12/05/2013

YAAT: «Συμμετοχή ιδιώτη κτηνίατρου στο Πρόγραμμα βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 1456/44059
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

Πληροφορίες: Α. Κατσιώλης
Τηλέφωνο 210-2125726
Fax 210-8252614
e-mail: ka6u013@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή ιδιώτη κτηνίατρου στο Πρόγραμμα βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων»

ΣΧΕΤ.:
1) το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 4888/130873/31-12-2012 Υπουργική Απόφαση,
2) το υπ’ αρ. 953/29676/08/03/2013 έγγραφό μας.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ιδιώτες κτηνίατρους, τα τυροκομεία και κέντρα συγκέντρωσης γάλακτος, τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς της Περιφερειακής σας Ενότητας με το παρακάτω απόσπασμα από την 3η έκδοση του εγχειρίδιου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/animal-production/sheep-and-goats/823-astheneiesaigoprobaton.html) και βάσει του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης, όταν ο αριθμός των δημόσιων κτηνίατρων (μόνιμων και εποχικών) της ΠΕ σας δεν είναι επαρκής ή/και στην περίπτωση αδυναμίας από την Τοπική Κτηνιατρική Αρχή για την εφαρμογή του Προγράμματος.

«Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης κτηνίατρος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος,

β) αντίγραφο της έναρξης εργασιών ή τη σύμβαση με το συνεταιρισμό,

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου,

δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν απασχολείται στον εν γένει Δημόσιο Τομέα, ότι θα εφαρμόσει το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ότι δε θα διαθέσει τα εμβόλια στο εμπόριο ούτε θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, (βλ. Παράρτημα).

Μετά την υποβολή της αίτησης, το οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ οφείλει να απαντήσει εγγράφως μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, αν εγκρίνει ή όχι τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση έγκρισης, ο ιδιώτης κτηνίατρος οφείλει να γνωστοποιήσει κατάλογο με τα ονόματα των κτηνοτρόφων και τους κωδικούς των εκμεταλλεύσεών τους, τον αριθμό των ζώων που θα εμβολιαστούν ή/και που θα γίνει αιμοληψία για τη διενέργεια ορολογικών εξετάσεων, τις ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραπάνω κτηνιατρικών πράξεων, καθώς και τον ακριβή αριθμό των εμβολιακών δόσεων που απαιτούνται για κάθε εκμετάλλευση.

Ο εφοδιασμός των κτηνίατρων με εμβόλιο REV-1 θα γίνεται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ 5-10 εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία επίσκεψης.

Η εποπτεία της ορθής εφαρμογής του Προγράμματος γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με απροειδοποίητες επισκέψεις των επίσημων κτηνίατρων της ΤΚΑ στις εκμεταλλεύσεις που επισκέπτεται ο ιδιώτης κτηνίατρος στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό,

β) με δειγματοληπτική αιμοληψία κατ’ ελάχιστο του 25% των ζώων που εμβολιάστηκαν ή από τα οποία λήφθηκε αίμα, στις εκμεταλλεύσεις που έχει επισκεφτεί ο ιδιώτης κτηνίατρος, 3-4 εβδομάδες μετά των εμβολιασμό των κοπαδιών ή εντός ενός μήνα από τη διενέργεια της αιμοληψίας, έτσι ώστε να αποδειχτεί η ανάπτυξη αντισωμάτων κατά της βρουκέλλωσης ή η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση που οι επίσημοι κτηνίατροι της ΤΚΑ διαπιστώσουν τεκμηριωμένα σοβαρές παρατυπίες στην εφαρμογή του Προγράμματος εκ μέρους του ιδιώτη κτηνίατρου, αυτός θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα και θα του επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ οφείλει πριν ικανοποιήσει το αίτημα, να εξασφαλίσει, με επιτόπια επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης του εμβολίου, ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τη φύλαξη και διατήρησή του (πχ. ψυγείο με κλειδαριά ασφαλείας, που να φυλάσσονται μόνο φάρμακα) και ότι ο συνεταιρισμός ή ο ιδιώτης κτηνίατρος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή χορήγηση του εμβολίου (πχ. ποδιές, γάντια, μάσκες). Η αποθήκευση του εμβολίου πρέπει να γίνεται μόνο στον επαγγελματικό χώρο του ίδιου ή άλλου κτηνίατρου με τον οποίο συνεργάζεται ή σε κατάλληλο χώρο του συνεταιρισμού μακριά από ζωοτροφές ή τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση. Οποιοσδήποτε ιδιώτης κτηνίατρος μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα εφόσον ικανοποιεί τις παραπάνω προδιαγραφές, όμως είναι στην αρμοδιότητα της ΤΚΑ να εγκρίνει την πραγματοποίηση του ημερολογιακού προγράμματος του ιδιώτη κτηνίατρου αν κρίνει ότι δεν μπορεί να τον ελέγξει τις απογευματινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα. Ο ιδιώτης κτηνίατρος δύναται να διενεργήσει εμβολιασμούς/αιμοληψίες σε όμορη ΠΕ με την προϋπόθεση να έχει ήδη την έγκριση από την ΤΚΑ της δικής του ΠΕ και την έγκριση από την ΤΚΑ της ΠΕ που θέλει να μεταβεί, ώστε να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης του εμβολίου και να μην έρχεται σε αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις. Αν ο ιδιώτης προέρχεται από πιο μακρινή ΠΕ θα πρέπει επιπλέον να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση επαγγελματική στέγη ιδιώτη κτηνίατρου της ΠΕ προορισμού, όπου θα αποθηκεύονται τα εμβόλια.

Σε περίπτωση αδυναμίας φύλαξης και διατήρησης του εμβολίου, είναι δυνατόν να προμηθεύεται το συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων από την ΤΚΑ αυθημερόν με την εκτέλεση του εμβολιασμού.

Ο κτηνίατρος μετά τον εμβολιασμό ή την αιμοληψία συμπληρώνει και υπογράφει μαζί με τον κτηνοτρόφο το ΔΕ ή το ΔΟΕ αντίστοιχα και το μεταβιβάζει εντός 5 εργάσιμων ημερών στην ΤΚΑ για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και να καταχωρηθεί ως εισερχόμενο στην υπηρεσία. Τέλος, οφείλει να αποστέλλει στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ, στο τέλος κάθε μήνα, τα στοιχεία του εμβολιασμού ή/και της αιμοληψίας, σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίας Εποπτείας.

Το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με καμία δαπάνη για την αμοιβή του ιδιώτη κτηνίατρου, το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν από το ΥΠΑΑΤ στα Τμήματα Κτηνιατρικής και αυτά το διανέμουν στα Αγροτικά Κτηνιατρεία τους και στους ιδιώτες κτηνίατρους. Η αποστολή και οι εξετάσεις των αιμοδειγμάτων γίνονται επίσης δωρεάν από τις ΤΚΑ και τα αντίστοιχα δημόσια κτηνιατρικά εργαστήρια βρουκέλλωσης (8 εργαστήρια για όλη την Ελλάδα). Ο κτηνοτρόφος και ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει μόνο το κόστος παροχής υπηρεσιών και τα αναλώσιμα.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής στον ετήσιο σχεδιασμό του για το Πρόγραμμα αποφασίζει αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ολόκληρης της ΠΕ ή μεμονωμένων περιοχών του και επιτρέπει στους ιδιώτες κτηνίατρους να αναλάβουν τις υπόλοιπες περιοχές. Μετά την έγκριση και την εκπαίδευση κάθε ιδιώτη κτηνίατρου, αναρτά σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας τον κατάλογο με όλους τους ιδιώτες κτηνίατρους της ΠΕ (με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας) στο Πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους οι κτηνοτρόφοι.»

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
επιστροφή