30/01/2015

Δημοσίευση Αποφάσεων ΥΠΑΑΤ.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμες τόσο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (www.et.gr) όσο και στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου «Διαύγεια» (diavgeia@minagric.gr):

1. Πρόγραμμα Επιτήρησης της Κλασσικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ) με α.π. 7462/165508/30.12.2014 (ΑΔΑ: 7ΕΨ9Β-ΕΥΤ, ΦΕΚ: 138 Β΄της 22/01/2015),
2. Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά με α.π. 27/3259/14.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΩΟΒ-ΗΡ1, ΦΕΚ : 142 Β΄ της 22/01/2015)
3. Πρόγραμμα Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου με α.π. 28/3266/14.1.2015 (ΑΔΑ: 6ΗΕΥΒ-ΟΣ3, ΦΕΚ : 176 Β΄ της 23/01/2015)


ενώ έπεται και η ανάρτησή τους και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr)

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


Δημήτριος Δηλαβέρης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής
Παραγωγής & Κτηνιατρικής
Δ/νση Υγείας των Ζώων
Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων

Τηλ : 210 212 5724
Φαξ: 210 212 5719
e-mail: ka6u061@minagric.gr

επιστροφή