13/11/2013

Εξώδικα ΠΚΣ προς Δ/θυνση Κτην/κής και Δήμο Σερρών και αναφορά στον εισαγγελέα για τη δραστηριότητα αλλοδαπών κτηνιάτρων

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 15, που εκπροσωπείται νόμιμα διά της Προέδρου του.

ΠΡΟΣ

Το Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος εδρεύει στις Σέρρες

* * * * * * * * * * * *

Ήδη με την υπ` αρ. πρωτ. 910/25.10.2013 ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ μας προς το Δήμο Σερρών, την οποία σας γνωστοποιήσαμε και μέσω φαξ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας έχουμε ήδη ενημερώσει αναλυτικά για τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη στείρωση, τη σήμανση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό αδέσποτων ζώων, όταν διενεργούνται από αλλοδαπό κτηνίατρο.
Η ευαισθητοποίησή μας προέκυψε μέσω διαφημίσεων στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι την χρονική περίοδο από 26/10/2013 έως και 15/11/2013 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα στειρώσεως, σημάνσεως και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών από αλλοδαπούς κτηνιάτρους υπό την αιγίδα και οργάνωση του Δήμου Σερρών και φιλοζωικού Σωματείου της περιοχής.

Όπως, λοιπόν, σας έχουμε ενημερώσει με το ως άνω έγγραφό μας, οι στειρώσεις και οι αντιλυσσικοί εμβολιασμοί αποτελούν κτηνιατρικές πράξεις και πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός αδειοδοτημένων κτηνιατρείων, ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν τόσο η υγεία των ζώων όσο και η δημόσια υγεία. Ιδιαιτέρως η στείρωση ζώων (ωοθηκυστερεκτομή) είναι χειρουργική επέμβαση (απαιτεί γενική αναισθησία και λαπαροτομή, στην κοιλιακή χώρα του ζώου) και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (χειρουργεία), για να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, ενώ θα πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα για τη μετεγχειρητική διαχείριση του ζώου.

Σύμφωνα, δε, με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει:

α) οι όποιες κτηνιατρικές πράξεις να διενεργηθούν εντός κτηνιατρείου, δηλαδή εντός χώρου, όπου παρέχεται ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία και διαθέτει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο 604/77 και το ΠΔ 463/78. Τα κτηνιατρεία, σύμφωνα με το νόμο, ιδρύονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο.

β) Ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του κτηνιατρείου φέρει τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 και άρθρου 7 του ΠΔ 463/78, δηλαδή ενδεικτικώς να τηρεί βιβλία επιθεωρήσεως διενεργούμενων εμβολιασμών απολυμάνσεων, να αναφέρει μηνιαίως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία εγγράφως τους εμβολιασμούς και να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων του κτηνιατρείου.

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία ο κτηνίατρος είναι αλλοδαπός υπήκοος χώρας μέλους Ε.Ε., έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 να πραγματοποιεί μόνο στείρωση, σήμανση και καταγραφή, και πάντως όχι αντιλυσσικό εμβολιασμό, εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές της ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απαιτείται, δηλαδή, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 38/ 2010 και την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165261/ ΙΑ΄/ 2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι αλλοδαποί κτηνίατροι να έχουν υποβάλει αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και των εγγράφων που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους κατάσταση προς το ΓΕΩΤΕΕ, και το ΓΕΩΤΕΕ να έχει χορηγήσει άδεια προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Επίσης, ακόμα και αν το ΓΕΩΤΕΕ παρανόμως και παρά την άγνοια της Ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς εθελοντές κτηνίατρους, κατά παράβαση του άρθρου 52 Π.Δ.38/2010 έχει χορηγήσει σε αυτούς άδεια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρίσταται επιστημονικός, υπεύθυνος, κτηνίατρος, πιστοποιημένος ο οποίος έχει την υποχρέωση καταγραφής των αδέσποτων ζώων.

Ήδη, και μετά την πληροφόρησή μας, ότι κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος στειρώσεως, σημάνσεως και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών θα παρίστατο ως επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος εντεταλμένος κτηνίατρος του ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή κτηνίατρος, ο οποίος οφείλει να εργάζεται στην Υπηρεσία του τις ώρες άσκησης του προγράμματος, επανερχόμαστε με την παρούσα και σας θέτουμε προ των ευθυνών σας για την πιστή τήρηση της ως άνω νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, έχετε την υποχρέωση να διαθέτετε στο Δημοτικό Κυνοκομείο Σερρών επιστημονικό, υπεύθυνο και πιστοποιημένο κτηνίατρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρών καθ` όλη την διάρκεια της παρουσίας των αλλοδαπών κτηνιάτρων και να καταγράφει τα αδέσποτα ζώα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε να τηρήσετε πιστά την ως άνω προβλεπόμενη νομοθεσία σχετικά με τη στείρωση, τη σήμανση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό αδέσποτων ζώων 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν, προς τον οποίον απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής στη σχετική έκθεση επίδοσης.

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


______________________________________________________ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 15, που εκπροσωπείται νόμιμα διά της Προέδρου του.

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Σερρών που εδρεύει στις Σέρρες, που εκπροσωπείται νόμιμα διά του κ. Δημάρχου, Πέτρου Αγγελίδη.

* * * * * * * * * * * *

Ήδη με την υπ` αρ. πρωτ. 910/25.10.2013 ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ μας, την οποία σας κοινοποιήσαμε και μέσω φαξ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,σας έχουμε ήδη ενημερώσει αναλυτικά, σε περίπτωση, κατά την οποία τυχόν δε γνωρίζατε, αν και οφείλατε, για τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη στείρωση, τη σήμανση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό αδέσποτων ζώων, όταν διενεργούνται από αλλοδαπό κτηνίατρο.

Η ευαισθητοποίησή μας προέκυψε μέσω διαφημίσεων στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι την χρονική περίοδο από 26/10/2013 έως και 15/11/2013 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα στειρώσεως, σημάνσεως και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών από αλλοδαπούς κτηνιάτρους υπό την αιγίδα και οργάνωση του Δήμου Σερρών και φιλοζωικού Σωματείου της περιοχής.

Όπως, λοιπόν, σας έχουμε ενημερώσει με το ως άνω έγγραφό μας, οι στειρώσεις και οι αντιλυσσικοί εμβολιασμοί αποτελούν κτηνιατρικές πράξεις και πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός αδειοδοτημένων κτηνιατρείων, ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν τόσο η υγεία των ζώων όσο και η δημόσια υγεία. Ιδιαιτέρως η στείρωση ζώων (ωοθηκυστερεκτομή) είναι χειρουργική επέμβαση (απαιτεί γενική αναισθησία και λαπαροτομή, στην κοιλιακή χώρα του ζώου) και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (χειρουργεία), για να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, ενώ θα πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα για τη μετεγχειρητική διαχείριση του ζώου.

Σύμφωνα, δε, με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει:

α) οι όποιες κτηνιατρικές πράξεις να διενεργηθούν εντός κτηνιατρείου, δηλαδή εντός χώρου, όπου παρέχεται ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία και διαθέτει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο 604/77 και το ΠΔ 463/78. Τα κτηνιατρεία, σύμφωνα με το νόμο, ιδρύονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο.

β) Ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του κτηνιατρείου φέρει τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 και άρθρου 7 του ΠΔ 463/78, δηλαδή ενδεικτικώς να τηρεί βιβλία επιθεωρήσεως διενεργούμενων εμβολιασμών απολυμάνσεων, να αναφέρει μηνιαίως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία εγγράφως τους εμβολιασμούς και να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων του κτηνιατρείου.

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία ο κτηνίατρος είναι αλλοδαπός υπήκοος χώρας μέλους Ε.Ε., έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 να πραγματοποιεί μόνο στείρωση, σήμανση και καταγραφή, και πάντως όχι αντιλυσσικό εμβολιασμό, εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές της ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτείται, δηλαδή, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 38/ 2010 και την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165261/ ΙΑ΄/ 2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι αλλοδαποί κτηνίατροι να έχουν υποβάλει αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και των εγγράφων που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους κατάσταση προς το ΓΕΩΤΕΕ, και το ΓΕΩΤΕΕ να έχει χορηγήσει άδεια προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Ήδη, και μετά την πληροφόρησή μας, ότι κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος στειρώσεως, σημάνσεως και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών θα παρίστατο ως επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος εντεταλμένος κτηνίατρος του ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή κτηνίατρος, ο οποίος οφείλει να εργάζεται στην Υπηρεσία του τις ώρες άσκησης του προγράμματος, επανερχόμαστε με την παρούσα και σας θέτουμε προ των ευθυνών σας για την πιστή τήρηση της ως άνω νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, διότι ο Δήμος Σερρών, αντί να επιλέγει Έλληνες κτηνίατρους, προσκαλεί και συνεργάζεται με αλλοδαπούς κτηνιάτρους, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Δημοτών με την κάλυψη των εξόδων τους (οδοιπορικά, διαμονή, σίτιση κλπ), αλλά και να αμφισβητεί στην ουσία την επιστημοσύνη, την ακεραιότητα και το ήθος των Σερραίων κτηνιάτρων, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους για τα αδέσποτα ζώα του Νομού Σερρών.

Σας καλούμε να τηρήσετε πιστά την άνω νομοθεσία σχετικά με τη στείρωση, τη σήμανση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό αδέσποτων ζώων και

Σας προειδοποιούμε, ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές προβλεπόμενες διατάξεις, θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στις αρμόδιες υγειονομικές, αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, εφόσον ο ρόλος μας το επιτάσσει για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν, προς τον οποίον απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής στη σχετική έκθεση επίδοσης.

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


_________________________________________________________Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 15, που εκπροσωπείται νόμιμα διά της Προέδρου του.

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2013

* * * * * * * * * * * *

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Ήδη με την υπ` αρ. πρωτ. 910/25.10.2013 ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ μας προς το Δήμο Σερρών, του έχουμε ήδη παράσχει αναλυτική ενημέρωση για τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη στείρωση, τη σήμανση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό αδέσποτων ζώων, όταν διενεργούνται από αλλοδαπό κτηνίατρο.

Η ευαισθητοποίησή μας προέκυψε μέσω διαφημίσεων στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι την χρονική περίοδο από 26/10/2013 έως και 15/11/2013 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα στειρώσεως, σημάνσεως και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών από αλλοδαπούς κτηνιάτρους υπό την αιγίδα και οργάνωση του Δήμου Σερρών και φιλοζωικού Σωματείου της περιοχής.

Όπως, λοιπόν, έχουμε ήδη ενημερώσει το Δήμο Σερρών με το ως άνω έγγραφό μας, οι στειρώσεις και οι αντιλυσσικοί εμβολιασμοί αποτελούν κτηνιατρικές πράξεις και πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός αδειοδοτημένων κτηνιατρείων, ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν τόσο η υγεία των ζώων όσο και η δημόσια υγεία. Ιδιαιτέρως η στείρωση ζώων (ωοθηκυστερεκτομή) είναι χειρουργική επέμβαση (απαιτεί γενική αναισθησία και λαπαροτομή, στην κοιλιακή χώρα του ζώου) και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (χειρουργεία), για να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, ενώ θα πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα για τη μετεγχειρητική διαχείριση του ζώου.

Σύμφωνα, δε, με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει:

α) οι όποιες κτηνιατρικές πράξεις να διενεργηθούν εντός κτηνιατρείου, δηλαδή εντός χώρου, όπου παρέχεται ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία και διαθέτει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο 604/77 και το ΠΔ 463/78. Τα κτηνιατρεία, σύμφωνα με το νόμο, ιδρύονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο.

β) Ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του κτηνιατρείου φέρει τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 και άρθρου 7 του ΠΔ 463/78, δηλαδή ενδεικτικώς να τηρεί βιβλία επιθεωρήσεως διενεργούμενων εμβολιασμών απολυμάνσεων, να αναφέρει μηνιαίως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία εγγράφως τους εμβολιασμούς και να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων του κτηνιατρείου.

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία ο κτηνίατρος είναι αλλοδαπός υπήκοος χώρας μέλους Ε.Ε., έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 να πραγματοποιεί μόνο στείρωση, σήμανση και καταγραφή, και πάντως όχι αντιλυσσικό εμβολιασμό, εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές της ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτείται, δηλαδή, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 38/ 2010 και την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165261/ ΙΑ΄/ 2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι αλλοδαποί κτηνίατροι να έχουν υποβάλει αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και των εγγράφων που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους κατάσταση προς το ΓΕΩΤΕΕ, και το ΓΕΩΤΕΕ να έχει χορηγήσει άδεια προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Επίσης, ακόμα και αν το ΓΕΩΤΕΕ παρανόμως και παρά την άγνοια της Ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς εθελοντές κτηνίατρους, κατά παράβαση του άρθρου 52 Π.Δ.38/2010 έχει χορηγήσει σε αυτούς άδεια, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρίσταται επιστημονικός, υπεύθυνος, κτηνίατρος, πιστοποιημένος ο οποίος έχει την υποχρέωση καταγραφής των αδέσποτων ζώων.

Ωστόσο, ήδη έχουμε πληροφορηθεί, πως κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος στειρώσεως, σημάνσεως και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών θα παρίστατο ως επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος εντεταλμένος κτηνίατρος του ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή κτηνίατρος, ο οποίος οφείλει να εργάζεται στην Υπηρεσία του τις ώρες άσκησης του προγράμματος.

Κάτι τέτοιο προφανώς παραβιάζει την προβλεπόμενη νομοθεσία, καθώς οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να διαθέσουν στο Δημοτικό Κυνοκομείο Σερρών επιστημονικό, υπεύθυνο και πιστοποιημένο κτηνίατρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρών καθ` όλη την διάρκεια της παρουσίας των αλλοδαπών κτηνιάτρων και να καταγράφει τα αδέσποτα ζώα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας αναφέρουμε όλα τα ανωτέρω, με την επισήμανση του κατεπείγοντος της προστασίας της δημόσιας υγείας, και σας παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε για την άσκηση ελέγχων και την πιστή τήρηση της ως άνω προβλεπόμενης νομοθεσία σχετικά με τη στείρωση, τη σήμανση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό αδέσποτων ζώων

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός αυτής, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα αυτής αυτόν, αυτής τον οποίον απευθύνεται αυτής γνώση και για αυτής νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής στη σχετική έκθεση επίδοσης.

Μετά τιμής
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
επιστροφή