20/07/2018

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για « Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου»


dhmosΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 09 /07 /2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.: 32332
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73135
Τηλ.: 2821341760 εσωτ.3 Fax: 2821341750
Πληρ. Κων/να Μαρκουλάκη
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για « Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου»


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 Την Α-445/16-01-2018 Π.Α.Υ ύψους 15.444,00 €
 Την υπ’ αριθμ.53/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση ποσού 15.444,00 € στον Κ.Α. 70-6117.006 για «Αμοιβή Υπηρεσιών Κτηνιάτρου»
 Την υπ’ αριθμ. 2274/16-01-2018 εισήγηση της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Tις υπ'αριθ. 3556/23-1-18, 6579/9-2-18 και 23028/17-05-18 προσκλήσεις προς τους οικονομικούς φορείς για κατάθεση προσφορών, οι οποίες απέβησαν άγονες
 Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε προσφορά για την «Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου, προϋπολογισμού 15.444,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %, για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από :
1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή σας με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.
3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ
5. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
6. Έναρξη Επαγγέλματος στην Εφορία
7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του Νομικού Προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ κλπ

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει, να υποβάλλεται την οικονομική προσφορά σας, έως και την 24/07 /2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά ΤΚ 73135 σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:
«Για Γραφείο Προμηθειών: Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

επιστροφή