14/08/2019

Προκήρυξη θέσεων για την αφρικανική πανώλη

ypaatΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της απόφασης 6153/204490/12.08.2019 προκηρύσσονται θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Η σχετική απόφαση, καθώς και το έντυπο της αίτησης βρίσκονται στις ανακοινώσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. και στην αρχική σελίδα. Πληροφορίες, επίσης, σχετικά με τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση μπορείτε να αντλήσετε από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος ΑΣΕΠ 29/13.08.2019.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερομένους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706,- ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210-212 4511 και 4424). Υποβάλλονται, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις ax2u299@minagric.gr και ax2u196@minagric.gr.
Έναρξη Υποβολής αιτήσεων Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
Λήξη Υποβολής αιτήσεων έως και Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
επιστροφή