02/04/2015

Δελτίο Τύπου ΑΡΠΑ: Τι δεν καταλαβαίνει;

Μικρή υπενθύμιση από το καταστατικό (τα μεγεθυμένα, πλάγια και έντονα γράμματα δικά μας) στη νέα παρέμβαση-απάντηση της ΑΚΚ-Τραχήλη (και άλλων δικηγορικών δυνάμεων) που 39 ημέρες μετά τη συνέλευση ανακάλυψαν καταστατική παραβίαση:

Επικαλούμενοι το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΠΚΣ, ισχυρίζονται ή θα ήθελαν να πιστεύουν πως "για να συζητηθεί πολλώ δε μάλλον για να υπάρξει απόφαση για οποιοδήποτε άλλο θέμα πλην των αναγραφόμενων στην ημερησία διάταξη, απαιτείται το θέμα αυτό να έχει προταθεί εγγράφως από το 1/10 τουλάχιστον των μελών της Γ.Σ. πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως”. (Αυτό το “πολλώ δε μάλλον”, όπως και το “άμα τη στιγμή της κατάθεσής της” (sic) αποτελούν ρητορικό μεροδούλι-μεροφάι της ΑΚΚ-Τ… ) Επειδή διατηρούμε στοιχειωδώς την επιστημονική ιδιότητα, επιμένουμε (σε πείσμα των δικηγόρων) να αναζητούμε τις πρωτογενείς πηγές και τα αυθεντικά τεκμήρια. Ας δούμε λοιπόν τι άλλο λέει (πέραν των προφάσεων της ΑΚΚ-Τ) το Άρθρο 19:
"Άρθρο 19 - ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στις τακτικές ή έκτακτες συνόδους της Γ.Σ. συζητείται επίσης κάθε θέμα που προτείνεται έγγραφα από το 1/10 τουλάχιστον των μελών της Γ.Σ.

Η σχετική αίτηση επιδίδεται στη ΔΕ πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο. Τα θέματα αυτά συζητούνται μετά την κανονική ημερήσια διάταξη. Κανένα άλλο θέμα δεν συζητείται στη σύνοδο της Γ.Σ., εκτός από τα εξαιρετικά ζητήματα με απόφαση της ίδιας."

Φανταζόμαστε ότι το θέμα του “Κτηνιάτρου Εκτροφής” (στο οποίο έχει εναντιωθεί η ΠΕΚΔΥ) δεν είναι επουσιώδες, είναι θέμα αιχμής και ως εκ τούτου συνιστά “εξαιρετικό” ζήτημα, που αφορά στο μέλλον του επαγγέλματος (αλλά και της ελληνικής κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας).

Ακόμη πιο διαφωτιστική (για τη στρεψοδικία της ΑΚΚ-Τραχήλη) είναι η κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα της ΓΣ που περιγράφεται στην παράγραφο 3.ι. του Άρθρου 10 (βλ. και παρακάτω):

“Να παίρνει οποιοδήποτε οργανωτικό ή άλλο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Π.Κ.Σ., επίσης να μελετά και να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο ή της παραπέμπει η ΔΕ.”

Η διάζευξη “ή” διασαφηνίζει άπαξ δια παντός (και χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνειών) ότι η ΓΣ όντως “μελετά και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα κρίνει (αυτή η ίδια) σκόπιμο” και όχι μόνον όσα "της παραπέμπει η ΔΕ” (μεταξύ των οποίων και αυτά που ζητούνται από τουλάχιστον το 1/10 των μελών της ΓΣ, αφού η ΔΕ τα παραπέμπει στη ΓΣ).

Ακολουθώντας τη νομικίστικη προσέγγιση του (κατά τ’ άλλα πολιτικού, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο μάλιστα) κειμένου του δικηγ… ε, της ΑΚΚ-Τραχήλη, θα λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε να προβλέπεται καταστατικά διαφορετική αρμοδιότητα για τη ΓΣ (δηλ. να μπορεί να αποφασίζει η ίδια να συζητηθούν στα πλαίσιά της εξαιρετικά θέματα), αλλιώς δεν θα υφίστατο ως ανώτατο όργανο ενός Συλλόγου, αλλά θα προσαρμοζόταν στον εκάστοτε νάρθηκα (βλ. κηδεμόνα) της ΔΕ. Σε επίρρωση του επιχειρήματός μας (περί τα διαδικαστικά) έρχονται οι κατά συρροή αναφορές στο Άρθρο 21 περί Διεξαγωγής Συζήτησης (και πάλι τα μεγεθυμένα, πλάγια και έντονα γράμματα δικά μας):

“Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων σε όλα τα θέματα ακολουθούν οι τοποθετήσεις των μελών της Γ.Σ., εκτός εάν αλλιώς αποφασίσει η ίδια η Γ.Σ.

Ο χρόνος των τοποθετήσεων των μελών καθορίζεται από τη Γ.Σ.

Για κάθε διαδικαστικό θέμα, που δεν καλύπτεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γ.Σ."

Σημαντικότερη όμως είναι η συνοπτική καταστατική υπενθύμιση περί του ανώτατου πολιτικού ρόλου της ΓΣ (έναντι της ΔΕ) από το Άρθρο 10 περί ΓΣ:

“3. Η Γ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και δικαιώματα:

α. Να χαράσσει τη γενική πολιτική του Π.Κ.Σ
… … 
γ.  Να αντικαθιστά την ΔΕ, εκλέγοντας νέα ΔΕ στις παρακάτω περιπτώσεις:
… ...
γ΄΄ Εάν η Γ.Σ. κρίνει ότι η πολιτική της ΔΕ δεν εναρμονίζεται γενικά ή ειδικά με την πολιτική που χαράσσει η Γ.Σ.
γ΄΄΄ Εάν διαπιστωθούν ανωμαλίες στη διαχείριση.
… …
ι. Να παίρνει οποιοδήποτε οργανωτικό ή άλλο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Π.Κ.Σ., επίσης να μελετά και να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο ή της παραπέμπει η ΔΕ.
ια. Να προτείνει στον αρμόδιο Υπουργό την έκδοση αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων." 

Τέλος στο Άρθρο 12 περί Αρμοδιοτήτων της ΔΕ, ως Νο.1 αρμοδιότητα της ΔΕ ορίζεται η εξής:

“Να υπολογίζει την πολιτική που χαράσσει η Γ.Σ., εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις Γ.Σ."

Ελπίζουμε να αναδείξαμε τον ακρογωνιαίο λίθο της καταστατικής τάξης και της δημοκρατικής λειτουργίας ενός Συλλόγου: ότι η ΓΣ (και όχι η ΔΕ) αποφασίζει και χαράσσει την πολιτική του ΠΚΣ και η ΔΕ εφαρμόζει τις αποφάσεις της ΓΣ, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις ΓΣ.

Ελπίζουμε να είναι πλέον σαφές ότι κάτι τέτοιο το αποστρέφονται μετά βδελυγμίας η ΑΚΚιζόμενη πρόεδρος και οι ΑΚΚραίοι κύκλοι. Οτιδήποτε (διαφορετικό από τα λεγόμενά τους) αναφέρει το Καταστατικό του Συλλόγου, τόσο το χειρότερο για το Καταστατικό: αυτοί είτε θα το αποσιωπούν είτε θα το διαστρεβλώνουν. Και το χειρότερο: θα αρνούνται και θα πολεμούν με κάθε μέσο το ουσιαστικό (βλ. πολιτικό) νόημά του, ήτοι το συμμετοχικό (δημοκρατικό) και όχι αντιπροσωπευτικό (διαμεσολαβημένο) τρόπο λειτουργίας και χαρακτήρα του Συλλόγου. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι δικές τους απόψεις και οι δικές τους αποφάσεις. Τα Καταστατικά γι’ αυτούς είναι πλαστελίνες. Εάν μπορούσαν θα τα εξαφάνιζαν.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
επιστροφή