07/08/2015

Διευκρινίσεις ΥΠΑΠΕΝ για την αμοιβή των κτηνιάτρων εκτροφής.


kthn
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΠΕΝ, από την 01-08-2015, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που είναι γραμμένοι στα μητρώα κτηνιάτρων εκτροφής στη σελίδα του Υπουργείου, να προσκομίσουν στα Τμήματα Κτηνιατρικής των κατά τόπους ΔΑΟΚ, τις έγγραφες δηλώσεις έναρξης συνεργασίας με τους κτηνοτρόφους – πελάτες.
Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά η σχετική ΥΑ η αμοιβή των κτηνιάτρων εκτροφής από το ΥΠΑΠΕΝ, για την εφαρμογή του προγράμματος έλεγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων σε κάθε μιας από τις εκτροφές (αιγοπροβάτων ή αγελαίων βοοειδών), ορίζεται ως εξής:
1) Αμοιβή εκτέλεσης εργασιών, που καθορίζεται σε 0,75 ευρώ ανά εμβολιαζόμενο ζώο, 1,2 ευρώ ανά αιμοληψία και 1,5 ευρώ ανά δειγματοληψία στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.
2) Επίδομα μεγέθους της εκτροφής το οποίο είναι ένα κατ’ αποκοπή ποσό ανά εκτροφή, ανάλογο του αριθμού των ζώων που περιλαμβάνει η εκτροφή και καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
• για εκτροφές με 1 έως και 50 ζώα, 25 ευρώ ανά εκτροφή
• για εκτροφές με 51 έως και 200 ζώα, 10 ευρώ ανά εκτροφή − για εκτροφές με περισσότερα από 200 ζώα,5 ευρώ ανά εκτροφή.
3) Επίδομα γεωγραφικής θέσης της εκτροφής το οποίο είναι ένα κατ’ αποκοπή ποσό αναλόγως της τοποθεσίας όπου βρίσκεται η εκτροφή και καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
• για εκτροφές που βρίσκονται σε ορεινές, και νησιωτικές περιοχές, 25 ευρώ ανά εκτροφή,
• για τις εκτροφές που βρίσκονται στις λοιπές περιοχές της χώρας, 5 ευρώ ανά εκτροφή,
• από τον χαρακτηρισμό περιοχών ως νησιωτικών εξαιρούνται τα νησιά της Κρήτης και της Εύβοιας (ανεξάρτητα από το εάν περιοχές των ίδιων νησιών μπορούν να χαρακτηρίζονται ως ορεινές). Σε περίπτωση εκτροφών που διαμένουν σε περισσότερες της μιας τοποθεσίας κατά τη διάρκεια του έτους το επίδομα γεωγραφικής θέσης καταβάλλεται με βάση τη λιγότερο μειονεκτική τοποθεσία.
Επίσης οι κτηνοτρόφοι πρέπει να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους για να τους συνδράμει με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία και προστασία των ζώων, τη σήμανση και καταγραφή τους, την τήρηση του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής και όλων των προβλεπόμενων αρχείων, την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων, την έκδοση συνταγών, την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής και τη διάθεση στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών προϊόντων. Η αμοιβή των κτηνιάτρων για τις υπηρεσίες αυτές καθορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
επιστροφή