03/01/2024

Απάντηση σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης των κτηνιάτρων στο Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των Ζώων Συντροφιάς

pet

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε απάντηση της κ. Τζοβλά, Προϊσταμένης Δ/νσης Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με τα ερωτήματα για τον τρόπο πρόσβασης στο υπομητρώο και τους κωδικούς taxisnet.


Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                                                  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
"... Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο πρόσβασης των κτηνιάτρων στο Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των Ζώων Συντροφιάς του ΕΜΖΣ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:


Οι κωδικοί taxisnet δημιουργήθηκαν το 2011 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την ηλεκτρονική συναλλαγή πολιτών, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με τη φορολογική διοίκηση.

Πλέον η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει μεταφερθεί από το 2019 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει μετονομαστεί, αρχικά σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι κωδικοί taxisnet έχουν μετονομαστεί σε κωδικοί-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική συναλλαγή πολιτών, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με τη δημόσια διοίκηση.

Με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 θεσμοθετούνται οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο. Αναλυτικότερα, η αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται:

Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή

Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων ή

Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής

Για την πρόσβαση των κτηνιάτρων στο ΕΜΖΣ επιλέξαμε τον πρώτο τρόπο καθώς θεωρήσαμε ότι η χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ενδεχομένως να προκαλούσε δυσαρέσκεια και η χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής εγείρει κόστος που πρέπει να επωμισθεί ο κτηνίατρος.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 που αναφέρει τους θεσμοθετημένους τρόπους πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του δημοσίου.

Άρθρο 24

Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Ο χρήστης της ΕΨΠ αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από αυτήν, αφού προηγουμένως προβεί σε αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση γίνεται μετά από επιλογή του χρήστη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) σε τρίτη χώρα, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84).

γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ.

3. Το πρόσωπο, στο οποίο αποδίδονται διαπιστευτήρια, οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων και την ασφαλή φύλαξη των μέσων που τυχόν έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και χρησιμοποίηση των διαπιστευτηρίων. Οφείλει να ειδοποιεί αμελλητί εγγράφως ή ηλεκτρονικά την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή συναλλαγή που έλαβε χώρα χωρίς τη γνώση και έγκρισή του.

Θερμές ευχές για καλή χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και ευημερία.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Τζοβλά"

επιστροφή