Καταστατικό Π.Κ.Σ. - Κώδικες - Νόμοι

Για να "κατεβάσετε" κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στον σύνδεσμο ή στο αντίστοιχο εικονίδιο word icon Έγγραφο Word ή pdf icon Έγγραφο Acrobat και επιλέξτε "Αποθήκευση ως".

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Κ.Σ.

word Καταστάτικό Π.Κ.Σ.

ΚΩΔΙΚΕΣ

word word Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής

NOMOI ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

pdf document Ν. 4830/21 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
pdf document N. 4235/2014 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
pdf document N. 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
word Υ.Α. 314738 για τον καθορισμό του τρόπου έκδοσης της Κτηνιατρικής Συνταγής
word Ν. 3698/2008 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις
word word Ν. 3399/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων του ΥΑΑΤ - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις
word Ν. 2945/2001 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2538/1997
word Ν. 2538/1997 'Αδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
word Π.Δ. 463/1978 Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων
word Ν. 604/1977 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων
word Υ.Α. 310584/1998 Κυκλοφορία, έλεγχος, όροι παρασκευής των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
word Π.Δ. 344/2000 Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού
word Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις
word Υ.Α. 280241/2003 Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές διατάξεις
word Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Διαβατηρίου Ζώων Συντροφιάς της Ε.Ε.
word Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (Επικαιροποιημένο 2013)
word Κατώτατες αμοιβές παραγωγικών ζώων (Καταργήθηκε το 2007)
word Κατώτατες αμοιβές μικρών ζώων (Καταργήθηκε το 2007)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

English German Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς (κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα με το Ν.2017/1992, ΦΕΚ 31 Α της 27.02.1992)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Κ.Σ.

word Δήλωση συγκατάθεσης για χειρουργική επέμβαση υψηλου δείκτη δυσκολίας ΠΚΣ
word Δήλωση συγκατάθεσης για χειρουργική επέμβαση ΠΚΣ
word Υπεύθυνη δήλωση Ν. 105 για χρωστούμενα σε κτηνίατρο