15/05/2015

Έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ κατόχου κτηνοτροφικήςεκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής

Παραθέτουμε την Έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής, όπως αυτή αναγράφεται στην Υπουργική Απόφαση του Δεκμβρίου του 2014 για τον κτηνίατρο εκτροφής
Έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ κατόχου κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής

Κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
Κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης: …………………………………………………………
Επώνυμο: …………………………. Όνομα: …..……………..…Όνομα Πατρός: ..…..…….……..
ΑΦΜ: ………………………. Τηλέφωνο σταθερό: 2______________, κινητό: 69____________
Έδρα Εκμετάλλευσης: Περιφερειακή Ενότητα: ……………………………..…………………..………….
Δήμος: …….……………………………….…………..… Δημοτική Ενότητα: ……............……… Περιοχή: …..…..………..……………………..
Κτηνίατρος εκτροφής
Επώνυμο: …………………………. Όνομα: …..……………..…Όνομα Πατρός: ..…..…….……..
ΑΦΜ: ………………………. Α.Μ. ΓΕΩΤΕΕ: ……………………………………………………..
Τηλέφωνο σταθερό: 2______________, κινητό: 69____________
Επαγγελματική Έδρα: Περιφερειακή Ενότητα: ……………………………..…………………..………….
Δήμος: …….…………………………………… Δημοτική Ενότητα: …..…..………..……………………..
Διεύθυνση: Οδός ..……………………………… Αριθμός ………….ΤΚ: ……………
Παρούσα απασχόληση: Ιδιώτης □, Γραφείο παραγωγικών ζώων □, Ιατρείο μικρών ζώων □, Κλινική μικρών ζώων □,
Κλινική παραγωγικών ζώων □
1. 1.Ενδιαφέρομαι να δηλώσω την έναρξη της συνεργασίας μου με τον κάτωθι υπογράφοντα «κτηνίατρο εκτροφής».
2. 2.Ενδιαφέρομαι να δηλώσω την έναρξη της συνεργασίας μου με τον κάτωθι υπογράφοντα κάτοχο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

…………………, (τόπος) την ____/____/201__
Ο/Η Δηλών/ούσα κάτοχος Ο/Η Δηλών/ούσα
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης κτηνίατρος εκτροφής


Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των δηλώντων
k.e.
επιστροφή