26/10/2013

Καταγγελία ΠΚΣ προς Νομαρχία Σερρών για παράνομες στειρώσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Χαλκοκονδύλη 15, Αθήνα 10432
Τηλ: 210-5226769, email: ktiniatrikos_sillogos@yahoo.gr
______________________________________________________________

Αρ. πρωτ. 911/25-10-2013
Προς
Την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Κτηνιατρικής
Της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Υπόψη κ. Βαρούδη

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 15, ως εκπροσωπείται νομίμως διά της Προέδρου του, Αθηνάς Τραχήλη (Τηλ: 6973-351051).

* * * * *

Αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα και περιήλθε εις γνώσιν μας ότι στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου Σερρών το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013 θα διενεργηθούν κτηνιατρικές πράξεις στείρωσης και αντιλυσσικού εμβολιασμού αδέσποτων ζώων από αλλοδαπούς κτηνίατρους.

Ως γνωστόν τα κτηνιατρεία ιδρύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Νόμου 604/77 και του ΠΔ 463/78 και πρέπει να διαθέτουν υπεύθυνο επιστημονικό κτηνίατρο.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, αλλοδαποί κτηνίατροι που έχουν την υπηκοότητα ενός εκ των κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν στειρώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις νόμιμης ασκήσεως του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.

Στην υπό κρίση περίπτωση πρέπει να ελέγξετε ως έχοντες την αποκλειστική αρμοδιότητα τα κατωτέρω:
1. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος (Δημοτικό Κυνοκομείο Σερρών) διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων σύμφωνα με τον νόμο 604/1977 (άρθρα 1,2,4) και το Προεδρικό Διάταγμα 463/1978, ώστε να διενεργηθούν οι ανωτέρω κτηνιατρικές πράξεις.
2. Εάν υπάρχει επιστημονικός υπεύθυνος κτηνίατρος ως ορίζει η υποπαράγραφος Ε12 του άρθρου 1 του Νόμου 4152/2013.
3. Εάν, ως απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7 του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 και την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 165261/ΙΑ΄/2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Παιδείας – Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων, οι αλλοδαποί κτηνίατροι έχουν υποβάλει αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και των εγγράφων που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους κατάσταση προς το ΓΕΩΤΕΕ και εάν το ΓΕΩΤΕΕ έχει χορηγήσει άδεια προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.
4. Εάν αποδεικνύουν οι αλλοδαποί κτηνίατροι με έγγραφα την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας (άρθρο 52 ΠΔ 38/2010).

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Πληρεξούσιος δικηγόρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου είναι ο Χρήστος Ηλιού του Ηλία, δικηγόρος Αθηνών, ΑΜΔΣΑ18205 (Σκουφά 47-49, Τηλ: 2103600772, 2103614095).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να διεξάγετε έρευνα σχετικώς με τα ανωτέρω και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες και κυρώσεις.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Η Πρόεδρος


Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή