII του μέρους IV του παραρτήματος I του κανονισμού (EK) αριθ. 854/2004·
β) κιμάδων, παρασκευασμάτων κρέατος, μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος και προϊόντων κρέατος που περιέχουν κρέας που αναφέρεται στο σημείο α) και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα μέρη V και VI του παραρτήματος III του κανονισμού (EK) αριθ. 853/2004·
γ) νωπού κρέατος από άγρια φτερωτά θηράματα που προέρχονται από την εν λόγω ζώνη, εφόσον το κρέας αυτό φέρει το υγειονομικό σήμα που προβλέπεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2002/99/EK και προορίζεται για μεταφορά σε εγκατάσταση επεξεργασίας όπως απαιτείται για τη γρίπη των πτηνών σύμφωνα με το παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας·
δ) προϊόντων κρέατος από κρέας άγριων φτερωτών θηραμάτων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία που απαιτείται για τη γρίπη των πτηνών σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 2002/99/EK·
ε) νωπού κρέατος από άγρια φτερωτά θηράματα προέλευσης από περιοχή εκτός της ζώνης προστασίας και παραγωγής σε εγκαταστάσεις εντός της ζώνης προστασίας, σύμφωνα με το μέρος IV του παραρτήματος III του κανονισμού (EK) αριθ. 853/2004, και που έχει υποβληθεί σε ελέγχους σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του τμήματος IV του παραρτήματος I του κανονισμού (EK) αριθ. 854/2004·
στ) κιμάδων, παρασκευασμάτων κρέατος, μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος και προϊόντων κρέατος που περιέχουν κρέας που αναφέρεται στο σημείο ε) και έχουν παραχθεί σύμφωνα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας σύμφωνα με τα μέρη V και VI του παραρτήματος III του κανονισμού (EK) αριθ. 853/2004.
2. Tο πληττόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) και στ) συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο στο οποίο δηλώνεται ότι:
«Tο παρόν φορτίο είναι σύμφωνο με το υγειονομικό καθεστώς που προβλέπει η απόφαση 2006/115/EK της Eπιτροπής».

Άρθρο 9 - Όροι για ζωικά υποπροϊόντα

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο ε), το πληττόμενο κράτος μέλος μπορεί να εγκρίνει την αποστολή:
α) ζωικών υποπροϊόντων που ικανοποιούν τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια II σημείο A, III σημείο B, IV σημείο A, VI σημεία A και B, VII σημείο A, VIII σημείο A, IX σημείο A και X σημείο A του παραρτήματος VII, και στα κεφάλαια II σημείο B και III σημείο II σημείο A του παραρτήματος VIII του κανονισμού (EK) αριθ. 1774/2002·
β) μη επεξεργασμένων φτερών ή τμημάτων φτερών σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII σημείο A σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος VIII του κανονισμού (EK) αριθ. 1774/2002, τα οποία παράγονται από πουλερικά που προέρχονται εκτός της ζώνης προστασίας·
γ) επεξεργασμένων φτερών πουλερικών και τμημάτων φτερών πουλερικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με ρεύμα ατμού ή από κάποια άλλη μέθοδο που εξασφαλίζει την εξάλειψη κάθε παθογόνου παράγοντα·
δ) προϊόντων που προέρχονται από πουλερικά ή άλλα πτηνά αιχμαλωσίας, τα οποία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, δεν υπόκεινται σε υγειονομικούς όρους ή τα οποία δεν υπόκεινται σε απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο VII σημείο A σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος VIII του κανονισμού (EK) αριθ. 1774/2002.
2. Tο πληττόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία β) και γ) του παρόντος άρθρου συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο, σύμφωνο με το κεφάλαιο X του παραρτήματος II του κανονισμού (EK) αριθ. 1774/2002, στο οποίο δηλώνεται ότι, στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο γ) του παρόντος άρθρου, στο σημείο 6.1 του εν λόγω εγγράφου, ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία με ρεύμα ατμού ή με κάποια άλλη μέθοδο που εξασφαλίζει την εξάλειψη παθογόνων παραγόντων.
Ωστόσο, το εν λόγω εμπορικό έγγραφο δεν απαιτείται για επεξεργασμένα διακοσμητικά φτερά, για επεξεργασμένα φτερά που φέρουν μαζί τους ταξιδιώτες για ιδιωτική τους χρήση ή για φορτία επεξεργασμένων φτερών που αποστέλλονται σε ιδιώτες για μη εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 10 - Όροι μετακίνησης

1. Όταν εγκρίνονται μετακινήσεις ζώων ή προϊόντων αυτών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, στο πλαίσιο των άρθρων 6, 7, 8 ή 9, η έγκριση εκδίδεται με βάση τα ευνοϊκά αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου που διενεργείται από την αρμόδια αρχή και λαμβάνονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για την αποφυγή της διάδοσης της γρίπης των πτηνών.
2. Όταν, στο πλαίσιο των άρθρων 7, 8 ή 9, εγκρίνεται η αποστολή, η μετακίνηση ή η μεταφορά προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπό δικαιολογημένους όρους ή περιορισμούς, η λήψη, ο χειρισμός, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται χωρίς να επηρεάζεται το υγειονομικό καθεστώς άλλων προϊόντων τα οποία πληρούν όλους τους υγειονομικούς όρους για την εμπορία, τη διάθεση στην αγορά ή την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 11 - Συμμόρφωση

Όλα τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Eνημερώνουν αμέσως την Eπιτροπή σχετικά.
Tο πληττόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει τα εν λόγω μέτρα αμέσως μόλις υπάρξει εύλογη υποψία εμφάνισης υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, ιδίως του υπότυπου H5NI.
Tο πληττόμενο κράτος μέλος υποβάλλει, σε τακτική βάση, στην Eπιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογία της νόσου και, όπου ενδείκνυται, τα πρόσθετα μέτρα ελέγχου και επαγρύπνησης και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και, σε κάθε περίπτωση, τις πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη άρση των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 12 - Kατάργηση

Oι αποφάσεις 2006/86/EK, 2006/90/EK, 2006/91/EK, 2006/94/EK, 2006/104/EK και 2006/105/EK της Eπιτροπής καταργούνται.

Άρθρο 13 - Aποδέκτης

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Bρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2006.                                                                                   
Για την Eπιτροπή
Mάρκος KYΠPIANOY
Mέλος της Eπιτροπής
επιστροφή