24/03/2023

Έγγραφο του Π.Κ.Σ. προς το Υ.Π.ΕΝ. για την άρση περιορισμών ίδρυσης ιατρείων & κλινικών μικρών ζώων

ΥΠΕΝ

Αθήνα, 15/03/23

Αρ. Πρωτ: 2120


Προς

•Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Κοινοποίηση

•Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα Κώστα

•Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ταγαρά Χρήστο
Θέμα: Άρση Περιορισμών Ίδρυσης Ιατρείων και Κλινικών Μικρών Ζώων


Σε συνέχεια των επιστολών που έχουμε ανταλλάξει σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1.   

 α.     Σύμφωνα με το άρθρο 2 του (α) σχετικού Νόμου: 

(1)  «Ιατρείον ζώων ή Κτηνιατρείον, νοείται ο χώρος εις τον οποίον ο κτηνίατρος εξετάζει και παρέχει ιατρικήν αντίληψιν και νοσηλείαν εις ασθενή ζώα, μετά το πέρας της οποίας ταύτα απέρχονται», ενώ 

 (2)   «Κλινική ζώων ή Κτηνιατρική Κλινική, νοείται, βασικώς, ιατρείον ζώων εις το οποίον, πλην της παροχής ιατρικής αντιλήψεως, δύναται να παρέχεται και μακροχρόνιος νοσηλεία ή παρακολούθησις, εις ζώα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά ασθενή, εις ειδικάς προς τούτο εγκαταστάσεις και χώρους αυτούς». 

β.   Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος, «1. Ιδιωτικά ιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων ιδρύονται και λειτουργούν εις πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία, εφ' όσον δι' έκαστον εξ αυτών υφίστανται αι εις τας επομένας παραγράφους προϋποθέσεις. 2. Ιδιωτικά ιατρεία μικρών ζώων, εφ' όσον η εγκατάστασις των δεν απαγορεύεται εξ οιασδήποτε ετέρας διατάξεως, επιτρέπεται να ιδρύωνται εις ανεξάρτητον ή συνεχές ανεξάρτητον κτίριον ή εις συγκρότημα κτισμάτων ή εις ισόγειον ή υπόγειον πολυκατοικίας …» ενώ στο άρθρο 2 αυτού, αναφέρεται ότι «1. Δια την χορήγησιν της εν παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 604/1977 αδείας ιδρύσεως ιδιωτικής κλινικής μικρών και μεγάλων ζώων, απαιτείται οίκημα το οποίον δέον να ευρίσκεται εκτός του κέντρου της πόλεως, να απέχη τουλάχιστον 100 μέτρα από παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικά χαράς, γήπεδα αθλοπαιδιών, κήπους, εκκλησίας, νοσοκομεία ή κλινικάς άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων …» καθώς και ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον αποκλεισμό κάθε πηγής «θορύβου διαταράξεως της ησυχίας των περιοίκων».

 γ.    Στο ΠΔ 59/2018, όσο και στο προ ισχύον Π.Δ 166Δ/87 δεν έχει προβλεφθεί σαν ειδική χρήση γης η περίθαλψη ζώων συντροφιάς (κτηνιατρείο, κτηνιατρική κλινική) και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης.


 2.    Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε/επισημαίνουμε τα ακόλουθα:


 α.   Από το 1978 έχει αλλάξει σημαντικά ο πολεοδομικός χάρτης της χώρας και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν σαφή καθορισμό του Κέντρου Πόλης, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την αξιολόγηση αιτημάτων περί της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών, καθώς και καταγγελιών περίοικων για οχλήσεις θορύβου, οσμών κλπ. ενώ σε πλείστες των περιπτώσεων κατά τη ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτημάτων έγκρισης αδειοδότησης, ο όρος «εκτός κέντρου πόλεως» ερμηνεύεται εσφαλμένα ως «εκτός σχεδίου πόλεως».

 β.   Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα ως προς την προσθήκη τόσο των Ιατρείων όσο και των Κλινικών Ζώων Συντροφιάς στις χρήσεις «Γενική Κατοικία» και «Πολεοδομικό Κέντρο», με δεδομένο ότι οι εν λόγω χώροι δεν δημιουργούν σε οιαδήποτε περίπτωση οχλήσεις, σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση (π.χ. οσμές ή συσσώρευση σημαντικής ποσότητας ζωϊκών υποπροϊόντων), αφού:

 (1)  Διαθέτουν στο σύνολό τους ειδικά εξελιγμένα συστήματα εξαερισμού και αποκομιδής των ζωϊκών υποπροϊόντων (αίμα, ούρα, κόπρανα κλπ.).

 (2)  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων συντροφιάς σήμερα και σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο χειρισμού και διαβίωσή τους (εντός κατοικιών/διαμερισμάτων), τα καθιστούν κατά το πλείστον ευάγωγα. 

γ.  Ο υφιστάμενος αριθμός ιδιοκτητών/κηδεμόνων ζώων συντροφιάς βάσει στατιστικών μελετών, αυξάνεται συνεχώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών κατοικεί/διαβιεί εντός του αστικού ιστού (πλησιόν του κέντρου της πόλης), γεγονότα τα οποία καταδεικνύουν την απόλυτη αναγκαιότητα επανακαθορισμού/ τροποποίησης των επιμέρους καθοριζομένων στα (α) έως και (γ) σχετικά, περί των Όρων και Προϋποθέσεων Ιδρύσεως και Λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων.


3.   Με το παρόν και συνυπολογίζοντας τους όρους και τους περιορισμούς των χρήσεων γης, τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιατρείων και Κλινικών Μικρών Ζώων, εισηγούμεθα/αιτούμεθα: 

α.  Την επέκταση έγκρισης σε ό,τι αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Ιατρείων και Κλινικών Ζώων Συντροφιάς ήτοι Κτηνιατρείων και Κτηνιατρικών Κλινικών:

(1)  Σε χώρους γραφείων και καταστημάτων εφόσον επιτρέπεται από τον ισχύον κανονισμό του κτιρίου.

(2)  Σε περιοχές με πολεοδομική λειτουργία «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» χωρίς να εμπίπτει στους κατά τόπους περιορισμούς χρήσεων γης.

(3)  Στις εκτός σχεδίου περιοχές εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικοί όροι. 

(4)  Στις  περιοχές αμιγούς κατοικίας

  β. Την τροποποίηση συναφώς του σχετικού ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/29.06.2018), Περί Κατηγοριών και Περιεχόμενο Χρήσεων Γής, ως ακολούθως:


 (1)   Στο Άρθρο 1  εδ. ΙΙ  "ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ"  § 8, να προστεθεί:

«…8.1.12:  Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές Κλινικές Ζώων Συντροφιάς…

8.2.6: Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές Κλινικές Ζώων Συντροφιάς…».


(2)   Στο άρθρο 3 (Γενική κατοικία) § 8, να προστεθεί: 


«…8.2: Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές Κλινικές Ζώων Συντροφιάς…».


(3)   Στο άρθρο 4 (Πολεοδομικό Κέντρο) § 8, να προστεθεί:

 «…8.2.6: Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές Κλινικές Ζώων Συντροφιάς…».


γ.   Την επέκταση έγκρισης σε ότι αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Κλινικών Ζώων Συντροφιάς σε περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας, βιοτεχνίας, βιομηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο χαμηλής/μέσης όχλησης.


4.    Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες ως προς την επίλυση του ανωτέρω μείζονος ζητήματος, το οποίο αφορά στη διευκόλυνση των ιδιοκτητών/κηδεμόνων με όρους τόσο οικονομικούς όσο και βιοτικούς, στη βέλτιστη κτηνιατρική περίθαλψη και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και πρωτίστως στην προστασία τόσο της υγείας όσο και της ευζωίας των νοσηλευομένων ζώων, ενώ παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνηση.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ


επιστροφή