20/10/2021

Επιτέλους! Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης εκτός των όρων της άδειας κυκλοφορίας σε είδη ζώων που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων

Μετά από διαρκείς, επίμονες και επίπονες προσπάθειες του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου εκδόθηκε επιτέλους η ΚΥΑ για τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης εκτός των όρων της άδειας κυκλοφορίας σε είδη ζώων που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων"Άρθρο 1

1. Όλως εξαιρετικώς, οι κτηνίατροι δύνανται να χορηγούν αποκλειστικά, υπό την άμεση προσωπική τους ευθύνη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 282371/31.5.2006 (Β΄ 731) κοινής υπουργικής απόφασης, νομίμως κυκλοφορούντα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης με τις δραστικές ουσίες α) φαιντανύλη (fentanyl), που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Γ΄ του ν. 3459/2006, με χειρόγραφη δίγραμμη ιατρική συνταγή και β) ετομιδάτη (etomidate) σε είδη ζώων που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων για αναισθησία, καταστολή και αναλγησία.

2. Τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, οι κτηνιατρικές κλινικές και οι πανεπιστημιακές κτηνιατρικές κλινικές όπου χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, τα νομίμως κυκλοφορούντα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης με τις δραστικές ουσίες φαιντανύλη και ετομιδάτη, διαθέτουν υποχρεωτικά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και το επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων σύμφωνα με τους όρους χορήγησης της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος της οικείας άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος.

3. Άμεση προσωπική ευθύνη για τη χορήγηση των παραπάνω φαρμάκων, στο πλαίσιο υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τις πανεπιστημιακές κτηνιατρικές κλινικές που λειτουργούν υπό τη μορφή φυσικού ή νομικού προσώπου και για την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου, έχει ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος και ο συνταγογραφών κτηνίατρος, εφόσον δεν ταυτίζεται με τον επιστημονικό υπεύθυνο κτηνίατρο. Ειδικά, στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο διοικητικός υπεύθυνος ευθύνεται αυτοτελώς και παράλληλα με τον επιστημονικό υπεύθυνο, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο."

Δείτε την ΚΥΑ στον παρακάτω σύνδεσμο


https://www.nomotelia.gr/photos/File/4831b-21.pdf


Με εκτίμηση,


Η Πρόεδρος του ΠΚΣ

Αθηνά Τραχήλη

επιστροφή