14/03/2017

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π.Κ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ E-THESSALIA (εταιρεία με την επωνυμία "ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ")

2106815 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεφέβρ 4, ΑΦΜ.090042718 ως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την εταιρεία με την επωνυμία
επιστροφή