08/05/2007

«Επιστολή του Συλλόγου προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», Μάιος 2007

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ,
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 15, 10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5226769, 210-5202901

Αθήνα, 29/03/07

Α.Π.: 617
 

Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

Υπόψη κ. Κοντοθανάση
 
 

Θέμα: Αποκλεισμός κτηνιάτρων από το μητρώο μελετητών
 

Αξιότιμε κ. Κοντοθανάση,

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους την απόρριψη αιτήσεών τους από το μητρώο μελετητών Κ27. Θεωρούμε αυτή την κίνηση ανεξήγητη και αδικαιολόγητη, αφού δε συνάδει με το νόμο.

Αναλυτικότερα, σας αναφέρουμε νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες αποδεικνύεται αδικαιολόγητη η απόρριψη.

Στο Π.Δ. 344, ΦΕΚ 297/977 Δεκεμβρίου 2000, άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (όπου γεωτεχνικός είναι ο γεωπόνος, ο κτηνίατρος, ο δασολόγος, ο γεωλόγος και ο ιχθυολόγος) αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Δ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Άρθρο 12
Επαγγελματικές δραστηριότητες

Σημείο κ: Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον εμπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείμενο.
Σημείο κή: Στον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον
Σημείο λβ: Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων διαδικασιών.

Είναι, λοιπόν, αντιληπτό ότι οι κτηνίατροι σαφώς και μπορούν να συντάσσουν και να υπογράφουν μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία κτηνοτροφικών ομάδων. Άλλωστε, οι κτηνίατροι έχουν την αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής μελετών για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και μελετών διαχείρισης και επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης αποβλήτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η οποία δίνεται από την Υγειονομική διάταξη Αρθ. Υ1β/2000 «περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Στο άρθρο 10, « απαιτούμενα δικαιολογητικά»,αναφέρεται στο σημείο 1α, «…για την άδεια ίδρυσης απαιτείται συνοπτική έκθεση η οποία συντάσσεται από γεωτεχνικό υπάλληλο της Νομαρχίας ή ιδιώτη γεωτεχνικό», επομένως και από κτηνίατρο. Στο σημείο 1α5 είναι ξεκάθαρο ότι η μελέτη για τα απόβλητα συντάσσεται επίσης από γεωτεχνικό», επομένως και από κτηνίατρο.

Συμπερασματικά, λοιπόν, δεν είναι δυνατό να αποδεχτούμε τον αποκλεισμό των κτηνιάτρων από το μητρώο μελετητών, αφού κάτι τέτοιο είναι αντιδεοντολογικό και αντίκειται στο νόμο.

Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος θα θέλαμε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας αυτή και να εγγράψετε άμεσα την ειδικότητα των κτηνιάτρων στο μητρώο μελετητών Κ27.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ
 

επιστροφή