12/01/2007

Πλήρωση 40 θέσεων Κτηνιάτρων για πρακτική άσκηση, Ιανουάριος 2007

Τίτλος: 650 Γεωπόνοι Κτηνίατροι Ιχθυολόγοι Γεωλόγοι Δασολόγοι και απόφοιτοι ΤΕΙ στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης / πρακτική άσκηση

Λήξη αιτήσεων: 17/01/2007

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την πλήρωση εξακοσίων πενήντα [650] συνολικώς θέσεων, ως εξής:

1. Γεωπόνων [225]
2. Κτηνιάτρων [40]
3. Ιχθυολόγων [22]
4. Γεωλόγων [20]
5. Δασολόγων [50]
6. Τεχνολόγοι Γεωπονίας [148]
Απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι.:
α. Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
β. Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
γ. Ζωικής Παραγωγής
δ. Φυτικής Παραγωγής
ε. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
στ. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
ζ. Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
η. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων
θ. Βιολογικής Γεωργίας
7. Τεχνολόγοι Τροφίμων & Διατροφής [37]
Απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τ.Ε.Ι.:
α. Οινολογίας & Τεχνολογίας ποτών
β. Τεχνολογίας Τροφίμων
γ. Διατροφής
8. Τεχνολόγοι Δημόσιας Υγιεινής [12]
Απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι.
9. Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας - Αλιείας [34]
Απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι.:
α. Ιχθυοκομίας - Αλιείας
β. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
10.Τεχνολόγοι Δασοπονίας (Δασοπόνοι) [62]
Απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι.

από τους αποκτήσαντες κατά το έτος 2004 και μετά, πτυχίο, για τις ειδικότητες Γεωπόνων Α.Ε.Ι., Κτηνιάτρων Α.Ε.Ι., Ιχθυολόγων Α.Ε.Ι., Γεωλόγων Α.Ε.Ι., Δασολόγων Α.Ε.Ι., Τεχνολόγων Γεωπονίας Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας - Αλιείας Τ.Ε.Ι. και Δασοπόνων Τ.Ε.Ι., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ένα χρόνο) για λόγους πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, Περιφερειακών Διοικήσεων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν, με απόδειξη, έντυπη αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2, Τ. Κ. 101 76 ΑΘΗΝΑ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29/12/2006 μέχρι 17/01/2007
επιστροφή