12/03/2014

Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης», στις 17.03.2014 στον Γαλατά Τροιζηνίας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς
ΤΗΛ.: 210 3618118 - 3605579, FAX: 210 3605436
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
----------------------------------
∆ιδότου 26, 106 80 Αθήνα
E-mail: geoteeath@otenet.gr
Web site: www.geotee-anste.gr

Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Γαλατάς Τροιζηνίας, ∆ευτέρα 17 Μαρτίου 2014 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία µε τους:

- ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
- ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περ/κής Ενότητας Νήσων

∆ιοργανώνουν την:

την ∆ευτέρα 17 Μαρτίου και ώρα 17:30 

στο Γυµνάσιο Γαλατά Τροιζηνίας 

Ηµερίδα ενηµέρωσης 

µε θέµα: Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Η ηµερίδα απευθύνεται σε µόνιµους κατοίκους των ∆ήµων Τροιζηνίας – Μεθάνων και Πόρου, ηλικίας 18-40 ετών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στο Πρόγραµµα των Νέων Γεωργών, που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε εγκατεστηµένους γεωργούς που ενδιαφέρονται για θέµατα αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, φυτοπροστασίας και προώθησης αγροτικών προϊόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

17.30 Προσέλευση

18.00 Έναρξη - Χαιρετισµοί
Συντονίστρια: Ράφτη Σταµατία, ∆ιευθύντρια Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

18.15 Προϋποθέσεις & ∆ιαδικασία ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Εισηγητής: Κουτσουµπλής Ελευθέριος, ∆ιευθυντής Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής

18.45 Αδειοδότηση πτηνο-κτηνοτροφικών µονάδων
Εισηγήτρια: Πετρή Σταυρούλα, γεωπόνος Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

19.00 Φυτοπροστασία – Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Εισηγήτρια: Μαρούλη Ευφηµία, γεωπόνος Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

19.15 Προώθηση αγροτικών προϊόντων
Εισηγητής: Ζαννόπουλος Σταύρος, Πρόεδρος του Παραρτήµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας

19.30 Συζήτηση

Η είσοδος στην ηµερίδα είναι ελεύθερη.

Από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς
επιστροφή