19/02/2020

Έγγραφο προς ΑΣΕΠ: Προσμέτρηση μεταπτυχιακών σπουδών ως εργασιακή εμπειρία

Αθήνα, 17/02/20
Αριθμ. Πρωτ.: 1784
Προς ΑΣΕΠ
Θέμα: Προσμέτρηση μεταπτυχιακών σπουδών ως εργασιακή εμπειρία

ΑΣΕΠ

Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας υποβάλουμε ερώτημα σχετικά με την προσμέτρηση της διάρκειας μεταπτυχιακών σπουδών κτηνιάτρων ως εργασιακή εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, θα θέλαμε να μας απαντήσετε αν στους κτηνίατρους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ (Τομέας Υγειονομικών) και καταβάλλουν εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ βρίσκονται σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ο χρόνος σπουδών προσμετράται ως εργασιακή εμπειρία.
Με δεδομένο ότι η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχει εκδοθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος και υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη με έκδοση βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη διάρκεια της ασφάλισης, παρακαλούμε σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός μας με αιτιολόγηση.


Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή