20/05/2006

Πρόταση της Δ.Ε. προς τη Γενική Συνέλευση του Π.Κ.Σ. για το «Πρόγραμμα Δράσης Διετίας 2005-2006», Μάρτιος 2005


ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.


Η ΔΕ του Π.Κ.Σ. στη συνεδρίαση της Κυριακής 20-2-2005 συζήτησε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παρακάτω πρόταση Σχεδίου Δράσης για την διετία 2005-2006 προς τη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Η αυξημένη συμμετοχή των συναδέλφων στις πρόσφατες εκλογές ερμηνεύεται ως συσπείρωση των συναδέλφων στο σύλλογο, γεγονός που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Άποψη της πλειοψηφίας της ΔΕ είναι ότι στη διετία 2005-2006 πρέπει οργανωτικά να συνεχιστεί η προσπάθεια ισχυροποίησης του Συλλόγου με έμφαση πλέον στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Η ικανοποιητική αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα μικρά ζώα (αδειοδότηση ιατρείων, καταλληλότητα ακτινολογικών μηχανημάτων, χρήση και συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών, σήμανση-καταγραφή, προγράμματα αντιμετώπισης αδέσποτων κ.α.) πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθούν οι δρομολογημένες εξελίξεις. Οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου στο θέμα διακίνησης του κτηνιατρικού φαρμάκου θα συνεχιστούν με βάση τις αρχές που ως σήμερα διατυπωθεί και τα δεδομένα που υπάρχουν ή θα προκύψουν.
Οι ελλείψεις του Δημοσίου Τομέα πρέπει να καλυφθούν, ώστε μαζί με την εισαγωγή των νέων θεσμών (Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικός Σύμμαχος, εγκεκριμένος κτηνίατρος), να ενισχυθεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος και η παραγωγή στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της αναδιάρθρωσης, της αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία-βιολογική κτηνοτροφία), της βελτίωσης της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας καθώς της ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη συνέχιση των επιδοτήσεων. Ο Σύλλογός μας θα ασκήσει εποικοδομητική κριτική στο υπό διαμόρφωση νέο πλαίσιο και κυρίως σε θέματα λειτουργικότητας, αρμοδιοτήτων, εργασιακών σχέσεων και εντέλει αποτελεσματικότητας.
Στο τομέα των Τροφίμων θα καταβληθεί καταρχήν προσπάθεια διαμόρφωσης ολοκληρωμένης θέσης του κτηνιατρικού κόσμου σε συνεργασία με συναδέλφους και φορείς που ασχολούνται με το τρόφιμο και προώθησής της στους αρμοδίους. Θα εξετασθούν θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΤ, λειτουργίας εργαστηρίων, μητρώων μελετητών και επιθεωρητών HACCP καθώς και ότι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο για τη λειτουργία του συστήματος «ασφάλεια τροφίμων», για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την ανάδειξη του ρόλου του κτηνιάτρου στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
Ο Σύλλογος θα παρακολουθήσει την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών στην εκπαίδευση των φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής. Θα συνεργαστεί με το φοιτητικό σύλλογο, την πανεπιστημιακή κοινότητα και θα μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων συναδέλφων σ' όλους τους τομείς της απασχόλησης με παράλληλη κατοχύρωση του «ενιαίου» πτυχίου.
Ο Π.Κ.Σ προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία στο θέμα της διαρκούς επιμόρφωσης. Έχοντας την άποψη ότι η συνεχής εκπαίδευση των κτηνιάτρων ισχυροποιεί τους ίδιους αλλά και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχουν, θα επιδιώξει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, την εφαρμογή προγράμματος διαρκούς εκπαίδευσης, με παράλληλο σεβασμό στη διασφάλιση της αξίας του πτυχίου τους.
Οι επιμέρους δραστηριότητες επιγραμματικά προτίθενται να είναι:


1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Ολοκλήρωση μητρώου ΠΚΣ-Απογραφή μελών, επικαιροποίηση στοιχείων
 • Τήρηση εσωτερικού κανονισμού συνεδριάσεων-Αποστολή πρακτικών σε παραρτήματα, συνδέσμου
 • Σύσταση θεματικών επιτροπών-επεξεργασία θεμάτων-εισηγήσεις σε ΔΕ
 • Σχέσεις με μέλη άλλων συλλόγων: καθορισμός ειδικού μητρώου
 • Λειτουργία γραφείων: ασφάλεια, συνεχές ωράριο λειτουργίας, αρμοδιότητες υπαλλήλων
 • Έκδοση νέων ταυτοτήτων
 • Έκδοση εγχειριδίου για τον επαγγελματία (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, χρήσιμες πληροφορίες)

2. ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

 • Τήρηση Βάσης Δεδομένων, άμεση επίλυση προβλήματος καθυστερημένων καταγραφών
 • Έκδοση ΚΥΑ για επιτήρηση της εφαρμογής σήμανσης-καταγραφής και λοιπών διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων (Ν. 3170)
 • Ολοκλήρωση αδειοδότησης ιατρείων μικρών ζώων, χρονική παράταση υποβολής δικαιολογητι-κών. Μητρώο ιατρείων
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών λειτουργίας ακτινολογικών μηχανημάτων (πιστοποίηση καταλληλότη-τας)
 • Έκδοση και εφαρμογή διατάξεων για χρήση και συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών
 • Λειτουργική ενσωμάτωση με τους συνδέσμους μικρών ζώων με αποστολή πρακτικών, κοινές συ-νεδριάσεις, συμμετοχή εκπροσώπων στην επιτροπή μικρών ζώων. Στήριξη πρωτοβουλιών των συνδέσμων και επέκταση της εμβέλειάς τους πανελλαδικά με τη συνδρομή του Π.Κ.Σ.
 • Επαφές με ΣΚΜΖΜΘ και Πανεπιστήμιο για προβλήματα ιατρείων μικρών ζώων στη Θεσσαλονί-κη
 • Εφαρμογή συστήματος εφημεριών στα αστικά κέντρα
 • Αίτημα λειτουργίας ιατρείων και σε χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας
 • Αναμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας (πιθανή παραπομπή υποθέσεων στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

3. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ

 • Προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα
 • Νέοι θεσμοί (Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, γεωργικός σύμβουλος, εγκεκριμένος κτηνίατρος). Αναμονή του νόμου. Διαμόρφωση θέσης στο νέο θεσμικό πλαίσιο σε θέματα λειτουργικότητας, αρμοδιοτήτων, διαδικασιών, προϋποθέσεων, εργασιακών σχέσεων, αμοιβών αξιολόγησης, αποτελεσματικότητας.

4. ΤΡΟΦΙΜΑ

 • Σύσταση επιτροπής ειδικών - Εισήγηση στη ΔΕ
 • Επαφές με Ε.Φ.Ε.Τ., Π.Ε.Κ.Δ.Υ., ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Υπουργείο
 • Διαμορφωμένη πρόταση για ενιαίο έλεγχο με σκοπό την προστασία του καταναλωτή και της ελ-ληνικής παραγωγής αλλά και την ανάδειξη του ρόλου του κτηνιάτρου
 • Μητρώα μελετητών-επιθεωρητών
 • Λειτουργία εργαστηρίων

5. ΜΙΣΘΩΤΟΙ- ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 • Υπογραφή συμβάσεων σε συνεργασία με γεωτεχνικούς συλλόγους και δικηγορικό γραφείο
 • Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων συναδέλφων εργαζομένων σε ιατρεία μικρών ζώων και σε εταιρείες εισαγωγής τροφίμων μικρών ζώων, εφόσον υπάρξει αίτημα
 • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων με συμβασιούχους, επιστροφή χρημάτων

6. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

 • Αναβολή σχετικής νομοθετικής τροποποίησης από το Υπουργείο
 • Προώθηση σχεδίου νόμου που έχει ήδη κατατεθεί
 • Επανεκτίμηση της θέσης μας μόνο αν προκύψουν νέα δεδομένα
 • Αίτημα ελέγχου για διακίνηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα pet shop

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ [Εισήγηση εκπροσώπων Π.Κ.Σ.]

 • Στελέχωση της επιτροπής με συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στα παραγωγικά, τα μικρά ζώα, το δημόσιο τομέα, τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, την εκπαίδευση-έρευνα-βιομηχανία
 • Θέματα προτεραιότητας:
  . Επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα
  . Διακίνηση κτηνιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  . Διασφάλιση του κτηνιατρικού επαγγέλματος ως επαγγέλματος υγείας
  . Διαρκής επιμόρφωσης και Good Veterinary Practice
  . Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  . Κτηνιατρικό φάρμακο
 • Εθνικές αναφορές, παρουσιάσεις, επαφές με ξένες αντιπροσωπείες, αρθρογραφία στα Newsletters
 • . Συνεργασία και στήριξη Κτηνιατρικού Συλλόγου Κύπρου

8. Τ.Σ.Α.Υ.

 • Τακτική ενημέρωση από εκπρόσωπο
 • Νέες προτάσεις - επαναφορά προηγούμενων
 • Διεκδίκηση επιστροφής κοινωνικού πόρου
 • Αναλογική βιωσιμότητα ταμείου
 • Επενδύσεις αποθεματικού με σύμφωνη γνώμη των κλάδων
 • Μείωση καταβολής ΤΕΑΜ από συναδέλφους ιδιωτικούς υπαλλήλους ασφαλισμένους και στο ΙΚΑ

9. SITE

 • Εκκρεμεί αναβάθμισή του
 • Ορισμός υπευθύνου, επικαιροποίηση ύλης, εκτίμηση επισκεψιμότητας

10. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Παύση έκδοσης βιβλιαρίου FECAVA
 • Έκδοση διαβατηρίων- κονκάρδων- εγχειριδίου επαγγελματία
 • Έκδοση επιστημονικού φυλλαδίου, ένθετου στην Κ.Ε.
 • Έκδοση συνταγολογίου ναρκωτικών ουσιών μετά τις σχετικές ρυθμίσεις

11. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ορισμός νέας συντακτικής επιτροπής
 • Τακτική Έκδοση - αναβάθμιση εμφάνισης
 • Σταθερή και γνωστή τιμολογική πολιτική διαφημίσεων
 • Διερεύνηση συνεργασίας με νέο τυπογραφείο (οικονομικοί - ποιοτικοί όροι)
 • Έμφαση σε θέματα αιχμής (σφαιρική αντιμετώπιση - ανοιχτός διάλογος)
 • Ένθετο επιστημονικό φυλλάδιο
 • Συνεργασία με υπαλλήλους γραφείων σε θέματα ύλης, διαφημίσεων, οικονομικών, διεκπεραίωσης έκδοσης, ειδικό bonus

12. ΗΜΕΡΙΔΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Διοργάνωση ημερίδας «Marketing & Management κτηνιατρικής επιστήμης και επαγγέλματος σε συνεργασία με Ε.Κ.Ε
 • Προώθηση εκδηλώσεων στην περιφέρεια (Βιολογική Κτηνοτροφία - Σχέδια Δράσης - Νέοι Θεσμοί)
 • Κοινωνική εκδήλωση (Παράρτημα Θεσσαλονίκης)
 • Παρεμβάσεις σε Συνέδρια, Ημερίδες (εισηγήσεις επί θεσμικών θεμάτων, συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες)
 • Διεκδίκηση αναβάθμισης ρόλου Π.Κ.Σ. στις εκδηλώσεις του κλάδου

13. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στόχος: Διαρκής σύγχρονη γνώση για αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών με παράλληλη κατοχύρωση του πτυχίου

 • Ανάληψη πρωτοβουλίας από Π.Κ.Σ.
 • Τεχνογνωσία και εμπειρία από Π.Ι.Σ. και ευρωπαϊκές χώρες (UEVP)
 • Επαφή με Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Υπουργείου Παιδείας
 • Συνεργασία με Πανεπιστήμιο, Ε.Κ.Ε., ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συνδέσμους

Θέματα προς συζήτηση:

 • Σύσταση φορέα διαρκούς επιμόρφωσης - πιστοποίησή του
 • Βάση προγράμματος (εθελοντική/προαιρετική - υποχρεωτική)
 • Αξιολόγηση - Καθορισμός κατώτατων ορίων παρακολούθησης προγράμματος
 • Θεματολογία επιστημονικού προγράμματος (πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες)
 • Χωροταξική κατανομή επιστημονικών εκδηλώσεων
 • Αποτροπή επιπτώσεων σε δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος

14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ (εγκρίθηκαν ομόφωνα)

Μικρά Ζώα: Σαντοριναίος, Γκογκάκης, Χανδράς
Παραγωγικά-Κτην. Φάρμακο: Σωτηρίου, Τραχήλη, Χαραλαμπάκης
Μισθωτοί: Αντωνιάδης, Διαμαντόπουλος
Παραρτήματα: Τραχήλη, Χρηστίδης, Αντωνιάδης
Ευρωπαϊκά: Σαντοριναίος, Κωστάτος, Παπαδοπούλου, Ζαρζούρας, Σωτηρόπουλος
Τρόφιμα: Χανδράς, Τραχήλη, Χαραλαμπάκης
Ασφαλιστικά: Σωτηρίου, Αλυσσανδράκης, Λαζού-ρας
Κτηνιατρική Ενημέρωση: Κωστάτος, Διαμαντόπουλος, Λουκάκη
Site: Χαραλαμπάκης
Οικονομικά, νέοι πόροι: Φώκος, Χρηστίδηςεπιστροφή