«Απάντηση σε αίτημα Γερμανικού Σωματείου για τη χορήγηση άδειας διακίνησης αδέσποτων ζώων στο εξωτερικό»

Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης του ΥΑΑΤ
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI TPOΦIMΩN
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH KTHNIATPIKHΣ
Aθήνα, 27.7.2006
A.Π.: 283841

Θέμα: Aίτημα Γερμανικού Σωματείου για τη χορήγηση άδειας διακίνησης αδέσποτων ζώων στο εξωτερικό

ME AΦOPMH το παραπάνω σχετικό με το θέμα νεότερο αίτημα και σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 290004/03.08.2005 εγγράφου απαντήσεώς μας προς τον κ. Thomas Busch, με την οποία η Yπηρεσία μας είχε καλέσει τον κ. Thomas Busch να εκπληρώσει την υποχρέωσή του και να προσκομίσει άμεσα το σύνολο των στοιχείων των αδέσποτων ζώων, που είχε διακινήσει, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει τα ζητούμενα στοιχεία, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

A) Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στη χώρα μας, η υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων και η περαιτέρω διακίνησή τους, διέπεται από τις διατάξεις:
- του άρθρου 3 της Yπουργικής Aπόφασης 280239/2003 (B’ 1712), «Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων κι άλλες σχετικές διατάξεις»,
- της Kοινής Yπουργικής Aπόφασης 280241/2003 (B’ 1777), «Σήμανση και καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές διατάξεις» καθώς και του Kανονισμού (EK) 998/2003 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L146/1, 13.6.2003) «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Oδηγίας 92/65/EOK του Συμβουλίου»,
- της Aπόφασης της Eπιτροπής 2003/803/E.K. (L312/1,27.11.2003) «σχετικά με την καθιέρωση του υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών».

B) Παρακαλούμε για την από μέρους σας, πιστή και συστηματική τήρηση των προαναφερομένων διατάξεων, σε συνεργασία με την τοπική αρμόδια Δ/νση Kτηνιατρικής Xανίων.
επιστροφή