06/10/2022

Η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. δεν αφορά τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

gemiΔεν θα μπορούσε εξάλλου να αφορά τους κτηνιάτρους οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ που αφορά εταιρίες. Επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε ότι σε συνάντηση της Προέδρου, Α. Τραχήλη με τον Υπουργό Ανάπτυξη, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε από την πλευρά του ότι σκοπός του Υπουργείου είναι η δημιουργία ενός «ΓΕΜΗ επιστημόνων» όπου θα εγγράφονται και οι κτηνίατροι.

Διευκρινίσεις λοιπόν σχετικά με την από 1.10.2022, υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα εταιρικά έντυπα εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης:

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  95207/5.10.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης η υποχρέωση εγγραφής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

Συγκεκριμένα η Εγκύκλιος έχεις ως εξής:

“Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών

95207/5.10.2022  – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου

Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν θέματι υποχρέωση διευκρινίζονται τα εξής:

1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.4919/2022 προβλέπεται ότι «ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου».

2. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν.4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του ν.4042/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 3190/1950. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω Οδηγίας.

3. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν.4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ”

επιστροφή