12/09/2017

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

esp
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Δικαιούχοι
- Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Μισθωτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός έργου
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€.

Ποσοστό επιδότησης
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Επιλέξιμες Δαπάνες
1.Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)
2. Προμήθεια αναλωσίμων
3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λ.π. )
4. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
5. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
6. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
7. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

- ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο μέσος όρος του τεκμαρτού εισοδήματος την τριετία 2013-2014-2015 να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση για το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για ατομικό εισόδημα και τις 35.000€ για οικογενειακό.
Για τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2013, 2014 & 2015 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.


Υποβολή Προτάσεων
Η 2η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 06/09/2017 και λήγει στις 11/10/2017.
επιστροφή