16/01/2014

Επιστολή ΠΚΣ προς τον βουλευτή Κασσή για πρόταση τροπολογίας που θα επιτρέπει τη χρήση αναισθητικών όπλων από κτηνιάτρους

ΑΘΗΝΑ, 14-01-2014 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 926 

ΠΡΟΣ: Βουλευτή Ιωαννίνων
Κο Κασσή

Αξιότιμε κε Βουλευτά,

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω κείμενο, το οποίο θα θέλαμε να ενσωματωθεί στο Άρθρο 62 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις», ως Παράγραφο 10.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ορίζονται:

α) τα ειδικού τύπου όπλα για την αναισθητοποίηση ή/και θανάτωση ζώων όπως, ιδίως, φυσοκάλαμα – συσκευές τύπου blowpipes που εκτοξεύουν σύριγγες με αναισθητικά φάρμακα ή άλλα χημικά σκευάσματα, πιστόλια - συσκευές προώθησης συρίγγων που λειτουργούν με φιαλίδια πεπιεσμένου διοξειδίου του άνθρακα ή τρόμπες ανατροφοδοσίας, συσκευές εκτίναξης - προώθησης δικτύων, τύπου wildlife carure, που λειτουργούν με φιαλίδια πεπιεσμένου διοξειδίου του άνθρακα ή με προωθητικά φυσίγγια και εκτοξεύουν δίκτυα για τη σύλληψη και ακινητοποίηση των ζώων, τυφέκια εκτίναξης – προώθησης δικτύων, φορητές συσκευές εκτίναξης - προώθησης δικτύων, τύπου φακού maglit,

β) τα υλικά, ανταλλακτικά και εφόδια βολής για όλα τα ειδικού τύπου όπλα και συσκευές της περίπτωσης α,

γ) η διαδικασία χορήγησης άδειας εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, μεταφοράς και κατοχής των ειδικού τύπου όπλων και συσκευών της περίπτωσης α,

δ) η διαδικασία προμήθειας και εμπορίας των ειδικού τύπου όπλων και συσκευών της περίπτωσης α,

ε) οι νομιμοποιούμενοι χρήστες των ειδικού τύπου όπλων και συσκευών της περίπτωσης α και η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους,

στ) το Μητρώο χρηστών των ειδικού τύπου όπλων και συσκευών της περίπτωσης α και η αρμόδια υπηρεσία τήρησης αυτού,

ζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Θεωρούμε απαραίτητη τη χορήγηση όλων των παραπάνω, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές αναισθησίας συμβάλλουν τα μέγιστα στην ευζωία των μεταχειριζόμενων ζώων, αποφεύγοντας περιττή καταπόνησή τους, είτε πρόκειται για ζώα συντροφιάς, είτε για ζώα άγριας πανίδας, είτε για παραγωγικά ζώα.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ
επιστροφή