24/04/2023

Εγγραφές κτηνιάτρων στο Ειδικό Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών


υπ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στη “Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές”.


Στο Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών καθορίζονται τέσσερις κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών, ως εξής:

1. Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών:

  • περιβαλλοντικός ελεγκτής Α’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία από πέντε έως δέκα έτη
  • περιβαλλοντικός ελεγκτής B’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα ετών

2. οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών:

  • περιβαλλοντικός ελεγκτής Γ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν δύο τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές Β’ τάξης,
  • περιβαλλοντικός ελεγκτής Δ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν τρία τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές, με τουλάχιστον δύο περιβαλλοντικούς ελεγκτές Β’ τάξης εκ των οποίων ένας τουλάχιστον έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δεκαπέντε ετών.

Ο υποψήφιος περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο πρέπει μεταξύ άλλων να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ανάμεσα στους πτυχιούχος εντάσσονται και οι κτηνίατροι


Εκπαίδευση, εξεταστική διαδικασία & προσωρινό μητρώο

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή υποχρεούνται μεταξύ άλλων να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο την περιβαλλοντική νομοθεσία και ιδίως την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ν. 4014/2011, τις βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων με εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικών ελέγχων. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια προκειμένου να μπορούν να διενεργούν δειγματοληψίες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Όμως, από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, και μέχρι διαστήματος δύο ετών, μπορούν να ασκούν καθήκοντα ελεγκτών περιβάλλοντος φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης. Οι ελεγκτές αυτοί καταχωρίζονται προσωρινά στο Μητρώο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ., χωρίς την προσκομιδή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών, καθώς και ότι στο Μητρώο έχουν καταχωρηθεί τουλάχιστον εκατό περιβαλλοντικοί ελεγκτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι θα έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το Π.Δ. διαδικασία. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των δύο ετών, οι εν λόγω περιβαλλοντικοί ελεγκτές οφείλουν να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες του διατάγματος προκειμένου η εγγραφή τους στο Μητρώο να καταστεί οριστική.


Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/periballontike-adeiodotese/pd-39-2023.html

επιστροφή