20/10/2016

Απόφαση της 420ης συνεδρίασης – θέμα 17ο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ σχετικά με την παράταση καταβολή εισφορών α΄ εξαμήνου 2016.

TSAY Συνεδρίαση υπ. αρ. 420/2016
ENIAIO ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ της 19ης Οκτωβρίου 2016
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Αθήνα, σήμερα 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. – Ε.Τ.Α.Α., στο κατάστημα των γραφείων του στην οδό Μάρνη 22, προς εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης γι’ αυτά.

Παρόντες οι κ.κ. 1) Πλιάκης Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΤΑΑ, 2) Μακέδος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΔΕ Μηχανικών & ΕΔΕ ως Αντιπρόεδρος Α’, 3) Τσούκαλος Ευστάθιος, Πρόεδρος της ΔΕ Υγειονομικών ως Αντιπρόεδρος Β, 4) Κεσίδου Όλγα, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών, 5) Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, 6) Μούζιος Παναγιώτης, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 7) Γλυκού Μαριάννα, Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου, 8) Τσιτσιόλης Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου,9) Ροδιτάκης Γεώργιος, Ειδικός Επιστήμονας για τα οικονομικά, 10) Πλατσάκης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΜΕΔΕ,11) Κατσίκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, 12) Καραπάνος Χρήστος, Εκπρόσωπος Συνταξιούχων, 13) Μελεσσανάκης Νεκτάριος, Εκπρόσωπος Υπαλλήλων ΕΤΑΑ.


Δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αλεξανδρής Βασίλειος, Πρόεδρος της ΔΕ Νομικών ως Αντιπρόεδρος Γ’, ούτε ο νόμιμος αναπληρωτής του, 2) Μακρυγιάννης Ιωάννης, Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, αντί αυτού παραστάθηκε ο νόμιμος αναπληρωτής του.


Παρέστη ο Κυβερνητικός Επίτροπος κ. Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος.


Γραμματέας του Δ.Σ. η κ. Φιλιππάκη Αικατερίνη και ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Δ.Σ κ. Αδαμόπουλος Δημήτριος


Παρίστανται επίσης ως εισηγητές οι παρακάτω: Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Προϊστάμενος Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων, Πρασσά Καλλιόπη, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού, Καλλιόπη Στελλάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΕΤΑΑ, Αιμιλία Τζαγκαράκη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Κούρκουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΣΑΥ, Ζαχαρούλα Κοτσάνη, Προϊσταμένη Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών ΤΥΔΑ – ΤΠΔΑ.


Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ENIAIO ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ 8ον Δ.Σ. 390/2016
ΘΕΜΑ 17ο ΕΗΔ Δ.Σ. 420/2016

Παράταση πληρωμής εισφορών α΄ εξαμήνου 2016.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών κ. Ευστάθιος Τσούκαλος, ζήτησε από το σώμα να συζητήσει εκτός Ημερήσιας Διάταξης το θέμα: Παράταση πληρωμής εισφορών α΄ εξαμήνου 2016.
Το σώμα κάνει δεκτή ομοφώνως την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως, λόγω του επείγοντος και ο κ. Τσούκαλος παραθέτει την κάτωθι εισήγηση – απόφαση ΔΕ.


ΘΕΜΑ 2Ο

Παράταση πληρωμής εισφορών α΄ εξαμήνου 2016. (εισήγηση κ. Προέδρου)
Απόφαση αρ.223

«Η οικονομική κατάσταση των μελών του Τ.Σ.Α.Υ. δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και γι’ αυτό εισηγούμαι την παράταση του χρόνου υποχρεωτικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου 2016 χωρίς προσαυξήσεις. Σε Δ.Σ. του τελευταίου μήνα του ΕΤΑΑ πάρθηκαν αποφάσεις παράτασης του αντίστοιχου χρόνου για το ΤΑΝ και ΤΣΜΕΔΕ μέχρι τέλος Νοέμβρη και Οκτώβρη αντίστοιχα. Για την ισότιμη αντιμετώπιση και των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ προτείνω την παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου 2016 μέχρι 30/11/2016.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δ.Ε.
Η κα Παραμύθη Δ., ο κ. Σαπουνάς Θ. και η Κεσίδου Ο., δεν συμφωνούν με την χορήγηση παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου 2016 μέχρι 30/11/2016.
Η κ. Παραμύθη εξέφρασε την άποψη ότι προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή/διατάραξη της εισπραξιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και η συνέχιση καταβολής των θεσμοθετημένων παροχών στους ασφαλισμένους τους, θα πρέπει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών και να μην δίνονται παρατάσεις που διαταράσσουν την ομαλή εισροή εσόδων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο κλάδος κύριας σύνταξης για να διασφαλίσει την πληρωμή συντάξεων έως και το τέλος του έτους ζήτησε την δανειοδότηση του από το κλάδο πρόνοιας.
Η κα Κεσίδου συμφώνησε με την κα Παραμύθη και ανέφερε ότι ήδη είχε δοθεί τρίμηνη παράταση για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου 2016.
H Δ.Ε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία :
1. Να παραταθεί η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου 2016 μέχρι 30/11/2016.
2. Να διαβιβασθεί το θέμα στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μειοψήφησαν η κα Παραμύθη Δ., ο κ. Σαπουνάς Θ. και η Κεσίδου Ο..

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.»


Στη συνέχεια έγινε διάλογος μεταξύ των μελών με έμφαση την ίση μεταχείριση ανάμεσα στους επιμέρους κλάδους και εν προκειμένω με τους μηχανικούς που η προθεσμία που δόθηκε λήγει στις 31/10/2016.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι υπάρχει σχετική συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο.
επιστροφή