10/03/2016

Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ

Προς
την Δ/νση Εποπτευόμενων Γεωργικών Οργανισμών
και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπόψιν Κ.Κότσικα
Αχαρνών 2-Αθήνα
Τηλ.2102124469
Ax2u301@minagric.gr

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Αρ. πρωτ. 1219Θέμα: Αυθαίρετη απαγόρευση πρόσβασης κτηνιάτρων στην διαδικτυακή Βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς.

Ως γνωστό το ΓΕΩΤΕΕ απαιτούσε από τους κτηνίατρους με το από 22-1-2016 έγγραφό του να προβούν σε δήλωση ανανέωσης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού έως τις 29-2-2016.Μετά την ημερομηνία αυτή το ΓΕΩΤΕΕ απαγόρευσε την πρόσβαση των κτηνιάτρων που δεν υπέβαλαν την σχετική δήλωση στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς, θεωρώντας προφανώς αυθαιρέτως ότι οι συγκεκριμένοι κτηνίατροι δεν ασκούν πλέον το επάγγελμα του κτηνιάτρου.
Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι έχω ήδη συνομιλήσει με την υπάλληλο της Δ/νσης νομοπαρασκευαστικού έργου του υπουργείου κα Καραδήμα η οποία συμφώνησε ότι σήμερα πλέον δεν υφίσταται νομοθεσία που να υποχρεώνει σε υποβολή νέας δήλωσης συνέχισης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος αφού το άρθρο 2 παρ.2 π.δ. 344/2000 περί ανανέωσης αδείας έχει ήδη καταργηθεί με το νόμο 4254/2014 και ότι οι περαιτέρω ενέργειες ανήκουν στην αρμοδιότητά σας. Άρα κατά συνέπεια και η υπ. αριθμ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ότι αφορά την συγκεκριμένη υποχρέωση δεν ισχύει διότι δεν στηρίζεται σε καμία νομοθετική διάταξη.
Αποτέλεσμα της παράνομης απαγόρευσης εισόδου πολλών κτηνιάτρων στην διαδικτυακή βάση δεδομένων είναι να μην μπορούν οι κτηνίατροι να δηλώσουν ζώα πελατών τους που έχουν χαθεί ή να τροποποιήσουν στοιχεία ζώων συντροφιάς και ιδιοκτητών τους, καθώς και να καταγράψουν νέα στοιχεία ζώων συντροφιάς. Τα ανωτέρω συνεπάγονται να παραμένει η βάση δεδομένων των ζώων συντροφιάς ανενημέρωτη εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του ΓΕΩΤΕΕ.
Ως αρχή εποπτεύουσα το ΓΕΩΤΕΕ έχετε υποχρέωση να επιβάλλετε να εφαρμόσει την νομοθεσία και να δώσετε εντολή ώστε να αρθεί μέχρι αύριο, λόγω του επείγοντος του θέματος, η απαγόρευση εισόδου των κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση.
Σας ενημερώνω ότι αύριο 9-3-2016 θα ενημερώσουμε την αρμόδια Εισαγγελέα για τα ανωτέρω και πλέον ο καθένας θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεων του.

Ο νομικός σύμβουλος
Χρήστος Ηλιού

επιστροφή