14/09/2021

Τοποθέτηση της Προέδρου, Αθηνάς Τραχήλη, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίασή της για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ»

Αθήνα, 13/09/21

Αρ. Πρωτ.: 1946
Θέμα: Θέσεις του ΠΚΣ επί του κατατεθειμένου στη Βουλή νομοσχεδίου που αφορά το νέο πλαίσιο για τη ευζωία των ζώων συντροφιάς.Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου νόμου που αφορά στο  νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς ζητήθηκαν από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα οι θέσεις του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ)

Μετά την ανάρτηση στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου διαπιστώσαμε ότι αρκετές εκ των προτάσεων και θέσεων μας είχαν γίνει πλήρως αποδεκτές, άλλες ελήφθησαν υπόψη ώστε το υπό κρίση νομοσχέδιο να προσεγγίζει τις θέσεις μας, ενώ άλλες από τις εισηγήσεις μας δεν έγιναν δεκτές, κάτι που θα επιδιώξουμε να συμβεί πριν την τελική ψήφιση του σχεδίου νόμου. 

Είναι προφανές και γίνεται αντιληπτό από τους υπεύθυνους φορείς της κυβέρνησης το αυτονόητο δηλαδή ότι ο Π.Κ.Σ. πρέπει να είναι ο κύριος συνομιλητής και να έχει κομβικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την ευζωία των ζώων, αφού διαθέτουμε την επιστημονική γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στοιχεία τα οποία ουδείς άλλος φορέας δύναται να κατέχει. Άλλωστε ως Π.Κ.Σ. από το 2003 έχουμε συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Ο δε τότε νόμος υπήρξε ένας από τους πιο προοδευτικούς νόμους στην Ευρώπη, αφού δεν όριζε την ευθανασία των αδέσποτων, αλλά τη στείρωση, τον εμβολιασμό, τη σήμανση και την επανένταξή τους στο περιβάλλον. Στην πορεία των χρόνων υπήρξαν και νέοι νόμοι, βασιζόμενοι, όμως, πάντα σε αυτόν του 2003. Και τελικά, αν κανείς ανατρέξει σε παρελθόντες νόμους και στις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να αντιληφθεί ότι η φιλοσοφία τους είναι ορθή και το κυρίαρχο πρόβλημα έγκειται στην εφαρμογή. 

Φυσιολογική συνέχεια και συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός της αντιμετώπισης του Π.Κ.Σ. ως σημαντικού θεσμικού οργάνου, αφού στο νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά ότι εκτός των κτηνιάτρων που θα είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, των υπαλλήλων των Δήμων και των Υπουργείων, πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ορίζονται και οι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. 

argos

Επίσης, εκπρόσωπος του ΠΚΣ συμμετέχει σε κάθε επιτροπή που συστήνεται, ιδιαιτέρως δε στην ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων νόμου.

Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν οι απόψεις μας επί των κατωτέρω σημείων του αρχικώς αναρτημένου στη διαβούλευση νομοσχεδίου. 

•Έγινε δεκτό  ότι ο κτηνίατρος είναι ο μόνος αρμόδιος να κρίνει τη σοβαρότητα ενός νοσήματος βάσει σχετικής γνωματεύσεως

•Έγινε αποδεκτή η αντίθεσή μας στην απαγόρευση να προβαίνει ο κτηνίατρος σε εξέταση και θεραπεία κάθε ζώου ανεξαρτήτως υπάρξεως σήμανσης

•Απαλείφθηκε η διάταξη περί δυνατότητας στειρώσεων σε κινητές μονάδες

•Προστέθηκε όσον αφορά την αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης (μεταδοτικό νόσημα) η δυνατότητα ευθανασίας σε περίπτωση μη αναστρέψιμης πορείας για τα αδέσποτα ζώα. 

•Απαλείφθηκε η διάταξη να περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο ζώων συντροφιάς κάθε φαρμακευτική αγωγή παρά μόνο τα μεταδοτικά νοσήματα

•Κατ’ ουσία έγινε δεκτή η αντίθεσή μας στην υποχρεωτικότητα της στείρωσης σε όλα τα ζώα συντροφιάς, μία πρόβλεψη που ήταν αντιεπιστημονική και αντισυνταγματική. Αντιεπιστημονική γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι τα ζώα έχουν συναισθηματική νοημοσύνη και η αναπαραγωγή αποτελεί τη φυσική συνέχεια των ζωντανών οργανισμών και αντισυνταγματική γιατί περιόριζε τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών-ιδιοκτητών ζώων. Άλλωστε επί ιατρικών πράξεων είναι ορθό, γνώμη και άποψη να έχουν οι ίδιοι οι γιατροί-κτηνίατροι και αυτή να αφορά το κάθε ζώο ξεχωριστά


Περαιτέρω, όμως, επισημαίνουμε τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες σε σχέση με το κατατεθειμένο νομοσχέδιο. 


Την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή αναδόχων αδέσποτων ζώων πρέπει να την έχει ο εκάστοτε Δήμος μετά από αίτηση φυσικού προσώπου. Εφόσον ο δήμος είναι υπεύθυνος, δεν υφίσταται λόγος συμμετοχής άλλων νομικών και φυσικών προσώπων στο θέμα επιλογής αναδόχου κάτι το οποίο μόνο σύγχυση αρμοδιοτήτων θα επιφέρει, με συνέπεια η περίπτωση 7 του άρθρου 2 να χρήζει τροποποιήσεως. 

Η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανση και καταγραφής ζώων συντροφιάς θα πρέπει να τηρείται στον ΠΚΣ που διαθέτει τη σχετική εμπειρία και γνώση, αφού την τηρούσε πάνω από μια δεκαετία με αποκλειστικά δικές του δαπάνες και χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με συνέπεια να προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης 23 του άρθρου 2

•Σύμφωνα με την παρ. 4δ άρθρου 3 καθώς και το άρθρο 13 αρμόδιος φορέας για τη φύλαξη και τον έλεγχο του γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς που δε θα στειρωθούν θα είναι το εργαστήριο φύλαξης και ανάλωσης γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς του ιδρύματος Ιατρικοβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το έργο θα μπορούσαν ως πιο εξειδικευμένες να αναλάβουν και οι δύο κτηνιατρικές σχολές της χώρας σε συνεργασία με άλλα δημόσια πανεπιστημιακά τμήματα, όπως αυτό της Βιοτεχνολογίας, ώστε να υπάρξει εμπλοκή και εκπαίδευση περισσότερων επιστημόνων, διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας στους μελλοντικούς επιστήμονες (κτηνιάτρους, βιοτεχνολόγους κ.λπ.).

•Σύμφωνα με την παράγραφο 13 άρθρου 4 έχουν το δικαίωμα να σημαίνουν καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα τους οι ιδιοκτήτες αυτών δωρεάν στα δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία εφόσον ανήκουν σε ευαίσθητες ή ευπαθείς ομάδες. Αναφέρονται, όμως, ως ανήκοντες σε αυτήν την κατηγορία πέραν των ατόμων με ειδικέ ανάγκες που ευλόγως θα πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωμα και οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να συνδέεται με το εισόδημα διότι δεν είναι δυνατό για παράδειγμα να θεωρείται ευαίσθητη ή ευπαθής ομάδα μια πολύτεκνη οικογένεια με ψηλό εισόδημα.

Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αν κάποιος δε διαθέτει τα στοιχειώδη για τη δική του επιβίωση ακόμα κι αν του παρέχεται δωρεάν η στείρωση και ο εμβολιασμός του ζώου, προφανώς θα αδυνατεί να προσφέρει αντιστοίχως τα στοιχειώδη για την επιβίωση του ζώου ή την κατάλληλη θεραπεία σε περίπτωση ασθένειας. Σας ενημερώνουμε δε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρε, π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται να υφίσταται ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για να διατηρεί κανείς ζώο συντροφιάς.  Τέλος, αν το ζώο εμβολιαστεί στον δήμο και κατά τις νυχτερινές ώρες έχει κάποια αλλεργική αντίδραση πώς θα αναζητηθεί ο κτηνίατρος του δήμου;!»

•Είμαστε αντίθετοι στην εκχώρηση  αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Δήμων (ΝΠΔΔ) σε ό,τι αφορά τη διαχείρισης των ζώων συντροφιάς που περιγράφονται στον νόμο από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Όταν αυτό μάλιστα γίνεται και με νομοθετική ρύθμιση  μας βρίσκει ριζικά και από θέση αρχής, αντίθετους. Όλοι οι Δήμοι πρέπει να ιδρύσουν δημοτικά κτηνιατρεία και να προσλάβουν κτηνίατρους.

Στο προς συζήτηση σχέδιο νόμου είναι ιδιαίτερα κομβικής σημασίας η αντίθεσή μας στα εξής:

           α/  Δυνατότητα υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και φιλοζωικών/ΜΚΟ για την ανάθεση σε αυτούς των προγραμμάτων διαχείρισης (οικονομικής και λειτουργικής) αδέσποτων ζώων συντροφιάς

           β/  Ανάθεση σε φιλοζωικά/ΜΚΟ τη διαχείριση της πλατφόρμας υιοθεσιών, καθώς και τη δυνατότητα αυτών να εκδίδουν πιστοποιητικά υιοθεσιών και άλλα επίσημα έγγραφα.

           γ/  Δυνατότητα εκπροσώπου φιλοζωικών/ΜΚΟ να συμμετέχουν ως κατήγοροι σε δικαστικές παραστάσεις ακόμα και όταν οι αντίστοιχες υποθέσεις αφορούν τρίτους ή ακόμα και όταν η εκδικαζόμενη υπόθεση έχει τελεστεί σε άλλο νομό.

           δ/  Ορισμό προσωρινού αναδόχου αδέσποτου ζώου συντροφιάς από φιλοζωικά.

 Με βάση τα ανωτέρω μόνο ο Δήμος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την καταγραφή και θεραπεία των αδέσποτων ζώων. Και συνεπώς αιτούμαστε την απαλοιφή κάθε αντίθετης διάταξης ιδιαιτέρως δε τις σχετικής διάταξης του άρθρου 7. 

•Στην παράγραφο 1β του άρθρου 24θα πρέπει να προστεθεί στις περιπτώσεις κακοποίησης ζώου και η τέλεση κτηνιατρικής πράξης από άτομα που δε διαθέτουν κτηνιατρική ιδιότητα, κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε βάναυση μεταχείριση του ζώου

•Στην παράγραφο του άρθρου 10 πρέπει να προστεθεί ότι οι "εθελοντές" αλλοδαποί κτηνίατροι που διενεργούν στειρώσεις θα πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους νόμιμα απασχολούμενους κτηνιάτρους στη χώρα μας, όπως φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις καθώς και επίσης να εγγράφονται στον ΠΚΣ.  Σημειώνουμε ότι το 90% των αλλοδαπών «εθελοντών» κτηνιάτρων που εμπλέκονται στα προγράμματα εθελοντικών στειρώσεων είναι αμειβόμενοι κτηνίατροι που λαμβάνουν αποζημίωση. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα κτηνίατρων που βρίσκονται στη χώρα μας για αρκετά διαδοχικά 20ημερα εντός του ίδιου έτους εδώ και πολλά χρόνια ενώ ενδιάμεσα ασκούν ανάλογο «εθελοντισμό» σε άλλες χώρες. 


Με αποκλειστικό γνώμονα  την προστασία της ευζωίας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας αλλά και τη απαρέγκλιτη προάσπιση του κτηνιατρικού λειτουργήματος, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε έως ότου γίνει αποδεκτό το σύνολο των προτάσεων, θέσεων και παρατηρήσεων μας
επιστροφή