05/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ: Έλεγχος προγράμματος στειρώσεων

αδεσποτα

Αθήνα, 05/10/17
ΑΠ: 1455
Προς:
• Δήμο Βόλβης
• ΑΤ Βόλβης
• ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης
Κοινοποίηση:
• Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής,
υπόψη κ. Αλεξανδρόπουλου Θωμά


Θέμα: Διενέργεια στειρώσεων.
Πληροφορηθήκαμε ότι διεξάγεται από τον Δήμο σας σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή οργάνωση «Vets in Action» πρόγραμμα στειρώσεων, εμβολιασμών και ηλεκτρονικής σήμανσης σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Κοκκαλούς της τοπικής κοινότητας Απολλωνίας.
Θα θέλαμε να ελέγξετε και να μας ενημερώσετε αν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4235/2014), ποιος έχει οριστεί υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος, καθώς και αν οι κτηνίατροι που δεν είναι Έλληνες, αλλά πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε., έχουν τα απαραίτητα έγγραφα (ΓΕΩΤΕΕ, Εφορία, κ.λπ). Επιπλέον, θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχετε φροντίσει ως δημοτική αρχή την εξέταση των ζώων σχετικά με λεϊσμανίαση, όπως ορίζεται από τον νόμο για τις ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και για τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσής τους.
Σε διαφορετική περίπτωση έχετε υποχρέωση να μην επιτρέψετε την διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων στον ανωτέρω χώρο και σας ενημερώνουμε πως ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος θα κάνουμε ότι είναι νομίμως επιτρεπτό για την προάσπιση της υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή