03/12/2020

Έγγραφο του Π.Κ.Σ., της Π.Ο.Ο. και του Π.Ι.Σ. για τον υπολογισμό σύνταξης μονοσυνταξιούχου υγειονομικού πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12.5.2016

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2020

syntaxeis

Προς
• Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
• Διευθύντρια Περιφερειακής Δ/νσης e-ΕΦΚΑ
Τομέας Υγειονομικών

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός σύνταξης μονοσυνταξιούχου υγειονομικού πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12.5.2016


Αξιότιμε κύριε Χάλαρη,
Αξιότιμη κυρία Δογάνου,

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 5 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) «Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων δικαιούνται προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω της προσαύξησης».

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ως άνω διάταξης τροποποιήθηκαν με το άρθρο 234 παρ. 11 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) ως εξής: «Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. «Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως».

Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση Υπουργικής απόφασης, και ο ίδιος ο νόμος δίνει τον μαθηματικό τύπο/συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της σύνταξης:

Μονάδες επί πλέον εισφορές (μηνιαίο ασφάλιστρο προσαύξησης Χ έτη καταβολής επί πλέον εισφοράς) Χ 0,075 = Συντελεστής Αναπλήρωσης Μονοσυνταξιούχου

Η επιπλέον εισφορά του μονοσυνταξιούχου καθορίστηκε με την Φ42/οικ.1992//1991 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1061/1991), όπως εξακολουθεί να ισχύει, στο 50% της εισφοράς της απλής σύνταξης.
Προς επίρρωση του ως άνω τρόπου υπολογισμού ο τότε Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε την με αριθ. Φ80000/οικ.9187/183/14.2.2018 αναλυτική και επεξηγηματική εγκύκλιο για τον υπολογισμό της προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ – παρέλειψε όμως να εκδώσει αντίστοιχη για το πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να καταστεί σαφές το πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης του άρθρου 234 εκδόθηκε η Φ.80000 /Δ17 /32038 /742 /21.5.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και εν συνεχεία, από τον ΕΦΚΑ, η με αριθ. 50 /1414814/26.11.2019 Εγκύκλιος: αμφότερες παραπέμπουν στο άρθρο 234 παρ. 11 του Ν.4389/2016 για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου μετά την 12.5.2016.

Παρόλα τα ανωτέρω, με δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώνουμε πως το Ταμείο, στις συντάξεις που χορηγεί σε όσους μονοσυνταξιούχους τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12.5.2016, εσφαλμένα εφαρμόζει νομοθεσία που αφορά σε ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, αφορά σε προγενέστερο χρόνο και ρυθμίζεται με το προηγούμενο του Ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, παρά τη σαφή διατύπωση του νόμου, το Ταμείο εφαρμόζει την ΚΥΑ 26083/887/2016 (ΦΕΚ Β΄1605/7.6.2016), όπως συμπληρώθηκε με την με αριθ. 52331/1861 (ΦΕΚ Β΄2379/12.7.2017) που όμως αμφότερες εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 (όχι του άρθρου 94 παρ. 5) και ΑΦΟΡΟΥΝ στις συντάξεις που χορηγήθηκαν με το παλαιό νομοθετικό πλαίσιο, πριν δημοσιευτεί ο Ν. 4387/2016, και όχι στις συντάξεις που ΘΑ καταβληθούν.
Έτσι, το ασφάλιστρο 10% και ο συντελεστής αναπλήρωσης 27% που αναγράφονται στις νέες συντάξεις είναι αυθαίρετα ποσοστά, χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

Ο ορθός τρόπος υπολογισμού είναι για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ανώτατο όριο τα 36 έτη, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς (50%), η προσαύξηση είναι:

36 Χ 50 Χ 0.075

Επειδή κύριε Διοικητά οι υπογράφουσες Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Ομοσπονδίες εκπροσωπούν το σύνολο των υγειονομικών, που ασκούν νομίμως το επάγγελμα στη χώρα μας,
Επειδή σε συντριπτικό ποσοστό οι Έλληνες υγειονομικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τομέα και πολύ μικρό ποσοστό αυτών λαμβάνει σύνταξη και από άλλο φορέα, ώστε το καθεστώς του μονοσυνταξιούχου του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, οι οποίοι κατέβαλαν επί 36 έτη υψηλές προσαυξήσεις επί των ασφαλιστικών τους εισφορών είναι ζωτικό,

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε την άμεση ανάκληση των συντάξεων που εσφαλμένα εκδόθηκαν και την πιστή εφαρμογή του νόμου και του ως άνω τρόπου υπολογισμού σε αυτές και σε όσους θα εκδοθούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση,

OI ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Διευθυντή Περιφερειακής Δ/σης Συντάξεως-Πρόνοιας/Τ.Υ.
Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων μη -Μισθωτών
επιστροφή