13/05/2015

Ομιλία Προέδρου Π.Κ.Σ. για τον κτηνίατρο εκτροφής στο Συνέδριο της ΕΚΕ στις 9-5-2015.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
FOTO ATHINA 2

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα για την ελληνική κτηνοτροφία, το οποίο λειτουργούσε ταυτόχρονα ως τροχοπέδη τόσο για την ανάπτυξή της όσο και για την παραγωγή υψηλής υγειονομικής ποιότητας τροφίμων, ήταν η άρνηση της Πολιτείας επί σειρά ετών να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ύπαρξη κτηνιάτρου υπευθύνου στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Εδώ και ένα χρόνο περίπου, μετά από επίμονες προσπάθειες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και πριν από δύο μήνες εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Ο θεσμός αυτός αποτελεί ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας και αφορά στην εφαρμογή υποχρεωτικών κανόνων υγειονομικής διαφάνειας σε επίπεδο εκτροφής , δηλαδή ενός συστήματος HACCP στην εκτροφή.
Μέσω του θεσμού αυτού, από τη μια ο κτηνίατρος θα εφαρμόσει προγράμματα ολοκληρωμένης κτηνιατρικής διαχείρισης και από την άλλη πλευρά ωφελημένος θα είναι και ο καταναλωτής, αφού μέσω της τήρησης ελέγχου του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής της εκτροφής, του ελέγχου τήρησης της κτηνιατρικής συνταγής, θα διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα στάβλος-πιάτο, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, χωρίς τη συνεχή διατήρηση άριστου επιπέδου υγείας των παραγωγικών ζώων στην εκτροφή, δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία του πιάτου του καταναλωτή. Σαφής και ευδιάκριτη είναι η επιρροή που άσκησαν οι προτάσεις του Π.Κ.Σ. όπως αυτή διαφαίνεται στη διατύπωση της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στις 17-12-2014 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και όπου ρητά αναφέρεται πως με την απόφαση αυτή καθορίζεται η εφαρμογή του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1) Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών και κατά περίπτωση των εκάστοτε εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μέλισσες).

2) Η αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς: α) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης, β) την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων,) γ)το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων, δ) την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
Η σπουδαιότητα του ρόλου του κτηνιάτρου εκτροφής –και αυτό είναι κάτι για το οποίο ο Π.Κ.Σ. αισθάνεται ακόμα πιο υπερήφανος- προκύπτει όχι μόνο από τα δικαιώματα που απορρέουν από το θεσμό αυτόν για τον κτηνίατρο, αλλά κυρίως από τις υποχρεώσεις του όπως αυτές διατυπώνονται στην Υπουργική απόφαση και αποδεικνύουν την άρρηκτη συνεργασία του με την Πολιτεία, καθώς αυτός ελέγχεται, εντέλεται και λογοδοτεί σε αυτήν. Όπως σημειώνεται στο Άρθρο 10 και στα ακόλουθα σημεία ο κτηνίατρος εκτροφής υποχρεούται:
αιγ) Να μεριμνά για την έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και η αιτιολογία θανάτου του ζώου/των ζώων της εκμετάλλευσης. αιδ) Να υποβάλλει στην οικεία ΔΑΟΚ ετήσια έκθεση για την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. αιε) Να τηρεί λεπτομερές και πλήρες αρχείο ανά εκμετάλλευση όλων των εγγράφων που εκδίδει κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων.
β) στην περίπτωση που έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό της παρ. 2) του άρθρου 7, να συνδράμει κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που τον έχει επιλέξει, στο σύνολο των ακόλουθων υπηρεσιών:
βα) Να συνδράμει με τις υπηρεσίες του τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ως προς: την ορθή τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο επίσημο σύστημα σήμανσης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου και την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα, την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων, τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης, την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής στην εκμετάλλευση, καθώς και των κανόνων ευζωίας τους, τη διασφάλιση της διάθεσης στην τροφική αλυσίδα και γενικότερα στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, την ορθή τήρηση του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης, την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική κτηνιατρική νομοθεσία αρχείων της εκμετάλλευσης,
ββ) Να μεριμνά για την ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα της εκμετάλλευσης, με έμφαση στη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών και με επακόλουθη, μεταξύ άλλων, μείωση της ανάπτυξης της αντιμικροβιακής αντοχής, βγ) Να εκδίδει κτηνιατρική συνταγή για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα αντίστοιχα που χορηγούνται στα ζώα της εκμετάλλευσης και να υπογράφει το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης βδ) Στην περίπτωση εκμετάλλευσης η οποία παράγει φαρμακούχες ζωοτροφές για χρήση στα ζώα της, να είναι υπεύθυνος για την ορθή παραγωγή τους, όπως και για τη συνταγογράφηση των απαραίτητων φαρμακούχων προμειγμάτων.
βε) Να διενεργεί τους ελέγχους για τη διαπίστωση της ικανότητας των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να υπογράφει το ημερολόγιο ταξιδίου, ενημερώνοντας την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

2) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» απαγορεύεται: α) Να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών – υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση. β) Να δημιουργεί ή να προκαλεί με δόλο ή βαριά αμέλεια τυχόν υποχρεώσεις ή ευθύνες εκ μέρους των επισήμων αρχών. γ) Να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της επίσημης κτηνιατρικής αρχής ή ως εκπρόσωπος του Δημοσίου ή να προσπορίζεται οφέλη πέραν των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της παρούσας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω και με την επισήμανση πως για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς Πολιτεία-κτηνίατρος-κτηνοτρόφος, να συνεργαστούν μεταξύ τους, θα ήθελα να τονίσω πως ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, μια κατάκτηση που μετουσιώνεται σε πραγματική ευκαιρία για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, σε μια πολύ δύσκολη για την εθνική οικονομία στιγμή, την ώρα που η χώρα περισσότερο από ποτέ δεν αντέχει το βάρος των εισαγωγών ζωοκομικών προϊόντων, ζώων αναπαραγωγής, ζωοτροφών, κόστος το οποίο ξεπερνά ακόμα και τις εισαγωγές σε ενέργεια.

επιστροφή