18/10/2022

Υποχρεωτικότητα ή μη εγγραφής κτηνιάτρου στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 18/10/22

Αρ. Πρωτ.: 2091

υπ

Θέμα: Υποχρεωτικότητα ή μη εγγραφής κτηνιάτρου στο ΓΕΜΗ


Μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022, ο οποίος αφορά το ΓΕΜΗ, στις διατάξεις του οποίου αναφέρεται ότι καταργούνται οι παλαιότερες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις αποσαφηνίζουμε τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις υποχρεωτικότητας ή μη εγγραφής των κτηνιάτρων στο ΓΕΜΗ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ αυτών και οι κτηνίατροι, δεν είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ εκτός αν διενεργούν εμπορικές πράξεις. Προαιρετικά, μόνο αν το επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στο Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.ΜΗ.Μ.Ε.Φ). Αν, όμως, πέρα της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας ασκούν και εμπορικές πράξεις τότε είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Αυτό αποδεικνύεται από τους ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητές τους, εφόσον οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 44070/28-4-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δημοσιευμένη στο ΦΕΚ με αριθμό 2226/Β/6-5-22.

Η εγγραφή για όποιους απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να είχε λάβει χώρα έως 1/10/2022, όμως, δεν έχει εκδοθεί Υ.Α. που να επιβάλει πρόστιμο σε περίπτωση μη εγγραφής. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. 2103893310) ενημερωθήκαμε ότι θα υπάρχει ανοχή τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. 

Σε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή στο ΓΕΜΗ αυτή θα γίνει με τη συνδρομή των λογιστών.


Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Κ.Σ.

Χρήστος Ηλιού                                                   


επιστροφή