Νόμος 3399/2005

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης

1.
α) Στην έδρα κάθε νομού της χώρας συνιστάται Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιπέδου Τμήματος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να συνιστώνται στον ίδιο νομό και άλλα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται η έδρα των συνιστώμενων άλλων Τοπικών Κέντρων, η τοπική αρμοδιότητα τους, η οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β) Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάγονται στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α'), η οποία διασφαλίζει ιδίως την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου αυτού από τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες ιδίως μετά την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π., πάνω σε θέματα υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και εν συνεχεία της Δ' Προγραμματικής Περιόδου αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υποδεικνύει την εφαρμογή μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες.
γ) Στις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών συνιστάται Τμήμα Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου των Κέντρων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τη στέγαση τους και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύονται οι πιο πάνω αρμοδιότητες.
Του Τμήματος Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνου. Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε έξι (6) μήνες έκθεση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
δ) Για τις ανάγκες των Τμημάτων της περίπτωσης γ της παραγράφου αυτής επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α').

2. Σκοπός των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική στήριξη των αγροτών, η πληροφόρηση τους ιδίως σε θέματα που αφορούν το είδος, την ποιότητα και την ποικιλία των αγροτικών προϊόντων που θα παράγουν, την τεχνολογία της παραγωγής και τη χρησιμοποίηση της στην καθημερινή πρακτική, την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές της, καθώς και η σύνδεση της αγροτικής έρευνας με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στην πράξη.

3. Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για:
α) Την τεχνολογική και τεχνική βοήθεια των αγροτών αναφορικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας, νέες καλλιέργειες ή εκτροφές και νέες μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
β) Την υποστήριξη των αγροτών στη διάθεση της παραγωγής με τη συνεχή πληροφόρηση για τη διεθνή και εγχώρια ζήτηση, καθώς και για τη δημιουργία ομαδικών ή μεμονωμένων αγορών και συστημάτων διαχείρισης τους.
γ) Τη συνεχή ενημέρωση των αγροτών για την εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική, το νομικό πλαίσιο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και τη δυναμική εξέλιξης του αγροτικού τομέα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
δ) Την καθοδήγηση των αγροτών σε θέματα ποιότητας, μεθόδων καλλιέργειας, κόστους παραγωγής και ανταγωνιστικότητας.
ε) Την υποστήριξη των αγροτών για την εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες και στις εφαρμογές τους για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιδίως σε θέματα βελτίωσης φυτών και ζώων.
στ) Την πληροφόρηση και υποστήριξη των αγροτών σε θέματα ποιότητας εδάφους των αγροτικών γαιών, καθώς και την παροχή συμβουλών οικονομικοτεχνικού χαρακτήρα σε θέματα αγοράς και μίσθωσης αγροτικών γαιών.
ζ) Την υποστήριξη των αγροτών σε θέματα διατήρησης και βελτίωσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων, καθώς και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις αρμοδιότητες τους, να υπάγονται στην οικεία Περιφέρεια.

5. Σε κάθε Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού. 

6. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστώνται εξακόσιες πενήντα (650) θέσεις μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης συνιστώνται εξήντα πέντε (65) θέσεις μόνιμου προσωπικού που πληρώνονται με μετάταξη γεωτεχνικών υπαλλήλων των Περιφερειών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η μετάταξη ενεργείται με μεταφορά της θέσης που ο μετατασσόμενος υπάλληλος κατέχει.
Η κατανομή των εν λόγω θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και η κατανομή τους στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η μετάταξη των υπαλλήλων της παραγράφου αυτής διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

7.  Τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτά προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και μέχρι την πλήρωση των θέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6:
α) Επιτρέπεται η απόσπαση στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται για κάθε γενικά συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία ο υπάλληλος αποσπάται. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Προκειμένου για απόσπαση υπαλλήλων Ν.Α., πρέπει η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας Ν.Α. να είναι σύμφωνη.
β) Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι μπορεί να τοποθετούνται με τριετή θητεία ως Προϊστάμενοι των Τοπικών Κέντρων στα οποία ενεργείται η απόσπαση τους. Μετά την πρώτη θητεία η επιλογή των Προϊσταμένων ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στις σχετικές κρίσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και οι αποσπώμενοι υπάλληλοι.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2520/ 1997 (ΦΕΚ173 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 2α, που έχει ως εξής:
«2.α. Για την απόκτηση της ιδιότητας του αγρότη και του νέου αγρότη απαιτείται και η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α').»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') και με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που χορηγούνται, για λειτουργικά έξοδα, στους νέους αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγούνται στους νέους αγρότες των ίδιων περιοχών για την προμήθεια του απαραίτητου πάγιου εξοπλισμού των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων είναι άτοκα. Κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) επιδοτούνται τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες των λοιπών περιοχών.
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγούνται στους νέους αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αγορά γης και των αγροτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση, είναι άτοκα. Κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) επιδοτούνται τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες των λοιπών περιοχών. Το παραπάνω ποσοστό νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντίστοιχων δανείων που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) για τους ίδιους σκοπούς.»

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ «περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ».»

 4. Οι αμοιβές των μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη, όπως αυτές καθορίζονται από το π.δ. 515/1989 (ΦΕΚ 219 Α'), μειώνονται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τις αγροτικές κατασκευές των εδαφίων α', β' και δ' της περίπτωσης II της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2520/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 70 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α').
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για τις παραπάνω αγροτικές κατασκευές που κατασκευάζονται αποκλειστικά από νέους αγρότες εντός των αγροτικών περιοχών, καθώς και σε οικισμούς των περιοχών αυτών με πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Εξαιρούνται οι αγροτικές περιοχές και οι οικισμοί των περιοχών αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικές ή αξιόλογες ή δυναμικές ή περιαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181 Δ'). Του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι αλιείς.

 5. Η κρίση για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του ν. 2520/1997 για το χαρακτηρισμό των ενδιαφερομένων ως αγροτών ή νέων αγροτών κατά το άρθρο 1 του ως άνω νόμου ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η βεβαίωση της οποίας είναι δεσμευτική ενώπιον κάθε αρχής.

 Άρθρο 3

 Ρύθμιση θεμάτων αναδασμού

 1. α) Σε καθεμία από τις Περιφέρειες της χώρας συνιστάται Τμήμα Αναδασμού - Εποικισμού, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας και είναι αρμόδιο για:
αα) Το συντονισμό των εργασιών αναδασμού - εποικισμού στα πλαίσια της οικείας Περιφέρειας.
ββ) Τη συμμετοχή στις επιτροπές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του αναδασμού και του εποικισμού.
γγ) Τη συμμετοχή στις επιτροπές ανάθεσης μελετών αναδασμού - εποικισμού και εν γένει μελετών στον ιδιωτικό τομέα.
δδ) Την επίβλεψη των εργασιών αναδασμού που έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα.
εε) Τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού - εποικισμού.
στστ) Την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή των τοπογραφικών εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα.

β) Για τις ανάγκες του Τμήματος Αναδασμού - Εποικισμού συνιστώνται σε κάθε Περιφέρεια οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού:
ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπόνων        θέσεις 2
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών                          θέσεις 2
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                    θέση 1
Σύνολο                                      θέσεις 5.

γ) Του Τμήματος Αναδασμού-Εποικισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπόνου ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 674/1977 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για βάρη που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια διενέργειας του αναδασμού εφαρμόζεται η ίδια ως άνω διαδικασία, με την υποχρέωση των ενδιαφερομένων να γνωστοποιήσουν την εγγραφή των βαρών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στα βιβλία μεταγραφών.»
β) Για αναδασμούς, των οποίων η απόφαση διενέργειας έχει δημοσιευθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η ανωτέρω υποχρέωση των ενδιαφερομένων μπορεί να διενεργείται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.

3.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν. 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: Η αντιμισθία του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τα οδοιπορικά έξοδα και οι ημερήσιες αυτού αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, η εκτέλεση των εγγειοβελτιωτικών έργων που αποφασίζονται από την Επιτροπή Αναδασμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20, η αμοιβή των ιδιωτών - μελών των Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, οι λοιπές δαπάνες υπαίθρου των Τοπογραφικών Συνεργείων (ημερομίσθια εργατών, ενοίκια γραφείων, φωτισμός, θέρμανση, καθαριότητα, μεταφορικά κ.λπ.), οι δαπάνες ενημέρωσης των κτηματιών επί της ιδέας του αναδασμού (επισκέψεις αγροτών στις αναδιανεμηθείσες περιοχές, παραγωγή εντύπων, φωτεινών εικόνων, κινηματογραφικών ταινιών, εκθέσεις κλπ.), η προμήθεια των αναγκαίων οργάνων και υλικών, η συντήρηση και λειτουργία αυτών, η μίσθωση μηχανημάτων, προγραμμάτων και λοιπών υπηρεσιών αυτών για τη μηχανογραφική σύνταξη των κτηματολογικών στοιχείων, ως και η αντιμετώπιση δαπανών για τυχόν ανειλημμένες υποχρεώσεις προμήθειας και συντήρησης τέτοιων οργάνων και υλικών, καθώς και η κάλυψη εν γένει δαπανών που προκύπτουν από την ανάθεση εργασιών αναδασμού και μελετών περιβαλλοντικών όρων σε ιδιωτικά τεχνικά και άλλα μελετητικά γραφεία.»

4. Η Επιτροπή Αναδασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 674/1977, συγκροτείται ως εξής:
α) Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του.
β)'Ενας Διοικητικός ή Λογιστικός υπάλληλος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκει το αντικείμενο του αναδασμού, με τον αναπληρωτή του.
γ)'Ενας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος ή Τεχνολόγος Δομικών Έργων ή υπάλληλος των κλάδων ΤΕ7 και ΔΕ6 της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής, με τον αναπληρωτή του.
δ)Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, με τον αναπληρωτή του.
ε) Δύο (2) εκπρόσωποι των κτηματιών της αναδιανεμητέας περιοχής, με τους αναπληρωτές τους.
Αν σε ένα νομό δεν λειτουργεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Υπηρεσίες ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως μέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων με τον αναπληρωτή του, από άλλη Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Υπηρεσίες όμορων νομών ή από τα Τμήματα Αναδασμού - Εποικισμού των Περιφερειών που συνιστώνται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή από άλλες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη με την απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 674/1977, συγκροτείται ως εξής:
α)Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του.
β)'Ενας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος ή Τεχνολόγος Δομικών Έργων ή υπάλληλος των κλάδων ΤΕ7 και ΔΕ6 της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής, με τον αναπληρωτή του.
Αν σε ένα νομό δεν λειτουργεί Υπηρεσία Τοπογραφικής ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως μέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων με τον αναπληρωτή του, από άλλη Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Υπηρεσίες όμορων νομών.
γ) Τρεις (3) εκπρόσωποι των κτηματιών της αναδιανεμητέας περιοχής.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη με την απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής.

6. Η Επιτροπή Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 674/1977, συγκροτείται ως εξής:
α)Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του.
β)Ένας Διοικητικός ή Λογιστικός υπάλληλος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκει το αντικείμενο του αναδασμού, με τον αναπληρωτή του.
γ)Ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος ή Τεχνολόγος Δομικών Έργων ή υπάλληλος των κλάδων ΤΕ7 και ΔΕ6 της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής, με τον αναπληρωτή του.
Αν σε ένα νομό δεν λειτουργεί Υπηρεσία Τοπογραφικής ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως μέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων με τον αναπληρωτή του, από άλλη Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Υπηρεσίες όμορων νομών.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη με την απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής.

7. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας εντέλλεται την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών αναδασμού - εποικισμού ύστερα από αίτημα των Νομαρχών της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή όταν βραδύνει η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών ή όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους προαγωγής της εθνικής οικονομίας και δημόσιου συμφέροντος.

8. Οι δαπάνες μετακίνησης των υπαλλήλων για την εκτέλεση των εργασιών αναδασμού - εποικισμού καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην έδρα των οποίων μεταβαίνουν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι πιστώσεις των παραπάνω προϋπολογισμών, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της οικείας Περιφέρειας.

9.α) Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 εφαρμόζονται και σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για ένα (1) ακόμη έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 και του άρθρου 1 του ν. 666/1977, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
β) Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α'), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.δ. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για ένα (1) ακόμη έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αντίστοιχα, οι προθεσμίες των περιπτώσεων α' και β' μπορεί να παρατείνονται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη τους.

Άρθρο 4

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20.32003, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11014/703/φ.104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή απόφαση του οικείου Νομάρχη, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. Υ1β/2000/29.3.1995 (ΦΕΚ 343 Β') απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και η απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδίδονται ύστερα από βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το έτος ανέγερσης των μονάδων και βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985, όπως ισχύει, για τη σύνδεση με κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 5

Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων, η οποία στη συνέχεια αναφέρεται ως «Υπηρεσία». Η Υπηρεσία αυτή υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αρμόδια για:
α) Τη συγκέντρωση στοιχείων και καταγγελιών σε καθημερινή βάση για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από όλα τα σημεία εισόδου - εκτελωνισμού της Χώρας. Η καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) και Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.
β) Τον πρόσθετο έλεγχο και την παρακολούθηση των εισαγόμενων αγροτικών πρώτων υλών και προϊόντων, χωρίς να θίγονται άλλοι έλεγχοι που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
γ) Τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των σχετικών εθνικών και κοινοτικών διατάξεων που απορρέουν από την κοινή οργάνωση των αγορών, καθώς και αυτών που διέπουν τις ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις για εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα.
δ) Τη διαβίβαση όλων των συλλεγόμενων στοιχείων, για ενημέρωση και έλεγχο, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες, όπως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
ε) Την καταγραφή και αξιοποίηση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση α', των καταγγελιών για την επιβολή κυρώσεων που αφορούν εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και παράνομες ελληνοποιήσεις ξένων αγροτικών προϊόντων.
στ) Την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των συλλεγόμενων και επεξεργαζόμενων από τις υπηρεσίες της περίπτωσης α' στοιχείων.

2. Η «Υπηρεσία» στελεχώνεται με μετακίνηση υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά προτίμηση από εκείνους που έχουν γνώσεις πληροφορικής.

3. Της «Υπηρεσίας» προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ στον οποίο καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος Διοίκησης.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διάρθρωση της «Υπηρεσίας» σε υποκείμενες οργανικές μονάδες, η αποστολή και οι αρμοδιότητες τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την οργάνωση και λειτουργία τους.

5. Στην «Υπηρεσία» τηρούνται:
α) Βιβλίο Καταγραφής Καταγγελιών και β) Ημερολόγιο Ελέγχων.
Στο Βιβλίο Καταγραφής Καταγγελιών καταχωρούνται τα στοιχεία και οι καταγγελίες για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από όλα τα σημεία εισόδου - εκτελωνισμού της Χώρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο, καταγραφή, αξιοποίηση και περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των αναφερόμενων στοιχείων, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α', δ', ε' και στ' της παραγράφου 1.
Στο Ημερολόγιο Ελέγχων καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αυτών που διενεργούν τους ελέγχους, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1, το αντικείμενο των ελέγχων, η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια τους, οι σχετικές διαπιστώσεις κατά τρόπο περιληπτικό, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να συγκροτούνται υπό την «Υπηρεσία» και Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία και ο χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου, τα τεχνικά ζητήματα αυτού και ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Επικεφαλής των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου ορίζεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ορισμός ενεργείται με την εκάστοτε εκδιδόμενη εντολή ελέγχου. Τα χρησιμοποιούμενα οχήματα κατά τους διενεργούμενους ελέγχους μπορεί να οδηγούνται από οποιοδήποτε από τα μέλη του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου.

7. Έργο των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου είναι η διενέργεια των ελέγχων σε εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σε όλες τις φάσεις εισαγωγής και πρώτης μεταποίησης.

8. Σε όποιον δεν επιδεικνύει, κατά τον έλεγχο, τα έγγραφα ή στοιχεία που ζητούνται ως αναγκαία για το σκοπό του ελέγχου ή αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες, επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της «Υπηρεσίας» πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η διάρκεια της, καθώς και η περίπτωση υποτροπής.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της παραγράφου αυτής.

9. Οι Λιμενικές Αρχές, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, δημόσια αρχή παρέχουν, άμεσα, κάθε αναγκαία υποστήριξη για την πραγματοποίηση των ελέγχων, όταν τους ζητηθεί εγγράφως από την «Υπηρεσία». Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α').

Άρθρο 6

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 2810/ 2000 (ΦΕΚ 61 Α') προστίθεται παράγραφος 5Α, που έχει ως εξής:
«5Α. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α') έχουν εφαρμογή και για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθώς και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και όπου δεν υπάρχουν τους Διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.»

2. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του ν. 2810/ 2000 προστίθεται παράγραφος 10Α, που έχει ως εξής:
«10Α. Οι συγχωνευόμενες δευτεροβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για αναπτυξιακούς λόγους ενισχύονται εφάπαξ με ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για αποζημιώσεις αποχωρούντος πλεονάζοντος προσωπικού των οργανώσεων αυτών, κάλυψη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και για δαπάνες πραγματοποίησης μελετών εξυγίανσης της νέας οργάνωσης. Ο έλεγχος γίνεται απολογιστικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

3. Μετά την παράγραφο 15 του άρθρου 35 του ν. 2810/ 2000 προστίθενται παράγραφοι 16 και 17, που έχουν ως εξής:

«16. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (Σ.Ε.) απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισης της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
17. Για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (Σ.Ε.), απαλλάσσεται επίσης του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.»

4. Η παράγραφος 16 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 αναριθμείται σε παράγραφο 18.

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στην έννοια των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α'), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση των Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. που προκύπτουν από συγχώνευση, όπως:
αα) μελέτες στρατηγικού προσανατολισμού και αναδιοργάνωσης,
ββ) μελέτες και εξοπλισμός για μηχανοργάνωση και δαπάνες υποδομής,
γγ) μελέτες για τον αποτελεσματικό εμπορικό επαναπροσανατολισμό της νέας Οργάνωσης,
δδ) εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
εε) ενδυνάμωση των δομών στήριξης τους σε όλους του τομείς της οικονομικής τους δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) με εξοπλισμό, δικτύωση, τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη στα μέλη τους σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται σε αυτές,
στστ) δράσεις που αφορούν την ενίσχυση τους για την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, με την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων, την ένταξη τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
ζζ) δράσεις ενίσχυσης τους με σκοπό την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια τους και θα τις μετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό τους, όπως επιχειρησιακός ανασχεδιασμός, εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήματα υποστήριξης,
ηη) δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, υγιεινή διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και για την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας.»

6. α) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 2169/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Επενδύσεις Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. που προκύπτουν από συγχώνευση, εφόσον πραγματοποιούνται εντός τριετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, απολαμβάνουν των κινήτρων που παρέχονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/2004, για την περιοχή Δ3, ενώ η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή τους πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ύψους της επένδυσης. Στην ίδια συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται και τα αποθεματικά.»

β) Όπου στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 2169/1993, όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη περίπτωση, αναφέρονται οι λέξεις «δημοσίευση του νόμου αυτού» νοείται η δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

Διευρυμένη Ομάδα Εργασίας ανά προϊόν

Με απόφαση του Υπουργο

επιστροφή