05/04/2022

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 1368/2022 σχετικά με τη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Με την απόφαση γίνεται η εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των αρμόδιων αρχών, των κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής δήλωσης αποθεμάτων σε:

α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων

β) λιπάσματα

γ) ζωοτροφές

δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο

ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών,

στ) ηλίανθο

ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Η καταγραφή των προαναφερθέντων ειδών αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και αφετέρου στην παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

γ) Ζωοτροφές και ειδικότερα:

 

γα) πρώτες ύλες ζωοτροφών:

 

γα1) αραβόσιτος και προϊόντα αυτού

 

γα2) σιτάρι και προϊόντα αυτού

 

γα3) κριθάρι και προϊόντα αυτού 

γα4) βρώμη και προϊόντα αυτής 

γα5) σόγια και προϊόντα αυτής

γα6) ηλιόσπορος και προϊόντα αυτού 

γα7)ζάχαρη ως πρώτη ύλη παρασκευής μελισσοτροφών

 

γβ) σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν φυτική πρώτη ύλη και συγκεκριμένα αραβόσιτο, ή/και σιτάρι, ή/και κριθάρι, ή/και βρώμη, ή/και σόγια,ή/και ηλιόσπορο ή/ και προϊόντα αυτών σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού μίγματος.

 

γγ) παρασκευασμένες μελισσοτροφές που περιέχουν ως πρώτη ύλη ζάχαρη σε ποσοστό άνω του 50%

 

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων (άρθρο 2)

 

1. Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων σε οποιαδήποτε μορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση των ειδών του άρθρου 1 εφόσον:

 

α) για κάθε είδος των περ. α' και β' του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) κιλά, αν το απόθεμα διατηρείται σε στερεά κατάσταση ή τα χίλια (1.000) λίτρα, αν το απόθεμα διατηρείται σε υγρή κατάσταση

β) για κάθε είδος των περ. γ' και δ' του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) κιλά

γ) για κάθε είδος της περ. ε' του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα διακόσια (200) κιλά

δ) για κάθε είδος της περ. στ' του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα εκατό (100) λίτρα

Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων είναι δύο (2) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 τουν. 4916/2022. (σημ. Τaxheaven έως 6.4.2022)

Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους (άρθρο 3)

 

1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 δηλώνουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται. Η ποσότητα του αποθέματος στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα μέτρησης.

 

2. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 δηλώνουν επιπλέον:

 

α) τη χώρα προέλευσης του είδους, δηλαδή αν το είδος εισάγεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα

 

β) την κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2

 

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου)

 

δ) τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης των ειδών

 

3. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός σημεία αποθήκευσης των αποθεμάτων η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.

 

4. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα από πέντε (5) υποκαταστήματα, η δήλωση μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.

 

Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων (άρθρο 4)

 

1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».

 

2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:

 

α) οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

 

β) οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουνκωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS

 

3. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου 1 υποχρεούνται να επικαιροποιούν τη δήλωση των αποθεμάτων τους μία φορά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστονμία (1) ολόκληρη ημέρα

 

4. Οι υπόχρεοι που παραλείπουν να δηλώσουν τα αποθέματά τους εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν κάνει δήλωση μηδενικού αποθέματος και μπορούν να υποβάλουν νεότερη δήλωση αποθεμάτων μόνο εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1)ολόκληρη ημέρα από την πάροδο των άνω προθεσμιών.

 

5. Ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων από την τελευταία εμπρόθεσμη δήλωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με νόμιμα φορολογικάπαραστατικά.

 

Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης υποβολής αποθεμάτων (άρθρο 5)

 

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστηματριών (3) μηνών από την 28.03.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4916/2022, ενώ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών κάθε φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022.

 

 

 

επιστροφή