30/04/2020

Παράνομος εμβολιασμός αμνοεριφίων

Αθήνα, 30/04/20
Αρ. Πρωτ: 1800

αμνοι


Προς: Δήμο Βοϊου, υπόψη Δημάρχου, κ. Ζευκλή Χρήστου

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Θέμα: Εμβολιασμός αμνοεριφίων


Λάβαμε γνώση ανακοίνωσης του Δήμου Βοϊου με την οποία αναλαμβάνει μετά από σύμβαση με κτηνιάτρους να προβεί στον εμβολιασμό αμνοεριφίων σε κτηνοτροφικές μονάδες για την προστασία από τον μελιταίο πυρετό.
Σας ενημερώνουμε ότι δεν υφίσταται κάποιο νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Δήμο να συμβάλλεται με κτηνιάτρους για τον εμβολιασμό παραγωγικών ζώων.

Συνεπώς η όλη διαδικασία που προτείνετε είναι παράνομη αφού κάθε κτηνοτροφική μονάδα έχει υποχρέωση να διαθέτει κτηνίατρο εκτροφής ο οποίος και είναι ο μόνος αρμόδιος να επιμελείται μεταξύ άλλων και τον εμβολιασμό των παραγωγικών ζώων.

Με την παρούσα αιτούμαστε να αποσύρετε τη σχετική ανακοίνωση και να μην προχωρήσετε σε ενέργειες που αντίκεινται στις νομοθετικές διατάξεις.

Το παρόν κοινοποιείται και στην αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία και έχει την υποχρέωση να ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεών σας.



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή