09/09/2014

Επιστολή ΠΚΣ προς ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ: Υποχρεώσεις κυνηγών – ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων

ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΟΑθήνα, 08/09/14
ΑΠ: 991

Προς:
Πανελλήνια Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος
Κυνηγετικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα

Θέμα: Υποχρεώσεις κυνηγών – ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι ενημερώσεις και οι κοινοποιήσεις στον Π.Κ.Σ. σχετικά με προγράμματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εμβολιασμών που πραγματοποιούν κυνηγετικοί σύλλογοι ανά την επικράτεια. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των προγραμμάτων δε γίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε και ο νόμος ορίζει, με αποτέλεσμα τόσο η υγεία και ευζωία των ζώων όσο και η δημόσια υγεία να τίθενται σε κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες ζώων να απειλούνται με πρόστιμα. Σας αποστέλουμε το παρόν έγγραφο, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα όσα ο νόμος ορίζει σχετικά με τις υποχρεώσεις των κυνηγών - ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, καθώς και για τις απαραίτητες προϋποθέσεις έκδοσης κυνηγετικής άδειας.

Αναλυτικότερα, λοιπόν, ο σκύλος πρέπει έχει σε ισχύ εμβολιασμό λύσσας (μέσα στον τελευταίο χρόνο) που αποδεικνύεται με βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο (όπου φαίνεται η ημερομηνία, το εµβολιακό σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί και η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου) το οποίο, σύμφωνα με το α' εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Νόμου 4039/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46, παράγραφος 2, εδάφιο δ', του Νόμου 4235/2014, μπορεί να εκδίδει μόνο νόμιμος κτηνίατρος που εκτός των άλλων διαθέτει ΝΟΜΙΜΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ. Η χορήγηση μεταλλικής κονκάρδας ένδειξης αντιλυσσικού εμβολιασμού είναι υποχρέωση του κτηνιάτρου σύμφωνα με το άρθρο του ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 του ν.4039/2012 ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του.

Επιπλέον, πρέπει να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, καθώς και να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου

Στο σημείο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι “Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. Στο άρθρο 5, σημείο 5 αναφέρεται ότι . “Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο. “

Η δε παράλειψη τήρησης ενημερωμένου βιβλιαρίου ή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ πρoσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο, η παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωση απώλειας του ζώου συντροφιάς τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ, η μη τοποθέτηση μεταλλικής κονκάρδας τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ. Προς ενημέρωσή σας το σύνολο των παραβάσεων και των χρηματικών προστίμων αναγράφονται στον νόμο 4039/2012 στον Πίνακα Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια σε ζητήματα που άπτονται την υγεία και την ευζωία των ζώων.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή