20/07/2018

Εξαγωγή σκύλων και γατών προς τη Νέα Ζηλανδία

Αγαπητοί συνάδελφοι παραθέτουμε έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, σχετικό με την μετακίνηση ζώων στη Νέα Ζηλανδία.

metΑθήνα, 21/3/2018
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1048/43570
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


Θέµα: Εξαγωγή σκύλων και γατών προς τη Νέα Ζηλανδία
Σας ενηµερώνουµε ότι οι αρµόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας, έχουν τροποποιήσει τις απαιτήσεις για την εξαγωγή σκύλων και γατών από εγκεκριµένες χώρες προς τη Νέα Ζηλανδία, σε σχέση µε το νόσηµα της «γρίπης των σκύλων» (canine influenza), ως ακολούθως.
Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι για τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν τη µετακίνησή τους, οι σκύλοι
και οι γάτες:
α. δεν έχουν εµφανίσει κλινικά συµπτώµατα λοίµωξης του αναπνευστικού συστήµατος και
β. δεν έχουν έρθει σε επαφή µε άλλους σκύλους ή γάτες που εµφάνιζαν κλινικά συµπτώµατα λοίµωξης του αναπνευστικού συστήµατος.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούµε κατά την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τη µετακίνηση σκύλων και γατών προς τη Νέα Ζηλανδία, να γίνεται χρήση, από τις αρµόδιες αρχές, της τελευταίας έκδοσης κτηνιατρικού πιστοποιητικού για εξαγωγή στη Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι διαθέσιµη στον παρακάτω σύνδεσµο:
http://www.mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/.
Στους ΣΥΚΕ της Χώρας, που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, επισηµαίνεται ότι η ίδια απαίτηση ισχύει για όλες τις αρµόδιες αρχές των χωρών προέλευσης των προς µετακίνηση ζώων µε σκοπό την εξαγωγή τους στη Νέα Ζηλανδία.
Σηµειώνεται πως, κατόπιν κρούσµατος «γρίπης των σκύλων» σε ιδιωτική εγκατάσταση αποµόνωσης (καραντίνα) στη Νέα Ζηλανδία, οι διαχειριστές τέτοιου τύπου εγκαταστάσεων ενδέχεται να ζητήσουν ως προαπαιτούµενο τον προηγούµενο εµβολιασµό των σκύλων που προέρχονται από χώρες στις οποίες ενδηµεί το εν λόγω νόσηµα.
Είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης
Χ. ∆ηλέ
επιστροφή