15/12/2022

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4919/2022 ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

γεμη


Μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 ο οποίος αφορά το ΓΕΜΗ, με τις διατάξεις του οποίου καταργούνται οι παλιότερες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, μόνο οι κτηνίατροι που διενεργούν εμπορικές πράξεις, το οποίο αποδεικνύεται από τους ΚΑΔ των δραστηριοτήτων του,ς υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ.

Μέχρι, όμως, την ψήφιση και ισχύ του ανωτέρω νόμου, δηλαδή για όλα τα προηγούμενα έτη βάσει των τότε νομοθετικών διατάξεων όπως αναλύονται κατωτέρω, οι κτηνίατροι δεν είχαν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, καθώς δεν είχαν την εμπορική ιδιότητα. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α και 1β του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι καθώς και κάθε εμπορική εταιρεία. Αντίθετα, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι εκ της ασκήσεως της δραστηριότητας αυτής.

Βάσει της νομοθεσίας και την νομολογίας, ο προέχων χαρακτήρας των ελευθέρων επαγγελματικών που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα είναι η ενασχόλησή τους με το αντικείμενο της επιστήμης και όχι εμπορική δραστηριότητα.

Τούτο αναφέρεται σε νομοθετικά κείμενα όπως στο άρθρο 48 Ν.2238/1994 και στην ερμηνευτική ΠΟΛ 1120/2014 του Ν.4172/2013, όπου και οι κτηνίατροι αναφέρονται μεταξύ των ασκούντων ατομικό και ελευθέριο επάγγελμα και δεν έχουν υποχρέωση βάσει των διατάξεων του Ν.2081/1992 εγγραφής στα οικεία εμπορικά επιμελητήρια και κατ’ ακολουθίαν ούτε και στο ΓΕΜΗ.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12 περ. 1β ΠΔ 344/2000 που αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού (εις τους οποίους υπάγονται οι κτηνίατροι) εντός των ορίων της επαγγελματικής δραστηριότητας των κτηνιάτρων υπάγεται και η εμπορεία και διάθεση ζωοτροφών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών ως δευτερεύουσα βεβαίως δραστηριότητα.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι σε περίπτωση που κάποιος ασκεί ελευθέριο επάγγελμα αυτοπροσώπως και λόγω της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης προβαίνει και σε πωλήσεις σχετικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

Στην αυτή θέση και με ανάλογη αιτιολογία έχει καταλήξει με την υπ’ αριθμ. 774/1999 Γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο αποφαίνεται ότι μόνο αν προέχον στοιχείο της δραστηριότητας ενός ελεύθερου επαγγελματία, υπό τη μορφή μάλιστα ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας, δεν είναι η προαγωγή της επιστήμης αλλά η εμπορική κερδοσκοπία, υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο. Ομοίως έχει κρίνει και η υπ’ αριθμ. 296/1998 Απόφαση του Αρείου Πάγου με συνέπεια τα εμπορικά επιμελητήρια της επικράτειας να μην εγγράφουν κτηνιάτρους ως μέλη τους.   

Σημειώνουμε τέλος ότι στο σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι κτηνίατροι εμφανίζουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Άρα με βάση τα ανωτέρω, οι πτυχιούχοι κτηνίατροι που ασκούν το κτηνιατρικό επάγγελμα και προάγουν την κτηνιατρική επιστήμη, δε διαθέτουν εμπορική ιδιότητα και ουδεμία υποχρέωση υπέχουν εγγραφής στο ΓΕΜΗ έως την ισχύ του νόμου 4919/2022, δηλαδή έως το έτος 2022,  αφού δευτερευόντως και ως συνέπεια της άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος προβαίνουν σε διάθεση προϊόντων σχετικών με την επιστήμη τους.

Τα ανωτέρω έχουν αποδεχτεί προ αρκετών ετών εμπορικά επιμελητήρια της χώρας τα οποία ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα (πχ εμπορικού επιμελητήριο Κυκλάδων κ.λπ.)

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω κανένα επιμελητήριο και δη εμπορικό δεν έχει δικαίωμα να αναζητά ή να εξαρτά την εγγραφή κτηνιάτρων εκ της καταβολής συνδρομών προηγουμένων ετών, οι δε υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να τηρήσουν τα ανωτέρω τα οποία στηρίζονται στη νομοθεσία, στη νομολογία του Αρείου Πάγου και σε γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους. 


Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Κ.Σ.

Ηλιού Χρήστος


επιστροφή