17/07/2023

Α.Ρ.ΠΑ Ένταξη του κλάδου των κτηνίατρων στα ανθυγιεινά επαγγέλματα

              Ένταξη του κλάδου των κτηνίατρων στα ανθυγιεινά επαγγέλματα –

1

Το  αίτημα παραμένει…

Κοντεύουν να συμπληρωθούν 4 χρόνια από την εκδήλωση που είχεπραγματοποιήσει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος σχετικά με τους κινδύνουςτου κτηνιατρικού επαγγέλματος στους διάφορους χώρους εργασίας, προσπαθώντας να αναδείξειτην πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλες και όλοι μας. Μία πραγματικότητα, που ήταν και παραμένειαναγκαιότητα να περιγραφεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε ένα δεύτερο χρόνο να τηναλλάξουμε, βελτιώνοντάς την.

Η εκδήλωση του Οκτώβρη του 2019 για τους κινδύνους του κτηνιατρικού επαγγέλματος, η οποίαέτυχε της ανταπόκρισης δημόσιων και ιδιωτών συναδέλφων, ανέδειξε αφενός σημείαεπικινδυνότητας του επαγγέλματος, αφετέρου την αναγκαιότητα να οριστούν μέτραασφαλείας για την αντιμετώπισή τους. Ταυτόχρονα, βγήκε στην επιφάνεια ηαναγκαιότητα για την ένταξη του συνόλου του κλάδου μας στα ανθυγιεινάεπαγγέλματα, για την επίτευξη της οποίας θα έπρεπε να γίνουν μία σειρά απόενέργειες.

Πρώτα και κύρια ήταν να συγκροτηθεί μία μελέτη με τους επαγγελματικούςκινδύνους του κλάδου των κτηνιάτρων, από φορέα με επιστημονική εγκυρότητα,προκειμένου να μην μπορούν να αμφισβητηθούν τα στοιχεία της. Η μελέτη αυτή, θα χρησιμοποιούντανσε δεύτερο χρόνο στα πλαίσια της διεκδίκησής μας για την ένταξη του κλάδου σταανθυγιεινά επαγγέλματα, με την κατάθεσή της στο ειδικό συμβούλιο του κράτουςπου κρίνει το ανθυγιεινό ενός επαγγέλματος. Γι’ αυτό το σκοπό, απευθυνθήκαμε ωςΠΚΣ στην (πρώην) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - ΕΣΔΥ (και νυν ΠανεπιστήμιοΔυτικής Αττικής - ΠΑΔΑ), προκειμένου να καταρτιστεί ερωτηματολόγιο που θααπευθύνεται σε όλους τους κτηνίατρους (του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και θααποσκοπεί αρχικά στην καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων και στη συνέχεια στηνεπεξεργασία τους, ώστε να εκδοθούν τα αντίστοιχα συμπεράσματα.

Εκ μέρους του ΠΚΣ καταθέσαμε προς την ΕΣΔΥ γραπτό υπόμνημα – αίτημα καιπεριγράφαμε συνοπτικά τους κινδύνους του επαγγέλματός μας:

α) Στην άσκηση της ιατρικής ζώων συντροφιάς: Η έκθεση σε επικίνδυναβιολογικά υλικά, οι τραυματισμοί, η έλλειψη εργονομίας, οι ατελείωτες ώρεςορθοστασίας, η άρση βαρών (ζώων, εμπορευμάτων κλπ.), η έκθεση σε χημικές καιφαρμακευτικές ουσίες, η ακτινοβολία, το ζήτημα της ψυχικής υγείας τωνκτηνιάτρων κτλ

β) Στην άσκηση της ιατρικής παραγωγικών ζώων: Η μετάδοση ζωοανθρωπονόσων(βρουκέλλωση, χλαμυδίωση, πυρετός Q, τοξοπλάσμωση, άνθρακας, λιστερίωση κτλ),οι συχνότατοι τραυματισμοί κτλ

γ) Στην άσκηση του επαγγέλματος στη βιομηχανία των τροφίμων: Ηέκθεση σε φυσικούς κινδύνους,όπως συνθήκες εξαιρετικά χαμηλών (από +4°C έως -18°C) ή υψηλών θερμοκρασιών (>+40°C),σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή ισχυρών ρευμάτων αέρα, η έκθεση σε χημικούςκινδύνους όπως καθαριστικά και απολυμαντικά στους χώρους των τροφίμων,αντιδραστηρίων - διάφορων καυστικών / διαβρωτικών / πτητικών ουσιών κατά τηδιενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και πλήθος τοξινών (μυκοτοξίνες,αφλατοξίνες, κτλ) και τέλος η έκθεση σε βιολογικούς κινδύνους (βακτήρια, ιούς,μύκητες, παράσιτα κτλ)

Κατόπιν αρκετών παλινωδιών και ιδιαίτερης υπομονής και επιμονής εκ μέρουςμας, η όλη διετής προσπάθεια κατέληξε στις 21/07/22 σε μία έκθεση - πόρισμααπό το ΠΑΔΑ, η οποία υπογράφεται από τρεις καθηγητές τον κ. Γεώργιο Ντουνιά,τον κ. Αλκιβιάδη Βατόπουλο και τον κ. Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκη και δυστυχώς δεναντιστοιχεί στο αίτημα (προφορικό κατόπιν συναντήσεων αλλά και γραπτό) πουείχαμε κάνει από το 2020. Οι λόγοι είναι εξής:

α) Η έκθεση των 3 καθηγητών του ΠΑΔΑ απευθύνεται στην  Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης& Ανθυγιεινής Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδήαποσκοπεί και ως τέτοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διεκδίκηση ΜΟΝΟ τουανθυγιεινού επιδόματος και όχι στη διεκδίκηση του χαρακτηρισμού όλου τουκτηνιατρικού κλάδου στο σύνολο του ως ανθυγιεινό επάγγελμα. Ο χαρακτηρισμόςενός κλάδου ως ανθυγιεινός είναι αντικείμενο ειδικού συμβουλίου - επιτροπής τουκράτους και απαιτεί διαφορετική διαδικασία από αυτήν που απαιτείται για τοανθυγιεινό επίδομα.

β) Το πόρισμα που αποστάλθηκε στον ΠΚΣ δεν συμπεριλαμβάνει ερωτηματολόγιο,το οποίο θα δινόταν στους συναδέλφους για να το συμπληρώσουμε, να καταγράψουμε τουςκινδύνους που αντιμετωπίζουμε στην άσκηση του επαγγέλματος και με αυτόν τοντρόπο θα είχαμε επίσημα και αναλυτικά στοιχεία για την άσκηση του κτηνιατρικούεπαγγέλματος στην Ελλάδα σήμερα .

Ως εκ τούτου, το πόρισμα δεν καλύπτει το αίτημα που είχαμε εξ αρχήςκάνει στο ΠΑΔΑ και κατά συνέπεια δεν μας είναι χρήσιμο για το σκοπό που τοχρειαζόμαστε.

Καιτότε γιατί επιμένουμε στο χαρακτηρισμό του επαγγέλματός μας ως ανθυγιεινό;

Ο χαρακτηρισμός ενός επαγγέλματος ως ανθυγιεινού εξασφαλίζει αφενός μεντην οικονομική ενίσχυση των μισθωτών του κλάδου μέσω ανθυγιεινού επιδόματος,αφετέρου δε πρόωρη και με ευνοϊκότερους όρους συνταξιοδότηση για όλους. Επιπρόσθετα,η όλη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών κινδύνων θα είναι μίαεκστρατεία ενημέρωσης όλων των κτηνιάτρων, η οποία ταυτόχρονα θα περιγράφει καιτο πλαίσιο προστασίας των εργαζόμενων του κλάδου, μέσω σειράς λήψης μέτρων αποτροπήςτων κινδύνων. Θα είναι, λοιπόν, μία διαδικασία από την οποία όλος ο κλάδος θαβγει κερδισμένος.

Τικάνουμε από εδώ και πέρα;

Η διαδικασία θα πρέπεινα ξαναγίνει από την αρχή. Ο ΠΚΣ θα πρέπει να επιμείνει καταρχήν στηναναγκαιότητα του χαρακτηρισμού του επαγγέλματός μας ως ανθυγιεινό. Είναι μίαπολιτική θέση, την οποία έχουμε συναποφασίσει και δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε.Από τη στιγμή που η θέση αυτή αποτελεί κοινό τόπο, χρειάζεται να επιμείνουμεστη συγκρότηση κατάλληλου ερωτηματολογίου από Δημόσιο Ίδρυμα, που καμίακρατική επιτροπή ή συμβούλιο δε θα μπορέσει να αμφισβητήσει τα αποτελέσματάτου. Το ερωτηματολόγιο αυτό, στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθεί από όσο τοδυνατόν περισσότερο κτηνιατρικό κόσμο και να αποτελέσει εργαλείο διεκδίκησηςτης κατοχύρωσης του ανθυγιεινού του επαγγέλματός μας.

Οι βουλευτικές εκλογέςτελείωσαν. Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οποιαδήποτε αναμονή. Ο Σύλλογοςμας πρέπει να γίνει μπροστάρης της υπεράσπισης των στοιχειωδών δικαιωμάτων μας.Εάν δεν το κάνουμε εμείς, καμία κυβέρνηση δε θα μας το παραχωρήσει. Ιδού ηΡόδος, λοιπόν!!!

Ιούλιος2023

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

https://www.facebook.com/arpaktin

επιστροφή