26/06/2014

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελλοπόνησο -4η εγκύκλιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25.06.2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1876/82666
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β΄
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες
Ταχ. Κώδικας : 10176 Αθήνα Πίνακα Διανομής
Πληροφορίες : Δ. Δηλαβέρης
Τηλέφωνο : 210 212 5724
Fax : 210 212 5719
E-mail : ka6u061@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελλοπόνησο -4η εγκύκλιος

ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθ. πρωτ. 1725/78211/17.06.2014 έγγραφό μας
2. Η με αριθμ. πρωτ. 4803/153138/10.12.2013 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : «Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
3. Το Π.Δ. 33/2003 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου».
4. Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής, σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών (EE L 283 της 27.10.2007, σ. 37) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η με αριθ. πρωτ. 258944/07.08.2008 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1727 Β΄) «Σχέδιο αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού»
6. Η με αριθμ. πρωτ. 258933 / 05.08.2008 (ΦΕΚ 1662 Β΄, 2008), Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 ΦΕΚ88/τ.Α΄ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)». Σε συνέχεια του σχετικού (1) και με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα σε ότι αφορά την εξέλιξη του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου (ΚΠ) στην Πελοπόννησο (έως και 20 Ιουνίου 2014) σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Νέες Ζώνες υπό περιορισμό λόγω Καταρροϊκού Πυρετού (βλ. χάρτη)
Ζώνη Προστασίας :
Στο εξής περιλαμβάνει τους Νομούς (ολόκληρους) : Λακωνίας , Μεσσηνίας , Αργολίδας , Αρκαδίας , Κορινθίας, Αχαίας, Ηλείας, Ζακύνθου , Βοιωτίας , Φωκίδας, καθώς και μέρος της Περιφέρειας Αττικής (Δήμοι Μεγάρων, Μάνδρας και όλη η Περιφέρεια Νήσων) και μέρος των Νομών :
 Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Ναυπακτίας και Θέρμου)
Φθιώτιδας (Δήμος Αμφίκλειας)

2. Ζώνη Επιτήρησης:
1.Στο εξής περιλαμβάνει τους Νομούς (ολόκληρους): Εύβοιας ,Ευρυτανίας και Κεφαλληνίας, μέρος της Περιφέρειας Αττικής (περιοχές εκτός αυτών που βρίσκονται στη ζώνη Προστασίας) και μέρος των Νομών :
 Αιτωλοακαρνανίας (περιοχές εκτός αυτών που βρίσκονται στη ζώνη Προστασίας)
 Φθιώτιδας (περιοχές εκτός αυτών που βρίσκονται στη ζώνη Προστασίας)
 Του Νομού Καρδίτσας (Δήμος Σοφάδων)
 Του Νομού Μαγνησίας ( Δήμος Αλμυρού)
2. Οι κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Νομών που περιλαμβάνονται στις ζώνες
προστασίας και επιτήρησης:
Να προβούν άμεσα στις ενέργειες που προβλέπονται στα (4) και (6), ιδιαίτερα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων που προβλέπονται στο (6) σχετικό (ή τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων). Επίσης να επικοινωνήσουν με το ΚΚΙΑ/Τμήμα Παρασιτολογίας (2106080838 fax: 210 6080838, e−mail: sboutsini@yahoo.gr για πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα εντομοπροστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
Να συστήσουν άμεσα ομάδες ορο-αρνητικών βοοειδών-μαρτύρων, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, σε κάθε ένα από τους Νομούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ζώνες προστασίας ή επιτήρησης , εκτός εάν είχαν ήδη τέτοιες ομάδες σύμφωνα με το (3) σχετικό. Τις παραπάνω ομάδες βοοειδών μαρτύρων (10 εκτροφές με 5 βοοειδή ανά εκτροφή σε κάθε Νομό από αυτούς που δεν έχουν ήδη ομάδες βοοειδών –μαρτύρων) να τις συστήσουν ακολουθώντας τις οδηγίες του Εγχειριδίου Εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου (και ιδίως του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτού) καθώς και του (3) σχετικού. Επιπλέον διευκρινίσεις σε σχέση με τα μέτρα εντός των ανωτέρω ζωνών έχουν δοθεί και με τα: 1535/71547/30.05.2014,  1693/76447/12.06.2014, 1725/78211/17.06.2014, 1776/80270/20.06.2014, έγγραφά μας.

3. Υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί που αφορούν τα ζώα των ευαίσθητων στη νόσο ειδών αφορούν και το σπέρμα τα έμβρυα και τα ωάρια που συλλέγονται από τα ζώα αυτά.

4. Επισημαίνεται ότι μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν επιβεβαιωθεί 48 εστίες της νόσου στην Λακωνία, 11 στην Αρκαδία, 7 στη Μεσσηνία, και από μία στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας αριθμός που έχει ήδη αυξηθεί και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές αφού ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός επιπρόσθετων ύποπτων/επιβεβαιωμένων εστιών.

5. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για τυχόν διευκρινήσεις.

-O-
Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σπυρίδων Ντουντουνάκης


3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ζώνες ακτίνας 20, 100 και 150 χλμ
γύρω από επιβεβαιωμένες εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελοπόννησο
100 χλμ.
150 χλμ.
20 χλμ.

4
1. Αποδέκτες για ενέργεια
1.1 Περιφέρειες της Χώρας , Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
Διευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών - Έδρες τους
1.2 Περιφερικές Ενότητες της χώρας, Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήματα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
1.3 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Λοιμωδών & Παρασιτικών
Νοσημάτων – Εργαστήριο Ιολογίας , Νεαπόλεως 25, 15310 Αγία Παρασκευή
1.4 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Λοιμωδών & Παρασιτικών
Νοσημάτων – Εργαστήριο Παρασιτολογίας , Νεαπόλεως 25, 15310 Αγία Παρασκευή
1.5 Κέντρο Κτην/κών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ιολογίας, 26ης Οκτωβρίου 80,
54627 Θεσσαλονίκη
1.6 Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Λεφέβρ 4, 11744 Νέος Κόσμος, Αθήνα
2. Κοινοποίηση - Εσωτερική διανομή
2.1 Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
2.2 Γραφείο κ. Αναπλ.Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2.3 Γραφείο Γεν Γραμ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κ. Μ. Κορασίδη
2.4 Γραφείο Γενικού Γραμ/τέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κ. Δ. Μελά
2.5 Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
2.6 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Τμήματα Α, Β, Γ, Δ – στο υπουργείο
2.7 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας – στο υπουργείο
2.8 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων & Εφαρμογών – στο υπουργείο
2.9 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης & Ελέγχου – στο υπουργείο
2.10 Δ/νση Πληροφορικής (για δημοσίευση στο διαδίκτυο).
xartis
επιστροφή