20/06/2023

Προκήρυξη 50 θέσεων από το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωΐα» 2023

πμσ

H εξαιρετική και έντονη ευαισθητοποίηση που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες για τα ζώα, καθώς και το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την ευζωία, τα δικαιώματα και την ηθική απέναντί τους στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς είχε ως επιστημονικό επακόλουθο την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία. Το ΔΠΜΣ συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών The Animals and Society Institute (ASI) και The Humane Society of the United States (HSUS)..

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το, εν λόγω, είναι το μοναδικό ΔΠΜΣ με αντικείμενο την «ηθική των ζώων» που που λειτουργεί σε ελληνικό Πανεπιστήμιο απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σε σχέση με τις κοινωνικές, ηθικές, περιβαλλοντικές και νομικές πτυχές της σχέσης μας με τα ζώα και κυρίως σε κτηνιάτρους, νομικούς, εργαστηριακούς ερευνητές, επιστήμονες σε Δήμους και Περιφέρειες, καθώς και σε όσους διακρίνονται από ευαισθησία για τα έμβια όντα και τα οικοσυστήματά τους.

Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία έχει αποσπάσει το 2016 το Διεθνές βραβείο «International Development Project Award» που απονέμεται από το «The Animals and Society Institute και Humane Society Institute for Science and Policy» της «The Humane Society of the United States».

Το ΔΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές (Λίμνη Κερκίνη – Οκτώβριος 2021) και σε επιστημονικά συνέδρια (Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Eco ευ-ζην: Περιβάλλον, Ζώα, Ηθική» 2-4 Ιουνίου 2023 στη Χάλκη/ Κωνσταντινούπολη, το οποίο διοργανώθηκε από το (ΔΠΜΣ) «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και την Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνει με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας animalethics@philosophy.uoa.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη μέσω gov.gr)

2.Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3.Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων Α’ κύκλου σπουδών.

4.Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).

5.Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

6.Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7.Δύο συστατικές επιστολές (είτε ακαδημαϊκές είτε από εργοδότη)

8.Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) όπου θα συζητήσετε γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η επιστημονική ενασχόληση με τα πεδία της Ηθικής, του Δικαίου και της Ευζωίας σε σχέση με τα ζώα.

9.Βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά δικαιολογητικά:

1.Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

2.Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτά μπορούν να είναι τριών τύπων:

3.Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικό μπορείτε να αναφέρετε τον αριθμό doi (π.χ. https://doi.org/10.3390/ani8040053) ή να προσκομίσετε αντίγραφο της δημοσίευσης.

4.Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικό μπορείτε να επισυνάψετε αντίγραφο της περίληψης της ανακοίνωσης στα πρακτικά του συνεδρίου.

5.Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα, διεθνή, κλπ.). Ως αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχατε, το αντικείμενο της έρευνας και το χρόνο συμμετοχής σας, καθώς και αντίγραφο της σύμβασής σας.


Λήξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/el/ ή να απευθύνονται στην Γραμματεία.

Τηλέφωνο: 210 727 7568 (Τρίτη-Τετάρτη, 13:00-15:00)

Ε-mail: animalethics@philosophy.uoa.gr


επιστροφή