25/01/2019

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Έρευνα αγοράς για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών περισυλλογής κ.λπ. αδέσποτων ζώων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Έρευνα αγοράς για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών περισυλλογής κ.λπ. αδέσποτων ζώων
unnamed

Ο Δήμος Πατρέων προτίθεται να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε ιδιώτη κτηνίατρο την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (σκύλων).

Πριν τη σύνταξη της μελέτης και την ανάθεσή της, χρειάζεται σχετική έρευνα αγοράς.

Στα πλαίσια αυτά, σας αποστέλλω συνημμένα την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Παρακαλούμε εφόσον επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, να προωθήσετε τα σχετικά στους ιδιώτες κτηνιάτρους που δραστηριοποιούνται νόμιμα, κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέγων, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Λόγω του επείγοντος του θέματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, έχει τεθεί προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών, έως τη Δευτέρα 28/1/2019.Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Με εκτίμηση

Αντωνία Φουρτούνη

ΓεωπόνοςΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Ο Δήμος Πατρέων προτίθεται να προβεί σε σύνταξη μελέτης για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Η παροχή υπηρεσίας θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν έρευνας αγοράς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4031/2011 και βάσει των διατάξεων των Ν.4039/2012 και 4235/2014 που αφορούν στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Η πίστωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων του έτους 2019 με Κ.Α. 15-6117.00004 από ιδίους πόρους του Δήμου.
Οι επί μέρους πράξεις παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα περιλαμβάνουν : περισυλλογή, διαμονή, διατροφή, ηλεκτρονική σήμανση, ηλεκτρονική καταγραφή, εξέταση αίματος, αποπαρασίτωση, στείρωση και περίθαλψη, εμβολιασμό, υιοθεσία ή επανένταξη στο φυσικό τους χώρο με περιλαίμιο, καθώς και τη διαχείριση λυσίποπτου περιστατικού ή και ευθανασίας εάν απαιτηθεί.
Οι κατά περίπτωση κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται από κτηνίατρο σε κτηνιατρεία τα οποία λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό. Είναι σημαντικό τα αδέσποτα ζώα να στειρώνονται, για τον περιορισμό του πληθυσμού τους, και να είναι εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα για λόγους βιωσιμότητάς τους, αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. Τα κτηνιατρεία στα οποία θα οδηγούνται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς αποτελούν χώρους που η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.604/1977 και του Π.Δ 463/1978, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3170/2003. Οι δράσεις του Δήμου Πατρέων είναι κατ’ εφαρμογή των Ν. 4039/2012 και 4235/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και αφορούν αποκλειστικά στις ανωτέρω επί μέρους πράξεις διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.
Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε, όπως συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς και το αποστείλετε είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) : 2613610251 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email : afourtouni@patras.gr , μέχρι την προσεχή Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία προσφέροντος :
Έδρα: Οδός: Αριθμός:
Τηλέφωνο: Fax: e-mail:

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μονάδα Μέτρησης Τιμή Μονάδας
1 Περισυλλογή-μεταφορά-επανένταξη ΖΩΟ(Πακέτο)
2 Ηλ.Σήμανση-ηλ.καταγραφή-υιοθεσία ΖΩΟ(Πακέτο)
3 Αιμοληψία-ορολογική-εξέταση αίματος (leismania) (ερλιχείωση) ΖΩΟ(Πακέτο)
4 Αιμοληψία-επί πλέον βιοχημικές εξετάσεις αίματος ΖΩΟ
5 Στείρωση θηλυκού σκύλου ΖΩΟ
6 Στείρωση Αρσενκού σκύλου ΖΩΟ
7 Αποπαρασίτωση Έσω-Έξω ΖΩΟ(Πακέτο)
8 Εμβολιασμός πλήρης ΖΩΟ
9 Διαμονή-Διατροφή-Νοσήλεια≥24h ΖΩΟ(Πακέτο)
10 Περιλαίμιο επανένταξης ΖΩΟ
11 Ευθανασία ΖΩΟ
12 Διαχείριση λυσίποπτου ΖΩΟ
ΣΥΝΟΛΟ :


α/α Περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας Ποσότητα Δαπάνη Αριθμητικώς (€) Δαπάνη Ολογράφως (€)
1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων κατ’ αποκοπή
ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :Πάτρα / /2019
Ο Προσφέρων
Οικονομικός ΦορέαςΣφραγίδα – Υπογραφή
επιστροφή