20/01/2015

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των κτηνιάτρων στο μητρώο "κτηνιάτρων εκτροφής"

Με βάση την Υπουργική Απόφαση για την εγγραφή των κτηνιάτρων στο μητρώο "κτηνιάτρων εκτροφής" πρέπι να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια και υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι κτηνίατροι πρέπει:

1. να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα

2. να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

3. να μην έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

4. να μην είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , στην Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα:

1. πτυχίο κτηνιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής

2. εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης – συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

3. βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ

4. υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και για τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας,

5. υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

6. υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
κτηνιατρος-600x330
επιστροφή