16/02/2024

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ: Συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο έργο των αρχών ελέγχου των παραβάσεων του άρθρου 35 του ν.4830/2021(Α΄169), εφόσον αυτό ζητηθεί.


Ε.Γ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Σε έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με θέμα "Συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο έργο των αρχών ελέγχου των παραβάσεων του άρθρου 35 του ν.4830/2021(Α΄169), εφόσον αυτό ζητηθεί." αναφέρεται αυτό που ο Π.Κ.Σ. υποστήριζε, ότι "με την εφαρμογή του ν. 4830/2021 δεν μεταβάλλεται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.".

Παραθέτουμε το έγγραφο 
Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Αριθ. Πρωτ.: 14215


Θέμα : Συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο έργο των αρχών ελέγχου των παραβάσεων του άρθρου 35 του ν.4830/2021(Α΄169), εφόσον αυτό ζητηθεί.


 Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4830/2021 <<Αρμόδια αρχή για τη

θέσπιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων αναφορικά με την υγεία των ζώων, την κτηνιατρική δημόσια υγεία, την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωογόνων παραγόντων σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α' 44) και την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 325) είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 97/2017 (Α' 138).>>

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4830/2021 <<Αρμόδιες αρχές ελέγχου της εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς και της ορθής λειτουργίας του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου……..>>.

Εκ των ανωτέρω, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι με την εφαρμογή του ν. 4830/2021 δεν μεταβάλλεται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Οι υπηρεσίες σας δύνανται να συνδράμουν κατά λόγο αρμοδιότητας, τις αρχές ελέγχου της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.4830/2021, εφόσον αυτό ζητηθεί ή/και να ανταποκριθούν σε αιτήσεις παραπόνων-καταγγελιών που τίθενται υπόψη σας, διερευνώντας τυχόν παραβάσεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στο ΥΠΑΑΤ για τυχόν παρατηρήσεις επί των διαλαμβανομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.


Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ


επιστροφή