25/09/2013

Διευκρινίσεις ΓΕΩΤΕΕ για την «Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος

Από τις 9 Σεπτεμβρίου οι κτηνίατροι δεν χρειάζεται να έχουν "Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος" από το ΓΕΩΤΕΕ προκειμένου να ξεκινήσουν να εργάζονται. Αρκεί μια "Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος" προς το ΓΕΩΤΕ (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά),  με την έναρξη της εργασίας και το ΓΕΩΤΕΕ υποχρεούται μέσα σε 3 μήνες να αποφασίσει αν πληρούνται οι όροι και να αποστείλει τη "Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος", όπως θα λέγεται πλέον η νέα "άδεια". Τέλος κάθε 3 χρόνια θα χρειάζεται ανανέωση των στοιχείων μας προκειμένου να μας χορηγείται η "Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος"

Διαβάστε τις αναλυτικές διευκρινίσεις του ΓΕΩΤΕΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail: members@geotee.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σοφία Καρακασίδου
Ασπασία Πρίτσα
Άρτεμις Μπαρουκτσή

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, με την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μετά από την αντικατάσταση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματός με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Eγκύκλιος 3115/9-9-2013)

Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το Γεωτεχνικό Επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (Υπόδειγμα Ι της εγκυκλίου), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αμέσως μετά την υποβολή της παραπάνω Δήλωσης Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από τους ενδιαφερόμενους, τους χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας (Υπόδειγμα ΙΙ), ενώ παράλληλα προχωρά στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την έναρξη άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με την χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα IΙΙ) και Δελτίου Ταυτότητας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Παράλληλα, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 344/2000 και η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο με τα στοιχεία του εν λόγω Μητρώου, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, η οποία αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το Γεωτεχνικό επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν.

Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα ΙV). Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα πλαίσια του άρθρου 6 του Π.Δ. 344/2000 και χορηγείται στον γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα V). Σε περίπτωση μη υποβολή της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, καλούνται όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, όπως φροντίσουν να υποβάλλουν ΑΤΕΛΩΣ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου (δηλαδή μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2013), την Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να υποβληθεί από το μέλος είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ (2310-236308), είτε με email (members@geotee.gr), φροντίζοντας αυτή να είναι υπογεγραμμένη. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός θα διαγραφεί από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Επίσης, όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου ΔΕΝ είχαν άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω εγκύκλιο δηλαδή να υποβάλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία, τόσο για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος όσο και της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, αφορά όλους τους γεωτεχνικούς, δηλαδή όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν τόσο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επισημαίνεται τέλος ότι, για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος αλλά και αυτής της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το μέλος θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. H πληρωμή των συνδρομών μπορεί να γίνει, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (Αρ. Λογ/σμού: 6215030021086), ζητώντας ως καταθέτης να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο και ο αρ.μητρώου, είτε στο λογιστήριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, είτε μέσω web-banking (Αρ. ΙΒΑΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086) γράφοντας στο ειδικό πεδίο ονοματεπώνυμο και αρ.μητρώου. Όλες οι δηλώσεις - αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας είναι αναρτημένες στη κεντρική σελίδα του επιμελητηρίου www.geotee.gr

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 - Αρχείο Μελών, κ.κ. Άρτεμη Μπαρουκτσή και Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κ.κ. Άρια Ιωαννίδου και Όλγα Μουτσιλάκη).
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
επιστροφή