17/05/2013

Εξώδικο ΠΚΣ προς Δ. Σπάτων για την προστασία του κτηνιατρικού επαγγέλματος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 15, ως εκπροσωπείται νόμιμα διά της Προέδρου του.

ΠΡΟΣ

Τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, που εδρεύει στα Σπάτα, οδός Βασ.Παύλου 108, ως εκπροσωπείται νόμιμα διά του κ. Δημάρχου.

Κοινοποιούμενη

Προς την Διεύθυνση ΚΑΦΕ της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

* * *

Περιήλθε εις γνώση μας μέσω διαφημίσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ότι την Κυριακή 19/5/2013 θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί αδέσποτων και δεσποζομένων ζώων στα Σπάτα και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων (Λεωφ. Διαδόχου Κωνσταντίνου) υπό την αιγίδα και οργάνωση του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και φιλοζωικού Σωματείου της περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εμβολιασμοί αποτελούν κτηνιατρικές πράξεις και πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός αδειοδοτημένων κτηνιατρείων ως αναλύεται κατωτέρω ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν τόσο η υγεία των ζώων όσο και η δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία, ήτοι:

α) να διενεργηθούν οι κτηνιατρικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 604/1977 εντός κτηνιατρείου ήτοι εντός χώρου που παρέχεται ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία.

Τα κτηνιατρεία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω νόμου ιδρύονται κατ’ αποκλειστικότητα από κτηνίατρους και κατ’ εξαίρεση από ΟΤΑ υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιστημονικό, υπεύθυνο κτηνίατρο.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, κτηνιατρικές πράξεις μπορούν να διενεργηθούν αποκλειστικά σε ιδιωτικά κτηνιατρεία ή σε κτηνιατρεία που έχουν ιδρυθεί από ΟΤΑ και τα οποία πρέπει να διαθέτουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως αναφέρεται στον νόμο 604/77 και στο ΠΔ 463/78.

Άρα η διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων σε άλλους χώρους, όπως τα Δημοτικά Στάδια, που δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων είναι παράνομη και αντίκειται στον νόμο.

β) Ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του κτηνιατρείου φέρει τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 και άρθρου 7 του ΠΔ 463/78, δηλαδή ενδεικτικώς να τηρεί βιβλία επιθεωρήσεως διενεργούμενων εμβολιασμών απολυμάνσεων, να αναφέρει μηνιαίως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία εγγράφως τους εμβολιασμούς, να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων του κτηνιατρείου.

Με βάση τα ανωτέρω και μετά την ενδελεχή ενημέρωση, σας τονίζουμε ότι δεν δικαιολογείται εκ μέρους σας οποιαδήποτε πράξη αντίθετη στη νομοθεσία, στην ηθική και στους κανόνες της επιστήμης, άλλως είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και συγκεκριμένα είμεθα σε επικοινωνία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τα αρμόδια αστυνομικά όργανα ώστε, εφόσον διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες που σχετίζονται με την διακινδύνευση εν γένει της δημόσιας υγείας, να προβούν στις νόμιμες, βάσει του Ποινικού Κώδικα, ενέργειες.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και τη μη πραγματοποίηση σε χώρο μη αδειοδοτημένο εντός των ορίων του Δήμου Σας στις 19 Μαΐου 2013 ημέρα Κυριακή αντιλυσσικών εμβολιασμών, άλλως θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, σύμφωνα με τα εις το ιστορικό αναφερόμενα προς τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν προς τον οποίον απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2013

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥ
επιστροφή