06/03/2014

Ανακοίνωση για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail: members@geotee.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σοφία Καρακασίδου
Ασπασία Πρίτσα
Άρτεμις Μπαρουκτσή
Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τα μέλη του ότι, με την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μετά από την αντικατάσταση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματός με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Eγκύκλιος 3115/9-9-2013).

Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Kαλούνται όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, όπως φροντίσουν να υποβάλλουν ΑΤΕΛΩΣ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου (λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που κατατέθηκαν από τους γεωτεχνικούς, το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12η/2013 συνεδρίασή του, έδωσε παράταση επιπλέον τριών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 9 Μαρτίου 2014), την Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Έντυπο Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος). Η παραπάνω δήλωση μπορεί να υποβληθεί από το μέλος είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ (2310-236308), είτε με email (members@geotee.gr), φροντίζοντας αυτή να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται από τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός θα διαγραφεί από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα πλαίσια του άρθρου 6 του Π.Δ. 344/2000 και χορηγείται στον γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Σε περίπτωση μη υποβολή της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Τέλος, όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου ΔΕΝ είχαν άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω εγκύκλιο δηλαδή να υποβάλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία, τόσο για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος όσο και της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, αφορά όλους τους γεωτεχνικούς, δηλαδή όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν τόσο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Επισημαίνεται τέλος ότι, για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος αλλά και αυτής της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το μέλος θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. H πληρωμή των συνδρομών μπορεί να γίνει, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (Αρ. Λογ/σμού: 6215030021086), ζητώντας ως καταθέτης να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο και ο αρ. μητρώου, είτε στο λογιστήριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, είτε μέσω web-banking (Αρ. ΙΒΑΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086) γράφοντας στο ειδικό πεδίο ονοματεπώνυμο και αρ. μητρώου.

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 και εσωτ. 2- Αρχείο Μελών, κ.κ. Άρτεμη Μπαρουκτσή και Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κ.κ. Άρια Ιωαννίδου και Όλγα Μουτσιλάκη).

Σε περίπτωση που έχετε κάνει ήδη αίτηση παρακαλώ αγνοήστε το παρόν μήνυμα.

Σημαντική Σημείωση:

H Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας,
είναι αναρτημένη στη κεντρική σελίδα του Επιμελητηρίου.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
επιστροφή